Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

Kompetanseteamet veileder både første- og andrelinjetjenestene, for eksempel politi, barnehager, skoler, asylmottak,helsestasjon, barnevernstjenesten, krisesentre, norske utenriksstasjoner og UDI.

Utsatte over 18 år kan også ta kontakt for å få hjelp.

Kontakt Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse på:

Telefon: 478 090 50 (mandag-fredag kl 9-15)

E-post: Kompetanseteamet@bufdir.no

Teamet består av representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet (Hdir).

Hva Kompetanseteamet gjør:

Gir råd og veiledning til tjenesteapparatet i enkeltsaker

Kompetanseteamet gir råd om hvordan du bør gå frem i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

Kompetanseteamet gir blant annet råd om:

 • Hvordan kartlegge situasjonen til den utsatte
 • Hvordan samtale med den utsatte, og/eller den utsattes foreldre/familie
 • Hvilke (andre) instanser som bør involveres i saken
 • Risikovurdering og sikkerhetstiltak
 • Annen oppfølging den utsatte kan ha behov for, som f.eks psykososial oppfølging

Kompetanseteamets mandat

Holder foredrag og kurs på arbeidsplassen din

Kompetanseteamet holder foredrag om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen æresrelatert vold. Foredragene kan tilpasses din arbeidsplass, enten du jobber i skolen, barnevernstjenesten, på krisesenter, politiet, utlendingsforvaltningen, et asylmottak eller NAV.

Aktuelle temaer kan være:

 • Fenomenforståelse – hva er tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold?
 • Hvordan kartlegge situasjonen til den utsatte
 • Hvordan håndtere en sak
 • Utsattes oppfølgingsbehov

Dersom du ønsker at Kompetanseteamet skal holde foredrag, innlegg eller kurs/opplæring, ta kontakt på e-post: kompetanseteamet@bufdir.no, eller telefon: 478 090 50 (man-fre kl 09-15).

Tildeler plasser i det nasjonale bo- og støttetilbudet for personer over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller annen æresrelatert vold

Bo- og støttetilbudet er rettet mot unge over 18 år som står i fare for eller har blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold. For å få plass må den utsatte ha behov for beskyttelse og være egnet til å dra nytte av tilbudet. Kompetanseteamet tildeler plass i botilbudet.

Hjelper enkeltpersoner

Erfaring viser at unge som søker hjelp på grunn av tvangsekteskap eller annen æresrelatert vold ofte har behov for mye støtte og oppfølging.

Kompetanseteamet hjelper blant annet utsatte med å komme i kontakt med riktig instans i hjelpeapparatet. Hva som er riktig instans avhenger av situasjonen den enkelte befinner seg i. Det kan for eksempel være politi, barnevernstjenesten, krisesentre eller NAV. Kompetanseteamet samarbeider også med frivillige organisasjoner med spesialkompetanse på feltet.

Besvarer spørsmål på ung.no

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Unge kan stille spørsmål eller lese om det de lurer på.

Kompetanseteamet svarer på spørsmål og skriver artikler om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold på ung.no.

Er kontaktpunkt for Utenriksdepartementet (UD) i saker hvor den utsatte befinner seg i utlandet

Kompetanseteamet koordinerer kontakten med hjelpeapparatet her i Norge og samarbeider med den aktuelle utenriksstasjonen i landet der den/de utsatte befinner seg.

Vurderer refusjon for utgifter til hjemsendelse til Norge

Kompetanseteamet vurderer søknader om refusjon til utgifter for hjemreise til utsatte som befinner seg i utlandet, dersom saken omhandler enten tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og/eller alvorlige begrensninger av unges frihet.

Rundskriv om refusjonsordningen.

Kompetanseteamets årsrapport 2018

Stadig flere tar kontakt med kompetanseteamet. I 2018 var det også en stor økning i antall saker fra privatpersoner. Antallet saker som gjelder barn gikk opp fra 39% i 2017 til 45,5 % i 2018.

 • Av saker som gjaldt mistanke om gjennomført tvangsekteskap eller gjennomført tvangsekteskap var flest knyttet til utlendingssaker (søknader om familieinnvandring).
 • Økning i saker der personen oppholder i utlandet ved kontakttidspunkt: 173 enkeltsaker (29 %) i 2018 mot 101 enkeltsaker (18 %) i 2017.
 • Nedgang i saker om kjønnslemlestelse, fra 36 enkeltsaker (6 %) i 2017 til 22 enkeltsaker (3,7 %) i 2018.
 • Betydelig økning i saker som gjelder barn, fra 221 enkeltsaker (39 %) i 2017 til 271 enkeltsaker (45,5 %) i 2018.
 • De fleste sakene gjaldt personer med opprinnelse fra Pakistan, Somalia, Irak, Syria og Afghanistan.
 • Fire saker gjaldt personer med etnisk norsk landbakgrunn. En av disse sakene handlet om negativ sosial kontroll i en lukket kristen menighet.

Les Kompetanseteamets årsrapport.

Kontakt

Ta kontakt med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse på:

Telefon: 478 090 50 (mandag-fredag kl 09:00-15:00)
E-post: kompetanseteamet@bufdir.no