• Inngangspartiet på Lunde
  Inngangspartiet på Lunde
 • Spiseplassen på Lunde
  Spiseplassen på Lunde
 • Stua på Lunde
  Stua på Lunde
 • Ungdomsrom på Lunde
  Ungdomsrom på Lunde
Barnevern og psykisk helse under samme tak

Barnevern og psykisk helse under samme tak

Lunde behandlingssenter er en statlig institusjon for barn og ungdom mellom 13 og 18 år. Målgruppen er de som har behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp. 

Institusjonen er en av to pilotinstitusjoner i Bufetat som skal gi omsorg og psykisk helsehjelp under samme tak. Den andre pilotinstitusjonen er Bodø behandlingssenter i Region Nord.

Med bakgrunn i de erfaringene som blir gjort i pilotprosjektet skal det etter hvert etableres en tilsvarende institusjon i alle landets fem Bufetat-regioner.

Institusjonen reguleres med utgangspunkt i barnevernloven og Sørlandet sykehus er forpliktet til å yte helsehjelp i det omfang og på den måten som er nødvendig for den enkelte ungdom.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

Alle som jobber hos oss er forskjellige, både i alder, kjønn, personlighet og hva de er utdannet i.

Vi har sosialfaglig utdannelse som barnevernspedagog, pedagog, sosionom, sykepleier eller vernepleiere. Noen har også andre bakgrunner og videreutdanninger.

Det arbeider rundt 30 personer på senteret. De fleste jobber i turnus, og det er noen voksne til stede hele tiden.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Lunde behandlingssenter jobber etter omsorgs- og endringsmodellen (OEM) og gjennom denne modellen tilbyr vi god omsorg og virkningsfullt endringsarbeid med høy grad av brukermedvirkning.

Vi arbeider også systematisk med psykisk helse i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og har utarbeidet samarbeidsavtale med lokal BUP.

 

Endringsarbeidet i Omsorgs- og endringsmodellen innebærer:

Dialektisk atferdsterapi (DBT)

DBT fokuserer på hvordan man finner gode løsningsstrategier for uhensiktsmessig atferd som ungdom tidligere har brukt som strategier for å løse problemer. Følelsesstyrte handlinger kan medføre at vondt blir til verre, og gjennom DBT finner vi gode, alternative løsninger til å håndtere ulike livssituasjoner. Gjennom å identifisere og gjenkjenne følelser, og hvordan de styrer oss, kan vi endre vår måte til å håndtere vanskelige situasjoner i fremtiden.

Mindfulness, oppmerksomt nærvær, utgjør en sentral del av DBT. Når man er mindful og tilstede i øyeblikket, kan man oppleve mulighetene i hvert øyeblikk slik de er.

Individuelle samtaler

I våre samtaler med ungdom har vi faste individuelle samtaler som gjerne går ut fra en atferdskjedeanalyse (AKA), som hjelper oss til å se og forstå hvordan vår atferd påvirkes av våre tanker, følelser og omgivelser. Gjennom AKA av en aktuell hendelse kan ungdommen og terapeuten sammen identifisere sårbarheter, triggere og forstå hvorfor vi handler som vi gjør. Ut fra en individuell samtale, og AKA, diskuteres ulike løsninger og alternative handlemåter som kunne vært brukt, og som skal forsøkes og brukes i fremtiden.

Validering

Lunde behandlingssenter har som målsetting å være et validerende miljø for både ungdommer og terapeuter. Når vi validerer andre eller oss selv, forsøker vi å forstå atferden vår ut ifra situasjonen vi er og sårbarheter knyttet til tidligere erfaringer. Man trenger ikke å være enig med den man validerer, men likevel forstå at noen handler slik de gjør gitt den situasjonen de er i, og de sårbarhetene man har med seg fra tidligere.

