Mistenker du at en person er utsatt for forhold som kan utgjøre en fare for hans eller hennes sikkerhet, har du plikt til å varsle helsetilsynet.

Hva er varslingsplikt?

Helsepersonell har varslingsplikt etter helsepersonelloven § 17.

Varslingsplikten er en selvstendig plikt, det vil si at det er ditt eget ansvar som helsepersonell å varsle helsetilsynet om forhold som har medført eller kan medføre fare for pasienter eller brukere.

Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har en rett til å varsle om slike hendelser til Helsetilsynet.

Hvis du ikke er ansatt som helsepersonell, må du vurdere om du har varslingsplikt etter arbeidsmiljøloven § 2 A-1.

Når har jeg plikt til å varsle?

Du har plikt til å varsle tilsynsmyndighetene om forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet. Varslingsplikten omfatter konkrete skadehendelser, men også generelle forhold om dette kan utgjøre en skaderisiko. Eksempler på forhold som kan utgjøre en risiko, kan være lav bemanning i ferietid, svikt i rutiner og teknisk utstyr, når helsepersonell mangler faglige kvalifikasjoner, eller at noen blir satt til eller tar på seg faglige oppgaver de ikke er kvalifisert til å gjennomføre.

Hvem skal jeg varsle?

Du skal først og fremst varsle helsetilsynet når du tror en person er utsatt for forhold som kan utgjøre en fare for hans eller hennes sikkerhet.

Du kan varsle

  • direkte til helsetilsynet
  • via leder
  • anonymt

Du kan be om bistand fra tillitsvalgte, eventuelt TryggEst i din kommune.

Retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten har også hjemmel i arbeidsmiljøloven, som også gir varsleren beskyttelse mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver. For annet personell enn helsepersonell vil det være denne bestemmelsen som regulerer retten til å varsle.

Hva er forholdet mellom varslingsplikt og avvergeplikt?

Hvis kriteriene i avvergeplikten ikke er oppfylt, det vil si at du ikke har mulighet til å avverge den straffbare handlingen etter straffeloven § 196, må du likevel vurdere om du er pliktig å varsle tilsynsmyndighetene etter helsepersonelloven § 17. Hvis du ikke er ansatt som helsepersonell, må du vurdere om du har varslingsplikt etter arbeidsmiljøloven § 2 A-1.

Hva gjør jeg hvis kommunen eller leder ikke foretar seg noe?

Hvis lederen unnlater å varsle, har du et selvstendig ansvar for å varsle tilsynsmyndighetene, eventuelt i samarbeid med TryggEst i kommunen.