Sjekkliste for samarbeidsavtaler mellom kommuner om krisesentertilbud

For å sikre et helhetlig krisesentertilbud for voldsutsatte, og som kan gi mest mulig forutsigbare rammebetingelser for krisesenterets drift, kan en samarbeidsavtale gjerne omfatte følgende:

1. Formål for samarbeidet

2. Lovhjemler som regulerer samarbeidet mellom kommunene

Avhengig av lovhjemmel for samarbeidet:

 • formelle krav til styring og drift
 • om drift, samarbeid og særlige utfordringer
 • hvordan involverte kommuner skal informeres
  • overfor egne innbyggere
 • kommunenes representasjon og innsyn i styring og drift
 • rutiner for utarbeidelse og godkjenning av budsjett

3. Finansiering av krisesentertilbudet

 • prinsipp for utredning av kommunenes bidrag
 • kommunenes forpliktelser til økonomiske bidrag

4. Krisesenterets ansvar for å informere kommunene

 • hyppighet av informasjon

5. Kommunens forpliktelser til å informere om sitt krisesentertilbud:

 • overfor ansatte i relevante tjenester i kommunen

6. Forpliktelser med hensyn til samarbeid mellom kommunens tjenester og krisesenteret:

 • samarbeid på generelt grunnlag, mellom tjenesteledere
  • hvilke tjenester som skal delta
  • hvor ofte de skal møtes
 • samarbeid/forpliktelser i enkeltsaker, for å skaffe tilveie tjenester for enkeltbrukere ved behov (kan gjerne være et eget vedlegg til avtalen):
  • NAV-tjenester
  • barnevern
  • andre kommunale tjenester
  • for å sikre barn på krisesenter undervisning/skoleskyss

7. Kommunenes forpliktelser til å bidra med å fremskaffe bolig ved behov

 • når og hvordan krisesenteret skal varsle kommunen om behov for bolig
 • hva kommunen er forpliktet til for å bidra med å fremskaffe bolig ved behov

8. Undervisning og skoleskyss

 • hva kommunen er forpliktet til for å sikre barn på krisesenter undervisning og skoleskyss

9. Kompetanse om vold i nære relasjoner

 • hva krisesenteret og kommunen skal bidra med for å
  • sikre kompetanse til å avdekke vold i nære relasjoner
  • gi gode tjenester til voldsutsatte i kommunen (deltakelse i kompetansehevingstiltak og erfaringsutveksling)

10. Krisesentertilbud for utsatte med særlig behov for oppfølging

 • hva kommunen og krisesenteret skal bidra med for å sikre krisesentertilbud til voldsutsatte som ikke kan nyttiggjøre det det ordinære tilbudet:
  • trygt og midlertidig botilbud
  • oppfølging fra relevante tjenester som habiliteringstjenester, rusomsorg og psykisk helsevern
 • varighet av avtalen

11. Avtalevilkår

 • hvordan og hvor ofte avtalen og samarbeidsrutinene skal evalueres underveis
 • vilkår knyttet til oppsigelse av avtalen