Ferdighetstrening

Ukentlige ferdighetstrenings-grupper gjennomføres 2 ganger i uka, hvor vi sammen med ungdommene har 1 time med øvelser og dialog om ulike ferdigheter for Mindfulness, stresstoleranse, emosjonsregulering, mellommenneskelige relasjoner og det vi kaller «den gylne middelvei» (dialektisk tenkning ved at det ikke nødvendigvis er «enten/eller», eller at verden er «sort/hvitt». Lunde behandlingssenter oppfordrer ungdommene og personal til aktivt å bruke ferdighetene i det daglige, og forsterker bruk av ferdighetene.

Tegnøkonomi/tokens

Lunde behandlingssenter benytter tegnøkonomi for å forsterke bruk av ferdigheter og annen atferd. Ungdommene mottar tokens (verdilapp) for blant annet å møte til gruppetimer, strukturerte samtaler eller når de viser ferdigheter i det daglige. Tokens som ungdom tjener kan veksles inn i penger, aktiviteter eller andre ting som den enkelte ungdom ønsker seg.

Pedagoger/skoleansvarlig

Samarbeid med skole og andre dagtilbud er også integrert på Lunde behandlingssenter. Egne pedagoger og skoleansvarlige følger opp alt som trengs i forhold til skole eller andre dagtilbud.  

Alle barn og unge har rett og plikt til å gå på grunnskolen (1.-10. klasse). Går du på ungdomsskolen, kan du få oppfølging av skolen du gikk på, dersom det er mulig kan du fortsette å gå på denne. 

Ungdom som har fullført grunnskolen har rett til tre års videregående opplæring. Er du elev i videregående skole, følger vi opp denne skolegangen. Hvis du ikke har skoleplass, ordner vi et annet dagtilbud til deg. 

Er du i skolepliktig alder samarbeider vi med deg og SMI-skolen og PP-tjenesten for at du skal få en skolehverdag du mestrer. Vi vil i samarbeid med deg legge til rette for at du kan starte eller fortsette din videregående skolegang.

Pedagogene som jobber på Lunde behandlingssenter vil være med og tilrettelegge skolehverdagen din på best mulig måte, slik at du kan oppleve mestring. Dette innebærer at du kan få hjelp til lekser/hjemmearbeid og andre forberedelser.

Vi samarbeider også med oppfølgingstjenesten i kommunen for elever som ikke går i den videregående skole. 

Familie og nettverksarbeid

Genogram og Livslinje

Målet med oppholdet på Lunde behandlingssenter er «et liv verdt å leve», ig veien videre etter oppholdet. Våre familie- og nettverksterapeuter jobber derfor allerede fra inntaksfasen med å tilrettelegge og forberede ungdom og deres nære relasjoner på tiden etter oppholdet på Lunde behandlingssenter.

Genogram er et «familietre» som lages sammen med ungdommen/familien. Formålet er å kartlegge medlemmer av den biologiske familien og/eller fosterfamilien. Det gir et bilde av hvilke ressurser som er tilgjengelig i ungdommens nære nettverk, samt hvilke utfordringer som hindrer et godt samspill i familien. Livslinje er med på å skape sammenheng i ungdommens livshistorie.bilde av hvilke ressurser som er tilgjengelig i ungdommens nære nettverk, samt hvilke utfordringer som hindrer et godt samspill i familien. Livslinje er med på å skape sammenheng i ungdommens livshistorie.

Kartlegginger

I tillegg til samtaler og observasjoner benytter vi standardiserte og normerte kartleggingsverktøy som f.eks.:
Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) som er standardiserte spørreskjemaer og kliniske intervjuer som brukes for å identifisere tilstander og symptomer hos ungdom basert på foresattes, lærers og ungdommens opplevelse av problembelastning i hverdagen. ASEBA er blant de mest brukte standardiserte og normerte instrumentene for å innhente informasjon om sosiale ferdigheter, følelsesmessige vansker og atferdsvansker hos barn og unge. 

