Oppholdsstatus i Norge

En del av krisesentrenes brukere har ikke norsk statsborgerskap eller permanent opphold i Norge. Noen har oppholdstillatelse knyttet til samliv med voldsutøver. Andre kan være uten lovlig opphold i landet.

Kartlegg oppholdsstatus

Oppholdsstatus i Norge er avgjørende for hvilke rettigheter den voldsutsatte har, både når det gjelder muligheten for å bli i landet og til ulike typer hjelp. Det er derfor viktig at du tidlig i kontakten med nye brukere får oversikt over brukerens oppholdsstatus. Utfordringer knyttet til oppholdsstatus kan i slike saker være et sentralt tema i både kartlegging og oppfølging.

Hvorvidt den voldsutsatte har lovlig opphold i Norge, skal ikke inngå i vurderingene av om han eller hun skal få plass på krisesenteret (krisesenterlovens forarbeider).

Informasjon om utlendingsrett og vold i nære relasjoner

Det foreligger en egen brosjyre om utlendingsrett og vold i nære relasjoner, rettet mot blant annet krisesentrene.

Brosjyre: utlendingsrett og vold i nære relasjoner (kun.no)

Kontakt KUN for å bestille brosjyren  i papirutgave

Brosjyren er utarbeidet av KUN (Senter for kunnskap og likestilling), Utlendingsdirektoratet (UDI) og advokat Gunhild Vehusheia. Brosjyren retter seg også mot andre førstelinjetjenester, slik at du kan tipse andre samarbeidsinstanser om brosjyren ved behov.

E-læringskurs om mishandlingsbestemmelsen

Utlendingsdirektoratet (UDI) har utviklet et e-læringskurs om mishandlingsbestemmelsen i utlendingsloven § 53. Dette kan være nyttig både for deg som ansatt og for den voldsutsatte selv. Det anbefales at alle ved krisesenteret gjennomfører e-læringskurset. 

Les mer om mishandlingsbestemmelsen på udi.no

På UDIs nettsider finner du også god informasjon om å søke oppholdstillatelse for personer som har blitt mishandlet.

Les mer om å søke oppholdstillatelse etter mishandling på udi.no

Oversikt over bistandsadvokater med kompetanse om utlendingsrett

Det anbefales at krisesenteret har oversikt over bistandsadvokater med særlig kompetanse innen utlendingsrett, som kan bistå brukere som trenger det.