Temaer i kartlegging - voksen

Bruk av kartleggingsskjemaet

Kartleggingsskjemaet som følger skal ikke brukes som mal for samtaler. I samtaler med brukeren er det viktigste spørsmålet: Hva trenger du at jeg hjelper deg med?

Dette spørsmålet bestemmer hva som skal stå sentralt videre i samtalene. Gradvis, og gjennom gjentatte samtaler over tid, kan du danne deg oversikt over de områdene du trenger informasjon om. Skjemaet bidrar på denne måten til en systematisk kartlegging. På grunnlag av informasjonen som kommer fram, kan dere kan i fellesskap starte arbeidet med en plan for oppholdet.

1. Personopplysninger

 • Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato
 • Sivilstatus
 • Nærmeste pårørende hun/han har tillit til 
 • Hovedbeskjeftigelse (jobb, skole, etc.)
 • Kommune/bydel
 • Har han/hun med seg barn? Hvem er barnets/barnas kontaktperson?
 • Er det barn som er hos voldsutøver nå?
 • Morsmål
 • Tidligere opphold på dette eller annet krisesenter?
  • Hvilken oppfølging fikk hun/han ved tidligere opphold?
  • Erfaringer med tidligere opphold? Hva var bra/ikke bra?
  • Evt. kontaktperson
  • Behov for særlig tilrettelegging under oppholdet?
   • Tolk i samtaler
   • Universell utforming
   • Omsorg for dyr (tjenestedyr/kjæledyr)
   • Annet?

2. Oppholdsstatus

 • Oppholdstatus i Norge
  • Norsk statsborger
  • Permanent opphold i Norge
  • Midlertidig opphold
  • Uten oppholdstillatelse

Det er ulike typer midlertidig opphold, hjemlet i ulike deler av utlendingsloven:

 • Beskyttelse (asyl) (§ 28)
 • Sterke menneskelige hensyn (§ 38)
 • Familieinnvandring (§§ 40 til 52, § 9-6, § 9-7)
 • Arbeidstillatelse (§ 6-1)
 • Student (§ 6-19)
 • EØS (§§ 112, 113, 114)

Trenger brukeren juridisk veiledning fra advokat når det gjelder videre opphold i Norge?

 

3. Vold og trusler

Se egen mal for kartlegging av vold og trusler.

4. Økonomisk basis og gjeld

 • Har han/hun selvstendige økonomiske midler (lønn/stønad) eller økonomisk avhengig av voldsutøver?
 • Kontroll over egen økonomi/midler?
 • Egen bankkonto? Har andre tilgang til bankkonto/nettbank/kodebrikke?
 • Brukere med barn: til hvilken bankkonto går barnetrygden?
 • Har barn(a) egne bankkonti?
 • Gjeld/inkassokrav?
 • Kommer det kontoutskrifter hjem i posten?
 • Trenger hun/han hjelp fra NAV til:
 • økonomisk nødhjelp
 • økonomisk støtte/ etablering?
 • råd og veiledning knyttet til gjeld?
 • råd og veiledning om hjelp til kvalifisering/arbeid?

 

5. Helse

 • Helsemessige utfordringer/ kroniske sykdommer?
 • Medisiner/pågående behandling?
 • Behov for helsemessig oppfølging raskt?
 • Fastlege
  • Er fastlegen kjent med at han/hun er utsatt for vold?
  • Nødvendig å bytte fastlege? (f eks hvis utøver(e) har samme lege)
 • Hvordan opplever hun/han sin helsesituasjon når det gjelder søvn, appetitt, konsentrasjon, etc.? Endringer i det siste?
 • Reaksjoner på volden (du kan ta utgangspunkt i oversikten på dinutvei.no)
 • Bruk av alkohol eller andre rusmidler, nå eller tidligere
 • Kontakt med psykolog/spesialisthelsetjeneste
 • Endrer reaksjonene seg over tid?
 • Symptomer på dissosiasjon, psykose eller selvmordstanker