I de siste årene er det gjennomført flere ulike tiltak for å forebygge og håndtere hatefulle ytringer både i Norge og internasjonalt. Samtidig er det gjort få studier av tiltakene, og vi vet lite om hvordan de fungerer. 

På oppdrag for Bufdir har Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) utarbeidet en oversikt over kunnskap om tiltak mot hatefulle ytringer. Formålet med kartleggingen har vært å gi en innsikt i eksisterende forskning og kjennskap til annen systematisert kunnskap om tiltak mot hatefulle ytringer.

Kartleggingen består av en kunnskapsoversikt og en tiltaksoversikt. Kunnskapsoversikten er basert på søk i dokumentasjonsdatabaser, og inkluderer fagfellevurdert internasjonal forskning om hatefulle ytringer. Tiltaksoversikten er basert på nettsøk og undersøkelser gjennom prosjektdeltakernes nettverk, og inkluderer eksisterende og allerede gjennomførte tiltak mot hatefulle ytringer som har vært iverksatt i Norge eller land som Norge kan sammenlignes med fra 2007 og fram til i dag.

Kartleggingen viser at det gjennomføres mange ulike typer tiltak mot hatefulle ytringer både i Norge og internasjonalt. Studien viser imidlertid også at mange av tiltakene som er igangsatt i liten grad følges opp med forskning om hvordan de virker. Mange av tiltakene er basert på tydelig pedagogisk og/eller annet teorigrunnlag. Andre tiltak mangler derimot et tydelig teoretisk fundament eller en eksplisitt endringsteori, og fremstår dermed mindre forankret i eksisterende kunnskapsfelt.

På bakgrunn av sin gjennomgang anbefaler HL-senteret at

  • det må gjøres mer forskning om ulike former for tiltak – særlig når det gjelder tiltak som har et fokus på bevisstgjøring og holdningsendring
  • det bør etableres et bredere kunnskapsgrunnlag på feltet, og legges til rette for et mer systematisk arbeid med kunnskapsgrunnlag
  • kunnskap om tiltak mot hatefulle ytringer må ses i sammenheng med relevant kunnskap fra studier om tiltak innenfor andre tilgrensende områder som mobbing, gruppefiendtlighet og ekstremisme
  • tiltak mot hatefulle ytringer bør i størst mulig grad inngå i helhetlige og langsiktige strategier, og de bør ikke begrenses til bekjempelse av hatefulle ytringer som et isolert fenomen
  • innsatsen mot hatefulle ytringer på nettet og på andre arenaer sees i sammenheng, og det bør i større grad tas hensyn til forskjellige diskrimineringsgrunnlag i utformingen av tiltak
  • Les hele rapporten Tiltak mot hatefulle ytringer. Kunnskaps- og tiltaksoversikt.