Hva er TryggEst?

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. TryggEst-modellen inneholder forslag til organisering av arbeidet mot vold og overgrep i en kommune, og flere verktøy som kan brukes i dette arbeidet. Alle kommuner som har innført TryggEst har et eget TryggEst-telefonnummer som kan kontaktes av både ansatte og innbyggere.

I modellen er det utarbeidet ulike verktøy som hjelp i arbeidet.

Les om hvordan TryggEst kan organiseres i en kommune.

Hvordan kan TryggEst hjelpe?

Kommunene som har innført TryggEst har egne TryggEst- team du kan kontakte hvis du er bekymret for en risikoutsatt person. Også personer som selv er utsatt for vold eller overgrep kan kontakte TryggEst-teamet direkte. TryggEst- teamene består av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep.

Hva skjer når jeg kontakter TryggeEst?

Hvorfor TryggEst?

TryggEst er et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde fra om overgrep. TryggEst skal blant annet sikre 

 • at saker ikke blir oversett eller glemt
 • lik behandling uavhengig av bostedskommune
 • større grad av forutsigbarhet både i kommune og hos den utsatte
 • færre følgeskader som vil kreve omfattende behandling og tjenester
 • bedre livskvalitet for den utsatte
 • større trygghet for dem som mottar tjenester
 • bedre oppfølging av den utsatte
 • bedre evaluering og læring av saker
 • bedre medvirkning i egen sak for den utsatte

Statistikk om TryggEst

På våre statistikksider finner du oppdatert statistikk om bekymringsmeldingene pilotkommunene har mottatt:

 • Antall bekymringsmeldinger
 • Hvem som melder bekymringen til TryggEst
 • Hvilken type vold eller overgrep det meldes om
 • Sårbarhetsfaktorer hos utsatte

 

Publisert 08. januar 2018
Oppdatert 24. mars 2020