Partnervold er vold og overgrep i parforhold. Slik vold rammer både kvinner og menn. Begge kjønn kan være utøvere av volden.

Kvinner er imidlertid oftere utsatt for mer alvorlig fysisk vold og seksuelle overgrep fra sin partner enn menn.

Her er noen hovedpunkter om temaet partnervold. Lenger ned vil du finne oversikt over litteratur og pågående forskning på feltet.

  • Like mange menn som kvinner utsettes for mindre alvorlig fysisk vold fra partner
  • Partnervold skjer oftest i hjemmet
  • Alvorlig vold fra partner forekommer ofte sammen med kontrollerende atferd
  • Unge er oftere utsatt for partnervold enn eldre
  • Levekårsproblemer som høyt forbruk av rusmidler, dårlig psykisk helse og dårlig økonomi gir økt risiko for vold i parforhold

Hva er partnervold?

Partnervold er vold mellom ektefeller, registrerte partnere, samboere eller kjærester. Volden kan være både fysisk, psykisk, seksuell og materiell.

Forekomst av partnervold

Omtrent hver femte kvinne og mann i Norge oppgir at de har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep fra partneren sin. Selv om det er like store andeler menn som kvinner som oppgir at de har vært utsatt, rammes kvinner hardere enn menn.

Kvinner er oftere enn menn utsatt for mer alvorlige former for vold og seksuelle overgrep og de opplever flere voldshendelser i løpet av livet. For eksempel oppgir nesten en av ti kvinner at de har vært utsatt for alvorlig fysisk vold fra nåværende eller tidligere partner. Blant menn er andelen 2 prosent. 3,8 prosent av kvinnene oppgir å ha blitt voldtatt av partner mot 0,1 prosent av mennene.

Risiko og sårbarhetsfaktorer

Forskning viser at risikoen for å bli utsatt for partnervold er høyere i noen grupper. Dette gjelder kvinner og menn med ulike former for levekårsproblemer. Eksempler på slike levekårsproblemer kan være:

  • høyt forbruk av rusmidler
  • dårlig psykisk helse
  • lav utdanning
  • dårlig økonomi/lav inntekt

Yngre personer rapporterer høyere forekomst av partnervold enn eldre. Vold i parforhold forekommer oftere i forbindelse med andre konflikter, misnøye med samlivet og ved samlivsbrudd.

Kvinner som har erfaringer med overgrep fra barndommen er oftere utsatt for partnervold enn andre kvinner. Både kvinner og menn som har vært utsatt for vold fra andre, har også vesentlig høyere risiko for å bli utsatt for vold fra sin partner.

Pågående og tidligere forskning

I 2014 etablerte regjeringen et forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Programmet omfatter til sammen 50 millioner kroner fordelt på fem år. Blant temaene programmet tar opp er utvikling i omfang, kulturelle forståelser, underliggende årsaker og tiltak.

Oppdraget ble delt mellom Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Kilder:

Haaland, T., Clausen, S.-E., & Schei, B. (2005). Vold i parforhold - ulike perspektiver: Resultater fra den første landsdekkende undersøkelsen i Norge. (Rapport 3/2005). Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. 

Johansson, P. (2010). Behandlingsforskning – utøvere av vold mot partner. Oversikt over forskning på feltet. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 

 Pape, H., & Stefansen, K. (2004). Den skjulte volden? En undersøkelse av Oslobefolkningens utsatthet for trusler, vold og seksuelle overgrep. Oslo:

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 

Pape, H. & Stefansen, K. (2006). «Kjønn og vold», i Lorentzen, J. & Mühleisen, W. (red.): Kjønnsforskning. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.

Thoresen, S. & Hjemdal, O. K. (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. (Rapport 1/2014). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

 Tjaden, P. G., & Thoennes, N. (1998). Prevalence, incidence, and consequences of violence against women : Findings from the National Violence Against Women Survey. Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice. 

WHO. (2002). World report of violence and health. Geneva: World Health Organization.