Tilstandsspesifikke kartleggingsverktøy

 • Beck Youth Inventories (BYI) er et spørreskjema som fylles ut av barn og ungdommer i alderen 7-18 år for å kartlegge selvbilde, psykiske og sosiale problemer.
 • Kartlegging Av Traume Erfaring (KATE) er utviklet for å fange opp potensielt traumatiserende hendelser et barn eller ungdom kan ha opplevd.
 • Child and Adolescent Trauma Screen (CATS) er utviklet for å måle symptomer på posttraumatisk stress hos barn og unge i aldersgruppen 6 – 18 som har vært utsatt for en eller flere traumatisk(e) hendelse(r).

 

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Før du kommer hit

Når spørsmålet om opphold på Lunde behandlingssenter er aktuelt, kontaktes Lunde av en rådgiver fra Bufetat, og vi ser på om dette kan være rette tilbudet for deg. Dersom det er klart at Lunde behandlingssenter er det riktige tilbudet, kontakter Lunde-teamet deg, familien din og/eller nettverket ditt. Teamet er opptatt av å finne ut hva familien forventer av oppholdet og involvere familien i din hverdag og utvikling.

Når du kommer hit

Vi er opptatt av at du skal trives best mulig. I starten bruker vi tid på å bli kjent med hverandre slik at vi sammen finner ut hvordan du kan få det best mulig hos oss. De første dagene bruker vi på å vise deg behandlingssenteret og nærområdet. Vi har også en oppstarts-samtale for behandlingen, slik at du blir introdusert for starten av behandlingsforløpet på best mulig måte.

Helsesjekk

Når du flytter hit tar du en helsesjekk hos lege og en tannlege, hvis du ikke har gjort det nylig.      

Hva kan du ta med deg hit?

Du har med deg klær og andre personlige eiendeler som er viktig for deg. Vi kan også bidra til at du får et personlig preg på rommet med f.eks. bilder på veggen, nye sengeklær, puter o.l.

Hverdagen din

Ukeplan: Vi er opptatt av å ha faste rammer i hverdagen. Derfor samarbeider vi med deg for å lage en ukeplan som er tilpasset de faste rutinene på huset. I ukeplanen står det hvilke mål du skal jobbe mot hver uke. Den viser også hvordan uken din blir med tanke på ferdighetstrening, skole eller jobb, aktiviteter, hjemreiser, avtaler, stå opp-tider og lignende. 

Døgnrytme

Hos oss skal alle ha en god døgnrytme. Vi har faste innetider, og ro-på-huset tider i ukedager og i helgene. 

Mobiltelefon og PC

Du får lov til å bruke mobiltelefonen din så lenge du viser at du er ansvarlig. Bruker du telefonen på en negativ måte, som for eksempel gjør at du ikke greier å følge et dagtilbud/behandlingstilbud, kan vi ta den fra deg for en periode.

Vi har trådløst nettverk i fellesrommene, der kan du bruke egen pc og mobil til fastsatte tider.

Fritid og aktiviteter

Vi hjelper deg med å bli kjent med venner, og med å holde kontakten med tidligere gode venner. Vi hjelper deg også med å finne fritidsaktiviteter du har lyst til å drive med, dette er også noe som fokuseres på gjennom ferdighetstrening.

Medvirkning 

Vi er opptatt av at du skal bli hørt på det du synes er viktig for deg. Derfor bruker vi tid sammen med deg alene, sammen med de voksne rundt deg og i ungdomsgruppa. Da blir alle forstått og hørt. Det blir da lettere å se hverandres behov og å ta hensyn til hverandre.

Vi har faste møter med den enkelte og ungdomsgruppa, der en kan ta opp saker som er viktige for en.

Samarbeid med familie og nettverk

Vi ønsker å ha et godt samarbeid med familie og andre viktige personer i deres liv. Det er et mål at noen fra familien eller nettverket ditt kan delta i ansvarsgruppen som jobber med dine mål og utvikling.

