Mange går ikke videre med en mistanke om vold og overgrep fordi de tror at de er bundet av taushetsplikten. Men i noen tilfeller både kan og skal du bryte taushetsplikten.

Hva er taushetsplikt?

Taushetsplikt er en plikt til ikke å dele fortrolige opplysninger. Alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten har taushetsplikt. Å bryte den kan i noen sammenhenger i seg selv være et overgrep.

Taushetsplikten innebærer både en

 • passiv plikt til å tie
 • en aktiv plikt til å hindre at uvedkommende får tilgang til taushetsbelagt informasjon

Taushetsplikten er begrunnet i hensynet til

 • personvern, privatliv og personlig integritet
 • tillitsforholdet mellom den enkelte og helse- og omsorgstjenesten
 • tillitsforholdet mellom befolkningen og helse- og omsorgstjenesten

Hvem har taushetsplikt?

Helse- og omsorgstjenesten

Helsepersonell og alle andre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, også elever og studenter under opplæring, er pålagt taushetsplikt etter helsepersonelloven.

Forvaltningen

Alle som utfører en tjeneste eller et arbeid for et forvaltningsorgan, har taushetsplikt etter forvaltningsloven.

Når har jeg taushetsplikt?

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal hindre at uvedkommende får tilgang til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold de har fått eller som er betrodd dem.

Opplysninger som er taushetsbelagte, skal i utgangspunktet ikke være tilgjengelige for andre enn den personen som får opplysningene.

Helsepersonell har som hovedregel taushetsplikt overfor politiet og skal ikke utlevere opplysninger til bruk i etterforskning uten pasientens samtykke.

Når er jeg fritatt fra taushetsplikten?

Mange går ikke videre med en mistanke fordi de tror at de er bundet av taushetsplikten. Den risikoutsatte kan også nekte deg å gå videre med en mistanke og henvise til at du har taushetsplikt. I noen tilfeller kan det stemme, men i andre tilfeller både kan og skal du bryte taushetsplikten.

To hovedunntak fra helsepersonells taushetsplikt:

Hvis den risikoutsatte samtykker

En pasient kan helt eller delvis frita deg fra taushetsplikten med sitt samtykke, slik at du kan dele opplysninger om personlige eller andre helsemessige forhold til andre.

Helsepersonell kan også gi opplysninger til andre som deltar i behandlingen av pasienten når det er nødvendig for helsehjelpen, hvis ikke pasienten motsetter seg dette.

 • Et samtykke opphever kun taushetsplikten så langt samtykket rekker, for eksempel begrenset til en enkelt sak, en enkelt diagnose eller et enkelt skadetilfelle.
 • For at et samtykke skal frita fra taushetsplikt, må samtykket være gyldig og informert. Det vil si at pasienten må være klar over hva han eller hun samtykker til. Det er helsepersonellets ansvar å gi tilstrekkelig informasjon slik at pasienten forstår hva samtykket innebærer.
 • Pasienten må ha samtykkekompetanse, det vil si være tilregnelig og myndig, og avgi samtykket frivillig.
 • For å kunne samtykke må personen ha innsikt i
  • hvem opplysningene skal formidles til
  • hvilke opplysninger som skal videreformidles
  • hvilke konsekvenser videreformidlingen av opplysningene kan få
 • Hvis pasienten mangler samtykkekompetanse, kan en verge med nødvendig mandat fritas fra taushetsplikten
 • Selv om du har samtykke til å dele informasjon, skal du enkelt kunne begrunne hvorfor du deler informasjonen, og det du deler, skal være relevant for den aktuelle saken.
Opplysningsplikt for helsepersonell

Opplysningsplikten går ut på at du har en lovpålagt plikt til å gi opplysninger til bestemte etater eller tjenester. Hensynet til pasientens personvern og integritet kan komme i konflikt med andre hensyn, som blant annet hensynet til liv, helse og samfunnssikkerhet. Opplysningsplikten går som hovedregel foran taushetsplikten.

 • Helsepersonell skal, på eget initiativ, gi opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade.
 • Lege, psykolog eller optiker skal gi melding om pasienter som ikke oppfyller de helsemessige kravene til førerkort når de antar at den aktuelle helsetilstanden er varig.
 • Helsepersonell skal, på eget initiativ, varsle politi og brannvesen dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.
 • Helsetjenesten kan bruke politiet til å varsle pårørende til pasienter som er innlagt etter en krise- eller katastrofesituasjon. Navn og innleggelsessted kan utleveres til politiet til dette formålet.
 • Helsepersonell skal også være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Hva er virksomhetens ansvar?

Pasientopplysninger må håndteres og oppbevares forsvarlig. Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten må tilrettelegge arbeidet slik at helsepersonell faktisk kan overholde taushetsplikten.

Virksomheten må ivareta sitt ansvar gjennom blant annet opplæring, prosedyrer og rutiner, og ved fysisk tilrettelegging.

Les mer om taushetsplikten