Alle har en plikt til å forhindre alvorlige straffbare handlinger, både på jobb og i fritiden. Som tjenesteyter og offentlig ansatt har du plikt til å forhindre at vold og overgrep skjer.

Hva er avvergeplikt?

Alle har, ifølge straffeloven, plikt til å avverge, det vil si forhindre, at alvorlige straffbare handlinger skjer. Avvergeplikten gjelder kun når det er faktisk mulig å forhindre den straffbare handlingen.

Når har jeg avvergeplikt?

Du har plikt til å avverge vold og overgrep når det er sikkert eller sannsynlig at en alvorlig straffbar handling vil bli begått eller gjentatt. 

Å unnlate å avverge kan straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

Eksempler på straffbare handlinger du har plikt til å avverge

 • grov vold
 • seksuelle overgrep
 • mishandling
 • gjentatte trusler
 • gjentatt tvang
 • gjentatt frihetsberøvelse
 • andre krenkelser i nære relasjoner

Hvordan kan jeg avverge en straffbar handling?

Kontakt politiet

Avvergeplikten er personlig – det vil si at du selv er ansvarlig for å kontakte politiet. Ofte er det ansvarlig leder som bør ringe politiet, men du må forsikre deg om at det blir gjort.

Kontakt TryggEst

Dersom det ikke er en akutt situasjon kan du kontakte TryggEst-teamet i din kommune.

Eksempler på andre måter å gripe inn på

 • Ta med den utsatte bort fra situasjonen.
 • Sørge for at den utsatte ikke er alene.
 • Gå mellom personene hvis det er forsvarlig og du ikke setter deg selv eller andre i fare.

Når har jeg ikke avvergeplikt?

Du har ikke plikt til å gripe inn hvis det setter deg selv eller andre i alvorlig fare. Du har heller ikke plikt til å gripe inn hvis det ikke er mulig å avverge den straffbare handlingen.

Hvordan dokumenterer jeg at jeg har brukt avvergeplikten?

Når du har brukt avvergeplikten, skal du skrive en rapport. Rapporten skal inneholde:

 • dato, tid og sted
 • hvem som var til stede
 • beskrivelse av hendelsen eller informasjonen som førte til at du grep inn
 • beskrivelse av vurderingen som ble gjort før du grep inn
 • hva du konkret gjorde under avvergingen
 • en vurdering av situasjonen i etterkant

Vurder også om:

 • det skal sendes avviksmelding internt i det kommunale systemet
 • det må fylles ut en skademelding
 • ledelsen må følge opp hendelsen

Hva er forholdet mellom avvergeplikt og taushetsplikt?

Avvergeplikten går foran lovpålagt taushetsplikt og gjelder alle og til enhver tid – både på jobb og i fritiden.

Før du utleverer taushetsbelagte opplysninger til politiet, bør du imidlertid vurdere om det er nødvendig for at politiet skal kunne avverge handlingen eller begrense skadeomfanget.

Hva er forholdet mellom avvergeplikt og varslingsplikt?

Hvis kriteriene i avvergeplikten ikke er oppfylt, det vil si at du ikke har mulighet til å forhindre den straffbare handlingen, har du likevel plikt til å varsle om handlingen.

Varslingsplikten er en selvstendig plikt, det vil si at det er ditt ansvar som helse- og omsorgsarbeider å varsle helsetilsynet om forhold som har medført eller kan medføre fare for den risikoutsatte.