Bolig etter oppholdet

Få oversikt over beboerens situasjon når det gjelder bolig så raskt som mulig etter ankomst til krisesenteret. Vil det være mulig å flytte tilbake til tidligere bolig? Er det behov for ny bolig? Manglede muligheter til å etablere seg i ny bolig på egenhånd, er ofte en viktig medvirkende faktor når voldsutsatte søker hjelp på krisesenteret.

Kilder brukt i artikkelen

Start arbeidet umiddelbart etter ankomst

Å få på plass ny bolig kan ta tid. Utfordringer når det gjelder bolig, fører derfor i mange tilfeller til lengre opphold på krisesenter enn nødvendig. Det er derfor viktig at du starter opp arbeidet med ny bolig så raskt som mulig etter ankomst.

"Det tok tid å finne et sted å bo. Derfor fikk jeg ikke flytta ut straks jeg var klar for det."

Unngå midlertidige løsninger

Krisesenteret er et midlertidig botilbud. Det er likevel viktig at oppholdet kan ha en varighet som sikret at nye, midlertidige løsninger unngås. Trygghet og forutsigbarhet når det gjelder bosituasjonen, kan hjelpe den voksene å holde fast på en beslutning om å bryte ut av volden og dermed forebygge at han eller hun velger å dra tilbake til utøver. Flere flyttinger kan være særlig uheldig for barn, fordi de kan miste kontakt med venner og må skifte barnehage eller skole.

Tilbake til tidligere bolig

Vurder først om det kan være trygt å flytte tilbake til tidligere bolig, uten voldsutøver(-ne). Det er flere fordeler med en slik løsning:

 • det er ikke nødvendig å finne ny bolig
 • beboeren kan fortsette å bo i samme lokalmiljø
 • barn kan fortsette i samme barnehage eller skole
 • barn kan fortsette i samme fritidsaktiviteter
 • barn kan fortsatt ha kontakt med venner

Å flytte tilbake til tidligere bolig forutsetter det at det er trygt at utøver kjenner til hvor den voldsutsatte og eventuelle barn bor.  Du kan også, sammen med beboeren, vurdere om det er behov for å be politiet vurdere om det er behov for sikkerhetstiltak som besøksforbud i eget hjem, kontaktforbud, voldsalarm eller omvendt voldsalarm. 

Les mer om sikkerhetstiltak i regi av politi/påtalemyndighet

Ny bolig

Kommunen skal medvirke til å skaffe bolig til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet (sosialtjenesteloven § 15). Så snart det er avklart at beboeren trenger ny bolig, bør du formidle dette til NAV og evt. ansvarlig enhet for bolig i den aktuelle kommunen/bydelen.

Ny bolig og sikkerhet

I arbeidet med å finne ny bolig, må du ivareta hensynet til sikkerhet. Les mer om sikkerhet og ny bolig

Hvilke behov og ønsker har barna? 

I arbeidet med å finne ny bolig og å forberede flytting fra krisesenteret, er det nødvendig å involvere eventuelle barn og deres kontaktperson ved krisesenteret. Det er viktig å høre deres synpunkter og å gi informasjon om hva som skal skje videre, slik at flyttingen kan oppleves som mest mulig planlagt og trygg for barna.

 • spør barna om deres ønsker når det gjelder bosted og bolig videre
 • informer barna om hva som gjøres når det gjelder bosted/bolig
 • informer barna mest mulig konkret om hva som skal skje før, under og etter flytting

Søk om kommunal bolig

Beboere på krisesenter vil ofte være en vanskeligstilt gruppe når det gjelder bolig. Nettopp manglede muligheter til å etablere seg i ny bolig på egenhånd, er ofte en viktig medvirkende faktor når voldsutsatte søker hjelp på krisesenteret.

Kommunen kan prioritere voldsutsatte ved tildeling av kommunale boliger. Du bør informere ansvarlig instans for bolig til vanskeligstilte i kommunen, så snart det er klart at beboeren trenger ny bolig.  Du kan også hjelpe beboeren å søke om kommunal bolig.

Bolig på det private leiemarkedet

I noen tilfeller vil det være nødvendig at beboeren søker etter bolig på det private leiemarkedet. Du kan hjelpe han/henne med:

 • å se på boligannonser
 • å bistå med å ringe/sende e-post på annonser
 • å følge på visninger

Det bør være en avklart ansvarsfordeling mellom NAV, kommunens boligkontor og krisesenteret i arbeidet med å hjelpe brukere på det private leiemarkedet.

Hvordan bidra til en stabil bosituasjon?

Husbanken bistår kommunene i å legge til rette for at leietakere kan kjøpe bolig ved hjelp av startlån. Dette er et viktig virkemiddel for kommunene for å bidra til en stabil bosituasjon for vanskeligstilte på boligmarkedet, noe som også kan gjelde beboere på krisesenter. I dette arbeidet skal barn og unge prioriteres. Barnekonvensjons artikkel 27 omhandler barns rett til en levestandard som er tilstrekkelig for barns utvikling, hvor nettopp bolig nevnes eksplisitt. Ta gjerne kontakt med brukerens kommune, for å få informasjon om mulighetene til å benytte startlån for å sikre familien en framtidig varig bolig, se om Eie først.

Botilbud for utsatte

Personer utsatt for æresrelatert vold

Erfaring viser at unge utsatt for tvangsekteskap eller annen æresrelatert kan ha behov for støtte og oppfølging utover det et opphold på krisesenter kan gi.

Les mer om bo- og støttetilbudet.

Personer utsatt for menneskehandel

Personer utsatt for menneskehandel kan få et botilbud på krisesenter gjennom ROSA.

Les mer om menneskehandel