Hva er TryggEst?

TryggEst er et system som skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Systemet prøves ut i 12 kommuner og bydeler i perioden 2018-2020. 

Hvordan kan TryggEst hjelpe?

TryggEst skal hjelpe deg som fagperson med å håndtere situasjoner der du mistenker at en risikoutsatt person er utsatt for vold eller overgrep.

Kommunene som deltar i TryggEst har egne TryggEst-team du kan kontakte hvis du er bekymret for en risikoutsatt person. Hvert TryggEst-team består av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep.

Hva skjer når jeg kontakter TryggeEst?

Hvorfor TryggEst?

TryggEst er et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde fra om overgrep. TryggEst skal blant annet sikre 

 • at saker ikke blir oversett eller glemt
 • lik behandling uavhengig av bostedskommune
 • større grad av forutsigbarhet både i kommune og hos den utsatte
 • færre følgeskader som vil kreve omfattende behandling og tjenester
 • bedre livskvalitet for den utsatte
 • større trygghet for dem som mottar tjenester
 • bedre oppfølging av den utsatte
 • bedre evaluering og læring av saker
 • bedre medvirkning i egen sak for den utsatte

Statistikk om TryggEst

På våre statistikksider finner du oppdatert statistikk om bekymringsmeldingene pilotkommunene har mottatt:

 • antall bekymringsmeldinger
 • type vold eller overgrep det meldes om
 • kjennetegn ved de utsatte
 • kjennetegn ved de som melder

 

Publisert 08. januar 2018.
Oppdatert 16. oktober 2019.