Sjekkliste for et helhetlig krisesentertilbud – for kommuner

 1. Forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner.
 2. Kommunens krisesenter.
  1. Innhold i tilbudet
  2. Tilrettelegging for barn
  3. Tilrettelegging for voldsutsatte med særskilte behov
  4. Tilrettelegging for menn
  5. Bemanning og kompetanse
  6. Fysisk sikkerhet
  7. Lokaler
 3. Samordnet oppfølging av voldsutsatte.
 4. Beskyttelse og hjelp til personer med særlig risiko for vold.
 5. Brukermedvirkning.
 6. Tilbud til utøvere av vold.
 7. Informasjon om krisesentertilbudet.
 8. Internkontroll av kommunens krisesentertilbud.
 9. Kommunal koordinator.
 10. Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

1. Forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner

 • Har kommunen et systematisk forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner, som:
  • informasjon til barn, familier om vold i nære relasjoner og hjelpetilbud for utsatte og utøvere?
  • kommunal samhandlingsmodell på tvers av tjenester (basistjenester for barn og familier, barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten), som har til hensikt å fange opp utsatte barn og unge, samt deres familier på et tidlig tidspunkt?
  • konsultasjons- eller veiledningsteam der ansatte kan drøfte anonym bekymring for barn og familier, og få råd om håndtering?
  • felles kompetanseheving av ansatte på tvers av tjenester om forebygging av vold, rus og psykisk helse?
  • Samarbeid med regionale ressurssentre innen vold i nære relasjoner (RVTS), rus (Korus) og psykisk helse (RKBU)?

2. Kommunens krisesenter

Innhold i tilbudet      

 • Har kommunen et krisesentertilbud som omfatter (krisesenterloven § 2):
  • et samtaletilbud (dagtilbud)
  • et døgntilgjengelig botilbud
  • et døgntilgjengelig telefontilbud
  • oppfølging i reetableringsfasen
 • Hvor stor andel av beboerne får tildelt en egen kontaktperson?
 • Hvor stor andel av beboerne får tilbud om:
  • samtaler
  • generell kartlegging
  • kartlegging av vold og trusler
  • plan for oppfølging under oppholdet
  • sikkerhetsplan
 • foreligger det beskrivelse av ansvaret for kontaktperson for voksne?

Tilrettelegging for barn

 • Har kommunen et krisesentertilbud tilrettelagt for barn der
  • barns rettigheter etter annet lovverk (opplæringsloven, barnevernloven, helselovgivningen, etc.) blir ivaretatt (krisesenterloven § 3)?
  • barn får oppfylt sine rettigheter etter barnekonvensjonen når det gjelder å si sin mening, bli hørt, få informasjon og muligheter for lek og fritid (art. 12, 13 og 31)?
  • barn får sin egen kontaktperson, og det foreligger en beskrivelse av kontaktpersonens oppgaver?
  • det er krav om at krisesentertilbudet skal ha ansatte med barnefaglig kompetanse?
  • formalisert samarbeid, inkl. konkrete samarbeidsrutiner, mellom barneverntjenesten i kommunen og krisesentertilbudet?
  • opplysningsplikten til barneverntjenesten ivaretas (krisesenterloven § 6)?
  • samtaletilbudet (dagtilbud) og tilbud om oppfølging i reetableringsfasen (krisesenterloven § 2) gjelder også for barn?
  • rutiner for å sikre at barn som blir tatt med til krisesenteret kan starte opp i barnehage/skole så fort som mulig (opplæringsloven §§ 2.1 og 8.1)?
  • rutiner som sikrer at barn som kan gå på skole raskt får innvilget skoleskyss ved behov (rundskriv fra Utdanningsdirektoratet 3-2009)?
  • rutiner som sikrer at barna får undervisning på krisesenteret, når de ikke kan gå på ordinær skole?
  • barn får en likeverdig oppfølging, uavhengig av om de kommer med mor eller far?
  • med lokaler som er tilpasset barns behov?
  • informasjon om tilbudet til barn i kommunens informasjon om hvilken hjelp krisesentertilbudet gir inngår i informasjonen om kommunens krisesentertilbud (se punkt 7)?

Tilrettelegging for voldsutsatte med særskilte behov

 • Er det rutiner som sikrer at brukere av krisesentertilbudet som har behov for det får tilgang til kvalifisert tolk (krisesenterloven § 3), når det gjelder
  • morsmål
  • tegnspråktolk
  • døveblindtolk
 • Har kommunens krisesentertilbud lokaler som er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser (likestillings- og diskrimineringsloven , kapittel 3 om universell utforming), se punkt 6?

Tilrettelegging for menn

 • Har kommunens krisesentertilbud for menn elementene et krisesentertilbud skal ha (krisesenterloven § 2):
  • et døgntilgjengelig botilbud
  • et samtaletilbud (dagtilbud)
  • et døgntilgjengelig telefontilbud
  • oppfølging i reetableringsfasen
 • Har kommunen nødvendig kompetanse til faglig oppfølging av sitt krisesentertilbud, dvs. kompetanse om:
  • vold i nære relasjoner som fenomen
  • krisesenterloven/et helhetlig krisesentertilbud
  • kommunens innsats mot vold i nære relasjoner/tverretatlig samarbeid
 • Har kommunens krisesentertilbud rammebetingelser som gjør det mulig med døgnbemanning (minimum 5 årsverk) med kvalifisert personale (real- eller formalkompetanse)?
 • Har kommunens krisesentertilbud døgnbemanning med ansatte som har nødvendig kompetanse (real- eller formalkompetanse)?