Besøk, hjemreise og kontakt

I noen tilfeller er samvær med familie bestemt av fylkesnemnda, og i andre tilfeller bestemmes det i samarbeid med familien, barneverntjenesten og oss. Uansett har vi kontakt med familien og viktige personer i nettverket, slik at de kan støtte din prosess på Lunde behandlingssenter.

Hvis ikke fylkesnemnda har bestemt noe annet, kan foreldre, søsken, venner og andre komme på besøk på ettermiddagene eller i helgene.

Regler og rettigheter når du bor på Lunde behandlingssenter

Vi gir deg tidlig god informasjon om hvilke rettigheter du har mens du bor hos oss. Det gjelder hva du selv kan være med å bestemme/påvirke og hva de voksne har lov til å bestemme for deg.

Du vil også få god informasjon om hvilke rutiner og regler vi har på huset og hva som vil gjelde spesielt for deg.

Handlinger vi absolutt vil unngå:

 • Å ruse seg
 • Å være voldelig eller true noen med vold
 • Å gjøre kriminelle handlinger

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig.

Respekt og samarbeid

Vi er mange som bor sammen. Det kreves derfor at vi har respekt for hverandre og tar hensyn til hverandre. 

Vi synes også det er viktig å tenke helhetlig. Det vil si at vi ikke bare har fokus på deg som ungdom og dine utfordringer, men også samarbeider med for eksempel foreldre, venner, skole/jobb, helsetjenesten og aktivitetsledere.

Lunde behandlingssenter

Dette har vi hos oss
 • Båt
 • Eget rom
 • Eget bad
 • Felles TV-stue
 • Fiskeutstyr
 • Friluftsutstyr
 • Playstation
 • Trådløst nettverk
Nærområdet vårt

Nærområdet vårt

Nærområdet

Lunde ligger 2 km fra Søgne sentrum, ca. 20 minutters kjøring vest for Kristiansand by. Søgne er en kystkommune i Vest-Agder som grenser mot bykommunene Mandal i vest og Kristiansand i øst. 

I Søgne og Kristiansand finnes det meste av fritids- og kulturaktiviteter for ungdom, med flotte friluftsområder rett i nærheten.

Det er gangavstand til barne- og ungdomsskole. Det finnes en videregående skole i Søgne kommune og flere i Kristiansand kommune.

Idrett og fritidstilbud

Vi har nærhet til flotte tur- og skiterreng, samt at vi har tilhold i en kommune som satser på et inkluderende og variert ungdomsarbeid. Det finnes også mange aktivitetstilbud i Søgne og omegn. I Kristiansand finner du badeland, dyrepark, flere kinoer og teater/ konserthus.

Søgne har flere idrettsklubber, treningssentre, fritidsklubber, ridesentre, motorsport, skyteklubb, kristne foreninger, forskjellige butikker, gatekjøkken og restauranter. Vi kan organisere noen aktiviteter som overnattingsturer, vannsport, fiske og turer med egen båt.

Skole

Transport

Søgne har gode bussforbindelser. Det er kort vei til togstasjon, flyplass og ferje til Danmark. 

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn

Fylkesmannen i Agder skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Fylkesmannen skal også følge med på at vi følger lover og regler.  Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Fylkesmannen kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Fylkesmannen. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

 • Seks plasser
 • Tilbudet blir gitt med hjemmel i Lov om barneverntjenester § 4-12, eventuelt med tillegg av §§ 4-24 og 4-26.
 • Behandlingsoppholdet varer sekdds til 12 måneder, ut ifra den enkeltes ungdoms behov.
 • Ligger på Lunde i Søgne kommune
Besøksadresse

Lundeveien 171, 4640 Søgne

Postadresse

Pb 2233, 3103 Tønsberg

Postadresse til beboere
Lunde behandlingssenter,
Lundeveien 171
4640 Søgne

Telefon
 • Sentralbord 466 17 900
Epost
lunde.behandlingssenter@bufetat.no
Torunn Aalvik Grostøl
Torunn Aalvik Grostøl
Enhetsleder

Tlf: 971 89 701