Du skal ikke konfrontere personen du mistenker for å ha begått et overgrep. Det er oppgaven til politiet, lederen din eller TryggEst å følge opp den mistenkte. Uansett om den mistenkte er ansatt eller ikke.

Hvem følger opp den mistenkte?

Hvis politiet er involvert, er det alltid politiets ansvar å konfrontere personen som er mistenkt. Hvis politiet ikke er involvert, har lederen din i samråd med TryggEst ansvaret for å følge opp den mistenkte.

Hva gjør jeg hvis den mistenkte er en ansatt?
 • Ikke konfronter den mistenkte. Det er alltid politiets eller leders oppgave og ansvar.
 • Leder sørger for at den som følger opp mistenkte ikke er den samme som følger opp den utsatte, og at vedkommende kommer fra en annen instans.
 • Leder informerer (etter avtale med politiet) den mistenkte om at politiet og/eller TryggEst er koblet inn.
 • Leder gjør den mistenkte kjent med virksomhetens retningslinjer. Selv om det er forventet at mistenkte kjenner til disse retningslinjene, skal leder gjenta dem.
 • Arbeidsgiver skal i samråd med politiet vurdere om den mistenkte skal suspenderes. I noen tilfeller kan også arbeidsgiver vurdere omplassering eller avskjedigelse.
 • Hvis den mistenkte ønsker å fortelle sin versjon av hendelsen til deg, skal du stanse vedkommende og henvise til
  • politiet
  • lederen din 
  • eller TryggEst
 • Hvis den mistenkte likevel forteller om hendelsen, skal du gjøre vedkommende oppmerksom på at
  • virksomheten ikke har taushetsplikt om det som kommer frem i samtalen
  • du fører referat av det han eller hun forteller
  • politiet vil få et referat av samtalen
Hva gjør jeg hvis den mistenkte er i målgruppen til TryggEst?
 • Ikke konfronter eller følg opp den mistenkte.
 • Politiet skal ha den første samtalen hvis det er mulig.
 • TryggEst og leder har ansvaret for at den mistenkte får tilbud om å ha med en støtteperson gjennom hele prosessen, fra første samtale til etterforskningen er over.
 • Hvis den mistenkte formidler informasjon til ansatte, skal ansvarlig leder, sammen med en kollega, ha samtalen med vedkommende.
 • Informer om at politiet har blitt koblet inn i saken og at virksomheten ikke har taushetsplikt om det som kommer frem i samtalen. Du skal ikke drive etterforskning, men konsentrere deg om hva mistenkte ønsker å formidle.
 • Skriv referat fra samtalen. Referatet skal være objektivt og uten egne tolkninger. Noter ned både spørsmål og svar. Ikke still ledende spørsmål. For eksempel skal du ikke spørre om hvem/hva/hvor, men be vedkommende fortelle selv.
 • Mistenkte skal få tilbud om å lese gjennom referatet eller få det opplest, og skrive under på det. Referatet fra samtalen gis til politiet.
 • TryggEst og leder kan for eksempel vurdere flytting av den mistenkte, eller be om at politiet vurderer
  • besøks- eller kontaktforbud
  • varetekt
  • varetektsurrogat, for eksempel plassering i institusjon eller kommunal boenhet
Hva gjør jeg hvis den mistenkte er en utenforstående?
 • Ikke konfronter eller følg opp den mistenkte.
 • Hvis politiet er involvert, er det alltid politiets ansvar å konfrontere eller følge opp den mistenkte.
 • Hvis politiet ikke er involvert, er det lederen din i samråd med TryggEst som har ansvaret for å konfrontere eller følge opp den mistenkte.
 • Kommer du i en situasjon der den mistenkte likevel henvender seg til deg, skal du informere om at politiet er koblet inn og at virksomheten ikke har taushetsplikt om det som kommer frem i samtalen.
 • Dokumenter eller skriv et referat fra samtalen hvis den mistenkte likevel velger å fortelle deg om hendelsen.

Slik dokumenterer du samtalen med den mistenkte

Hvis den mistenkte velger å henvende seg til deg etter at du har fortalt at politiet er koblet inn og at virksomheten ikke har taushetsplikt om det som kommer frem, skal du dokumentere eller skrive et referat fra samtalen.

 • Skriv ned det den mistenkte forteller.
 • Vær objektiv og unngå egne tolkninger.
 • Ikke still spørsmål.
 • Ikke driv etterforskning, men konsentrer deg om hva den mistenkte ønsker å fortelle.
 • Gi den mistenkte tilbud om å lese gjennom referatet og så skrive under.
 • Gi referatet til politiet.
 • Du kan også gjøre lydopptak fra samtalen hvis den mistenkte samtykker til det. Lever opptaket til politiet.