Styrk foreldre som omsorgsgivere

Halvparten av voksne beboere har med seg barn. Årlig bor omtrent 1500 barn på krisesenter. Å være utsatt for vold over tid kan påvirke negativt foreldres muligheter til å være gode omsorgspersoner.

Kilder brukt i artikkelen

Å være i krise, slik mange er den første perioden på krisesenteret, kan sette foreldre ut av spill som omsorgsgivere og som autoritetspersoner overfor sine barn. Det kan være vanskelig å være tilstrekkelig oppmerksom på barns behov og hvilke utfordringer barna er stilt overfor.

Forelders ansvar under oppholdet

Det er forelder som har omsorgsansvaret for barn, også under opphold på krisesenter. Samtidig er hensynet til barnets beste og barnets egne meninger sentralt. Les mer om forelders ansvar .

Den første tiden – praktisk hjelp og omsorg

Den første tiden på krisesenter kan oppleves krevende som forelder. De har kanskje levd i lengre tid i en svært vanskelig situasjon, i noen tilfeller med alvorlig vold. De kan for første gang, på lengre tid, oppleve at de er fysisk trygge. Dette kan utløse kaotiske følelser av sjokk, sorg og utmattelse.

"Jeg trengte tid for meg selv. Om dagen var jeg sammen med barna hele tiden, og jeg ville ikke vise dem at jeg var «nede». Når de hadde lagt seg om kvelden, så låste jeg meg inn på badet og gråt."

Brukere med barn trekker fram behovet for å få hvile og være litt for seg selv som særlig viktig i denne perioden. Å legge til rette for praktisk hjelp og aktiviteter for barn, som gir foreldre muligheter til dette, kan ha stor betydning og hjelpe dem ut av den akutte krisen.

Styrke samspillet mellom forelder og barn

Foreldreveiledningsprogrammet ICDP angir åtte sentrale temaområder for godt samspill mellom foreldre og barn. Du kan benytte disse elementene i kartleggingen av samspillet mellom mor/far og barn. Du kan også bruke disse i samtalene med mor/far, som hjelp til å reflektere rundt sin oppmerksomhet mot barnet. Mer om godt samspill mellom foreldre og barn. Du er flere ting du kan gjøre:

  • samarbeid med barnets kontaktperson, blant annet for å hjelpe forelder og barn til å snakke sammen
  • hjelp forelder til å se barnets opplevelser og perspektiv
  • bruk elementene for godt samspill mellom foreldre og barn i veiledningen for å styrke foreldre i sin rolle overfor barna

Foreldrehverdag.no

På nettsiden www.foreldrehverdag.no kan foreldre få hjelp i forholdet til barna sine. Innholdet tar utgangspunkt i prinsipper fra foreldreveiledning/ICDP. Formålet er å skape bevissthet og refleksjon hos foreldre, og gi dem større mestringsfølelse. Sentrale temaer er:

  • å forstå barnets følelser
  • å hjelpe barnet til å forstå verden rundt seg
  • å sette grenser for barnet
  • å mestre hverdagslivet
  • forholdet mellom foreldre og barn

Du kan gjøre foreldre oppmerksom på nettsiden. Dere kan også i fellesskap gå gjennom og se om det kan være relevante temaer å reflektere over.

Foreldreveiledning/ICDP på krisesenter

En del krisesentre har tilbud om foreldreveiledningsgrupper, ofte i samarbeid med kommunen. Det er utviklet egne varianter av ICDP, både rettet mot minoritetsforeldre og foreldre på krisesenter. Materiellet knyttet til ICDP er oversatt til en rekke språk. I varianten rettet mot foreldre på krisesenter, vektlegges særlig temaer som er relevante for foreldre utsatt for vold. 

Les mer om ICDP for foreldre på krisesenter.

Du kan også anbefale foreldre å melde seg på foreldreveiledningsgrupper i kommunen der de bor. Her finner du informasjon om kommuner (med kontaktpersoner) hvor det er foreldreveiledning/ICDP.

Midlertidige eller permanente utfordringer?

Det kan være vanskelig å yte god omsorg den første tiden på krisesenter. Foreldre kan også oppleve det krevende at ansatte ved krisesenteret eller fra barneverntjenesten legger observasjoner fra denne fasen til grunn for vurderinger av deres omsorgsevne. Vurder om utfordringer ved omsorgsevnen er noe som først og fremst viser seg i akuttfasen, og se an om det vedvarer og viser seg å være mer permanente problemer. 

Samarbeid med barneverntjenesten

Noen familier kan ha nytte av hjelp som barneverntjenesten kan gi. Det er viktig at du vurderer om det er utfordringer som vil endre seg til det bedre etter en kort periode med hvile og ro, eller om det er forhold som ser ut til å vedvare over tid.

Mer om samarbeid med barnevernstjenesten.

I noen tilfeller vil du som ansatt bli klar over forhold som utløser opplysningsplikten til barneverntjenesten.

Mer om opplysningsplikten