Hva er TryggEst?

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. TryggEst-modellen inneholder forslag til organisering av arbeidet mot vold og overgrep i en kommune, og flere verktøy som kan brukes i dette arbeidet. Alle kommuner som har innført TryggEst har et eget TryggEst-telefonnummer som kan kontaktes av både ansatte og innbyggere.

Se filmer om TryggEst.

I modellen er det utarbeidet ulike verktøy som hjelp i arbeidet.

Hvordan kan TryggEst hjelpe?

Kommunene som har innført TryggEst har egne TryggEst- team du kan kontakte hvis du er bekymret for en risikoutsatt person. Også personer som selv er utsatt for vold eller overgrep kan kontakte TryggEst-teamet direkte. TryggEst- teamene består av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep.

Hva skjer når jeg kontakter TryggeEst

Hvordan starte TryggEst i din kommune?

Alle landets kommuner er invitert til å starte med TryggEst!

TryggEst er utviklet for å hjelpe kommunen til å ivareta sine mest sårbare voksne innbyggere. Kommunen er forpliktet etter helse e- og omsorgstjenesteloven § 3-3 a å ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Kommunen skal også legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Hvem kan ta initiativ?

 • Ansatte
 • Politikere
 • Innbyggere
 • Pårørende
 • Kommunens ledelse

Hva gjør du?

Hvis du vil vite mer om TryggEst, eller har et ønske om at kommunen starter med TryggEst, kan du

 • gi informasjon om TryggEst til kommunen
 • ta kontakt med Bufdir for mer informasjon
 • a initiativ til et informasjonsmøte mellom kommunen og Bufdir

Du kan kontakte Bufdir på TryggEst@bufdir.no

Bestill en brosjyre om TryggEst

Hva kan en kommune oppnå med å starte med TryggEst?

Kommunen får et helhetlig system for å

 • ivareta plikten til å legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep
 • forebygge, avdekke og håndtere vold og seksuelle overgrep mot alle sårbare voksne over 18 år

Hva oppnår kommunen ved deltakelse?

 • Hjelp til kompetanseoppbygging av TryggEst-koordinator og TryggEst-team
 • Hjelp til kompetanseheving av ansatte i kommunale tjenester
 • Tilgang til bestillingsside for informasjonsmateriell og profileringsmateriell
 • Deltakelse på nettverkssamling med andre TryggEst-kommuner
 • Deltakelse i Microsoft teams med erfaringsutveksling med andre kommuner

Hva forventer Bufdir av kommunen?

 • TryggEst besluttes og forankres på ledernivå i kommunen
 • TryggEst organiseres etter modell fra Bufdir, men kommunen kan gjøre lokale tilpasninger
 • TryggEst skal være visuelt og organisasjonsmessig synlig i kommunens arbeid mot vold
 • TryggEst har et ansvar for håndtering av vold og seksuelle overgrep mot sårbare voksne (uten at dette fritar andre deler av tjenestene for samme ansvar)
 • Bufdir informeres om oppstart, slik at kommunens kontaktinformasjon kan legges ut på TryggEst.no
 • Kommunen deltar på nettverkssamlinger og andre tiltak/samlinger Bufdir arrangerer for kommunene
 • TryggEst kan være «paraply» for kommunens samlede arbeid mot vold mot voksne, men kan også inngå som en del av kommunens øvrige voldsarbeid
 • Kommunen deltar i rapportering til Bufdir
 • Ideer og materiell kommunen utvikler i arbeidet med TryggEst, gjøres tilgjengelig for andre TryggEst-kommuner
 • Kommunen er selv ansvarlig for at gjeldene lovverk ved personvern og informasjonssikkerhet overholdes.

Organisering av TryggEst

Det skal være fleksibilitet i den lokale organiseringen av TryggEst. Det er i prinsippet to team for TryggEst, med ulike oppgaver. Disse kan tilpasses allerede eksiterende arbeid på voldsfeltet, ved å bli en del av en større helhet, eller ved å bli grunnstrukturen i kommunens arbeid annet arbeid organiseres inn under. Fleksibiliteten er stor, men TryggEst må være synlig i organisasjon og i presentasjon av kommunens tilbud.

Eksempler på organisering en kommune kan ha:

 • Ett TryggEst-lederteam og et TryggEst-operativt team (mest vanlig)
 • Ett TryggEst-lederteam som er interkommunalt, med et TryggEst-operativt team i hver kommune i samarbeidet
 • Ett TryggEst-lederteam i en bykommune, med ett TryggEst-operativt team i hver bydel
 • Ett team som ivaretar begge funksjoner

Grunnprinsipper for TryggEst

 • Trygghet i omsorg: TryggEst skal bidra til at den som mottar helse- og omsorgstjenester skal oppleve trygghet, uavhengig av hvem som leverer tjenestene
 • Beskyttelse: TryggEst skal sikre at den som har behov for beskyttelse, hjelp og støtte, skal oppleve å få dette
 • Individuell frihet: TryggEst skal bidra til å gi innflytelse over eget liv og til å ta gode selvstendige valg
 • Tillit: TryggEst skal utøves på en måte som skaper tillit
 • Forebygging: TryggEst skal sikre at det arbeides forbyggende for å forhindre at vold og overgrep skjer
 • Proporsjonalitet: TryggEst skal sikre riktig nivå mellom tiltak og behov for hjelp og støtte
 • Samlet hjelpeapparat: TryggEst skal sikre at hjelp og støtte utøves samordnet og tverrfaglig.

Eksempler på organisering i en kommune eller flere kommuner i samarbeid:

Meld fra til Bufdir om og når din kommune starter

Dette for at kommunen kan

 • få invitasjon til nettverkssamlinger
 • få informasjon om nye tiltak, informasjonsmateriell, konferanser ol.
 • få bli invitert inn i digitalt team
 • få delta i statistikk innsamling og publisering
 • få publisert lokal kontaktinformasjon på tryggest.no

Hvorfor TryggEst?

TryggEst er et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde fra om overgrep. TryggEst skal blant annet sikre 

 • at saker ikke blir oversett eller glemt
 • lik behandling uavhengig av bostedskommune
 • større grad av forutsigbarhet både i kommune og hos den utsatte
 • færre følgeskader som vil kreve omfattende behandling og tjenester
 • bedre livskvalitet for den utsatte
 • større trygghet for dem som mottar tjenester
 • bedre oppfølging av den utsatte
 • bedre evaluering og læring av saker
 • bedre medvirkning i egen sak for den utsatte

Statistikk om TryggEst

På våre statistikksider finner du oppdatert statistikk om bekymringsmeldingene pilotkommunene har mottatt:

 • Antall bekymringsmeldinger
 • Hvem som melder bekymringen til TryggEst
 • Hvilken type vold eller overgrep det meldes om
 • Sårbarhetsfaktorer hos utsatte