Er krisesenteret trygt nok?

Hvis trusselvurderingene tyder på at den utsatte ikke kan være tilstrekkelig trygg, skal hun/han få tilbud om å flytte til et annet krisesenter. I slike tilfeller skal politiet involveres (forskrift om fysisk sikkerhet i krisesentertilbudet § 4 c). Brukeren, du og politiet må i fellesskap vurdere hvilket annet krisesenter som kan være aktuelt. Gjør disse vurderingene med utgangspunkt i brukerens individuelle sikkerhetsbehov.

Flytting kun når det er nødvendig

Beboeren bør kun flytte til et annet krisesenter i de tilfeller der det vurderes som både sikkerhetsmessig nødvendig og hensiktsmessig. Gjør en grundig vurdering av om stedet brukeren flytter til kan være trygt for akkurat han/henne. Dette forutsetter at lokalt politi på stedet nytt krisesenter ligger blir involvert før flytting.

Hvis det gjøres utilstrekkelige sikkerhetsvurderinger før beboeren flytter til nytt krisesenter, kan dette føre til at hun/han må flytte enda en gang. En ny flytting kan være en stor belastning for både brukeren og hjelpere, og i særlig grad for eventuelle barn.

Deling av informasjon om brukeren

Ved flytting til nytt krisesenter bør kartleggingen av brukers situasjon og trusselbilde følge med. Dette forutsetter at brukeren samtykker til dette. Informer grundig om fordelene med at det nye krisesenteret får god informasjon allerede ved ankomst.

Hvis brukeren ikke samtykker, men flyttingen skjer i samråd med politiet, kan du be lokalt politi informere politiet i nytt politidistrikt om forhold som er viktige å kjenne til for å ivareta brukerens sikkerhet.

Utfordringer for barn

Å bli tatt med til nytt krisesenter kan være en stor belastning for barn. Oppholdet på krisesenter har kanskje allerede gjort det vanskelig å holde kontakt med venner, klassekamerater og støttende familie. Barnet har kanskje fått nye venner på senteret og begynt på ny skole.

Når barnet flutter til et nytt krisesenter, medfører dette brudd i viktige relasjoner og barnet må knytte kontakter på nytt. Flere flyttinger kan ha negative konsekvenser for barnets skolegang og skoleprestasjoner.

Les mer om oppfølging av skole og barnehage.

Det er viktig å involvere barna i spørsmål om flytting. Gi barnet mulighet til å bli hørt og være godt forberedt. Barna opplever det ofte som vanskelig at de ikke har fått tatt farvel og ikke får hjelp til å opprettholde kontakten med nye venner.

Les mer om relokalisering - barn og sikkerhet.

Krisesenter som lavterskeltilbud – et sikkerhetstiltak

For å kunne benytte flytting til nytt senter som et sikkerhetstiltak, er det viktig at det enkelte krisesenter tar imot brukere uavhengig av kommunetilhørighet, oppholdsstatus og hva slags vold de er utsatt for (også menneskehandel). Hvis beboeren ikke har mulighet for å flytte til en nytt krisesenter, kan dette innebære at han eller hun må oppholde seg innendørs over lengre tid.

Flytting og digital sikkerhet

Når en beboer skal flytte til et annet krisesenter, er det viktig at dere i fellesskap gjennomgår risiko knyttet til digital sikkerhet. I noen tilfeller kan omfattende innsats fra mange instanser for å flytte den utsatte til et trygt sted, avsløres på grunn av uforsiktig bruk av digitale kommunikasjonsmidler.

Les mer om digital sikkerhet

Publisert 13. november 2017
Oppdatert 15. oktober 2018