Politiet

Hvis du opplever vold eller trusler er det politiets oppgave å beskytte deg. De kan gjøre en sikkerhetsvurdering, og eventuelt gi deg voldsalarm og utstede besøksforbud. Besøksforbud betyr at den/de som utsetter deg for vold eller trusler ikke har lov til å forfølge deg, besøke deg eller kontakte deg på andre måter. Hvis den som har besøksforbud bryter dette, kan vedkommende bli straffet med fengsel i inntil seks måneder.

Ta kontakt med politiet på telefon: 02800

Barnevernet (for deg under 18 år)

Barnevernet har ansvaret for å beskytte barn og unge under 18 år mot vold og overgrep. Tvangsekteskap er en form for vold. Hvis du trenger akutt beskyttelse, kan barneverntjenesten benytte hasteparagrafen i barnevernloven, og finne et sted du kan bo. Barnevernet kan bestemme at foreldrene dine ikke får vite hvor du bor (sperret adresse). Hvis det er nødvendig kan barnevernet be politiet om hjelp til å beskytte deg.

Hvis du trenger beskyttelse over lang tid, vil barneverntjenesten fremme forslag til Fylkesnemnda (en slags domstol som bestemmer i slike saker) om at du over lengre tid kan bo borte fra familien din.

Ta kontakt med barnevernvakta:
Her kan du finne barneverntjenesten nærmest der du befinner deg

Familievernet

Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og rådgivning til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Du kan selv ta kontakt med familievernkontoret, og du trenger ingen henvisning.

Finn ditt nærmeste familievernkontor.

Krisesentre (for deg over 18 år)

Er du over 18 år og trenger akutt beskyttelse, kan du oppsøke et krisesenter. Her kan du finne krisesentertilbudet nærmest deg.

Krisesentertilbudet gir beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner inkluderer både tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.

Krisesentrene er et trygt og midlertidig botilbud. Alle krisesentrene har sikkerhetstiltak for å gjøre sentrene trygge. Tilbudet er gratis.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Kompetanseteamet tildeler plasser i det nasjonale botilbudet for personer over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap eller annen æresrelatert vold. Alle boligene er sikkerhetsvurdert av politiet.

Kompetanseteamet kan også hjelpe utsatte med å komme i kontakt med andre deler av hjelpeapparatet.

Ta kontakt med Kompetanseteamet på:
E-post: kompetanseteamet@bufdir.no
Telefon: 478 090 50 (mandag-fredag kl 9-15)

Publisert 31. august 2015
Oppdatert 05. november 2020