Ha regelmessige samtaler

Samtaler med den utsatte er det viktigste arbeidsredskapet du har som ansatt på krisesenter. Gjennom samtaler kan du få oversikt over den utsattes situasjon og gi informasjon, støtte og veiledning.

Kilder brukt i artikkelen

Hvis brukeren ikke behersker norsk tilstrekkelig til å kunne snakke om vanskelige temaer, er det nødvendig med tolk. 

Les mer om bruk av tolk i samtaler

Viktigste arbeidsredskapet du har

Samtale er det viktigste arbeidsredskapet du har som ansatt på krisesenter. Samtaler med voldsutsatte og om vold og krenkelser er et område hvor ansatte på krisesenter har unik erfaring og kompetanse, sammenlignet med andre hjelpetiltak.

Samtaler med ansatte oppleves som svært viktig av krisesentrenes brukere, kanskje mer viktig enn ansatte er klar over. Samtalene kan ha flere formål, og du må planlegge den enkelte samtale etter hva den skal inneholde.

  • Få oversikt over beboerens livssituasjon gjennom kartlegging.
  • Gi god og enkel informasjon om muligheter og rettigheter til hjelp.
  • Reflekter sammen med den utsatte rundt hvilke beslutninger som hun eller han må ta.
  • Støtt brukeren til å ta tilbake kontrollen og å ta beslutninger for eget liv.
  • Motiver og støtt brukeren til å ta gode valg for seg selv.
  • Reflekter sammen med ham/henne om hva som har skjedd, for eksempel for å se alvorlighetsgraden i volden.
  • Gi informasjon om hvilke reaksjoner å være utsatt for vold kan gi (psykisk og fysisk) og snakk om hvilke konkrete reaksjoner han eller hun opplever.
  • Gi hjelp til å bearbeide vold og reaksjoner: Mer om bearbeidende samtaler.
  • Støtt han eller hun på at ingen har rett til å utsette andre for trusler og vold.
  • Legg en plan for oppholdet  i fellesskap og følg opp og oppdater planen jevnlig i videre samtaler.

Utgangspunkt for samtalene

Krisesentrene står i en tradisjon hvor det legges vekt på "hjelp til selvhjelp", ved at den utsatte selv skal ha hovedansvaret i det som skjer. Utgangspunktet for samtalene kan være: Hva trenger du at jeg hjelper deg med nå?

Hva beboeren opplever som mest aktuelt, vil forandre seg gjennom oppholdet. Det er viktig at du over tid og gjennom gjentatte samtaler får god oversikt over situasjonen gjennom en systematisk kartlegging.

Å være utsatt for vold over tid kan skade tilliten til egen dømmekraft og evnen til å ta beslutninger. Noen har levd med vold og undertrykking gjennom store deler av sitt liv og trenger hjelp til å ta rollen som sjef i eget liv. Samtaler med voldsutsatte kan derfor være en krevende balanse mellom å gi råd og veiledning på den ene siden, og oppmuntre brukeren til å ta egne beslutninger på en annen side.

Mer om systematisk kartlegging

Regelmessige samtaler

Sett av tid til regelmessige samtaler med beboeren. Dette er nødvendig for å vite hvordan den utsatte opplever situasjonen nå og for å sikre nødvendig framgang i saken. Regelmessige samtaler kan også gi brukeren trygghet på at ting blir fulgt opp.

Som kontaktperson kan du også jevnlig, utenom oppsatte samtaler, ta initiativ til en mer uformell prat eller å gjøre noe hyggelig sammen. Da får brukeren anledning til å fortelle om hvordan han eller hun har det akkurat nå.

Varighet

Det kan gjerne være en avsatt tid for samtalen, for eksempel en time. Samtalen bør ikke vare lengre enn at den utsatte klarer å være konsentrert om temaet. Samtaler med tolk vil ta lengre tid. I noen samtaler kan det være behov for mer tid, men da bør du vurdere om dere skal ta en pause eller fortsette på et annet tidspunkt. Det er viktig at du vurderer hvilke psykiske belastninger samtalens tema og varighet medfører for den voldsutsatte, og om det er påkrevet å avslutte.

Oppfølging etter samtalen

Hvis samtalen har omhandlet temaer som kan åpne for følelsesmessige reaksjoner i etterkant, bør du (eller en annen ansatt hvis du går fra jobb) se til hvordan brukeren har det.