Er du bekymret for en risikoutsatt voksen?

En bekymring kan oppstå plutselig, men kan også vokse over tid. Det kan ofte fremstå som noe så ubestemt som "en dårlig magefølelse". 

 • Du kan bli bekymret fordi personen gjør eller sier noe du reagerer på. 
 • Du kan bli bekymret fordi du er vitne til situasjoner hvor noen har en atferd eller språkbruk mot personen som ikke kjennes riktig.

Denne retningslinjen er ikke laget for at du skal få bekreftet din mistanke eller få bekreftet en bestemt type vold eller overgrep. Retningslinjen er laget for at du skal få hjelp til å handle ut fra din bekymring. 

Hvis du er bekymret for alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep er det politiets eller TryggEsts oppgave å undersøke saken.

Mange personer som lever i vanskelige livssituasjoner viser ikke tydelige tegn på at de er utsatt for vold og overgrep. Les om hvilke grupper som er særlig risikoutsatte for vold og overgrep.

Eksemplene her er heller ikke uttømmende, så personen kan gi andre signaler enn det vi beskriver her.

Det er heller ingen nødvendig sammenheng mellom slike tegn og at personen lever i en vanskelig livssituasjon. Men når en person viser slike tegn bør vi skjerpe vår oppmerksomhet rundt ham eller henne.

Hvis personen forteller om vold eller overgrep

 • Lytt til det vedkommende forteller
 • Vær sensitiv og empatisk
 • Ta personens utsagn på alvor

Hvis vedkommende har kognitive utfordringer eller kommunikasjonsvansker skal du likevel lytte og ta det hun eller han ønsker å formidle på alvor.

Noen typiske tegn på vold og overgrep

Det kan være flere ting som gjør at du blir bekymret eller får mistanke om overgrep mot en person. Vold og overgrep kommer i mange ulike former, og ikke alle fremstår som like åpenbare.

Han eller hun kan for eksempel ha:

 • endret oppførsel
 • fått fysiske skader
 • sagt eller gjort noe du reagerer på

Endringer i væremåte og atferd

Personen:

 • trekker seg tilbake
 • blir innesluttet og trist
 • virker engstelig eller redd
 • blir innadvendt
 • har utagerende eller seksualisert atferd
 • virker ukritisk overfor fremmede
 • har destruktiv eller grenseoverskridende atferd eller risikoatferd på nett
 • har endret bruk av sosiale medier
 • har uventede og uforklarlige endringer i materielle levekår, som økonomi, bolig eller verdigjenstander

Kroppslige symptomer

 • Uspesifiserte smerter og symptomer
 • Vondt i magen
 • Vondt i hodet
 • Eksem og utslett som oppstår plutselig

Følelsesmessige og sosiale symptomer

 • Vansker i relasjon til andre
 • Konsentrasjonsvansker

Hva skal jeg gjøre hvis jeg mistenker at noen er utsatt for vold?

Hvis du er bekymret eller mistenker overgrep mot en person, har du plikt til å melde fra.

Hvis det dreier seg om et alvorlig eller akutt overgrep må du kontakte politiet. Er kommunen eller bydelen din med i TryggEst-ordningen skal dere, i samråd med politiet, også melde saken til TryggEst. Dersom du er ansatt i en TryggEst-kommune eller -bydel skal du også melde fra til TryggEst om din bekymring hvis du mistenker overgrep som ikke er straffbare.

Det kan være straffbart ikke å avverge fremtidige overgrep.

Ulike typer vold og overgrep

Videre lesning