Fysisk sikkerhet

 • Er kommunens krisesentertilbud sikret i tråd med kravene (forskrift for fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet § 3), det vil si:
  • porttelefon og overvåkningskamera ved dør
  • sikre dører med sikkerhetslås
  • sikra vinduer som bare kan åpnes og låses innenfra
  • innbruddsalarm
  • skjerma innsyn til krisesenteret fra gateplan og nærområde
 • Har kommunen vurdert (forskrift for fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet § 3) om krisesentertilbudet har behov for:
  • utvidet inngangsparti eller sluse ved inngang til krisesenteret
  • oversiktlig og skjermet atkomst med lys og bevegelsessensorer tilpasset bygningstype og lokalisering
  • oversiktlig, opplyst og skjermet uteområde. Uteområde tilrettelagt for brukere bør være utformet slik at uønsket inntrenging ikke er mulig
  • hærverkshemmende eller innbruddsikre sikkerhetsglass

Lokaler

 • Har kommunens krisesentertilbud lokaler som er sikret i tråd med kravene i forskrift for fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet § 3, jf. punkt 6?
 • Har kommunens krisesentertilbud tilstrekkelig kapasitet til:
 • Har kommunenes krisesentertilbud tilstrekkelig med samtalerom som ivaretar taushetsplikten (krisesenterloven § 5)?
 • Har kommunens krisesentertilbud lokaler som er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser (likestillings- og diskrimineringsloven , kapittel 3 om universell utforming):
  • tilbudet er universelt utformet
  • innendørs skilting med blindeskrift
  • automatisk døråpnere
  • rullestolrampe
  • hørselsslynge
  • trinnfri adkomst
  • trappeheis
  • handicaptoaletter
  • handicapparkering
  • mulig å ha med tjenestedyr
  • rom for å motta undervisning og gjøre skolearbeid (med nettilgang)
  • å gi et botilbud til voldsutsatte som henvender seg og har behov for beskyttelse?
  • at beboerne kan bli værende på krisesenter inntil varig bolig og nødvendig videre oppfølging fra andre tjenester er på plass og midlertidige løsninger unngås?
 • Har kommunenes krisesentertilbud rom tilrettelagt for barn og unges behov, dvs.
  • samtalerom tilrettelagt for barn og unge
  • lekerom
  • rom for å treffe venner
  • trygge utearealer for lek
 • Er kommunens krisesentertilbud tilrettelagt for voldsutsatte med tjenestedyr eller kjæledyr?
  • Er det samtalerom hvor brukere kan ha med seg tjenestedyr?
  • Er det boenheter hvor brukere kan ha med seg tjenestedyr eller kjæledyr?
  • Har krisesenteret muligheter for å henvise til «beredskapshjem» for kjæledyr under et opphold på krisesenter?  I tilfelle, inngår dette i informasjonen om tilbudet? (jf. punkt 8)
 • Tilfredsstiller lokalene kravene til fysisk arbeidsmiljø i arbeidsmiljøloven (kapittel 4)?
 • Har ansatte i kommunens krisesentertilbud tilgang til egna møterom?

3. Samordnet oppfølging av voldsutsatte

 • Inneholder avtalen om drift av krisesenteret mellom kommunene:
  • forpliktelser for kommunen til å følge opp brukere fra egen kommune
  • beskrivelse av samarbeidsrutiner og i enkeltsaker mellom:
   • NAV-kommune og krisesenteret
   • kommunens barneverntjeneste og krisesenteret
   • kommunens boligkontor og krisesenteret
   • kommunale helsetjenester og krisesenteret
  • konkret hva de ulike tjenestene skal bidra med i ulike faser av oppfølgingen av brukerne (ved ankomst til krisesenteret, under oppholdet, etter oppholdet)?

4. Beskyttelse og hjelp til personer med særlig risiko for vold

 • Er det etablert samarbeid mellom lovpålagt koordinerende enhet i kommunen og kommunens krisesentertilbud om oppfølging av voldsutsatte med rett til individuell plan?
 • Benytter kommunen individuell plan i oppfølgingen av voldsutsatte?
 • Er det etablert formaliserte samarbeidsrutiner mellom kommunens tjenester rettet mot brukergrupper med særlig risiko for å utsettes for vold (NAV, habiliteringstjenester, psykisk helse- og rustjenester, hjemmetjenester, botiltak, tilrettelagt arbeid, etc.) og kommunens krisesentertilbud?
 • Har kommunen et tilrettelagt krisesentertilbud (samtaletilbud og botilbud) til voldsutsatte som ikke kan nyttiggjøre seg kommunens ordinære tilbud (krisesenterloven § 2, om «tilsvarande tilbod»)?

5. Brukermedvirkning

 • Er voldsutsatte involvert i utarbeidelse eller revidering av kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner?
 • Har kommunen brukerråd eller erfaringskonsulenter? Er det voldsutsatte i brukerrådet/som erfaringskonsulenter?

6. Tilbud til utøvere av vold

 • Har kommunen tilbud for sine innbyggere om:
  • Kurs i sinnemestring
  • Hjelp og behandling for utøvere av vold?
 • Har kommunen samarbeid med Alternativ til vold (ATV) om tilbud for voldsutøvere?

7. Informasjon om krisesentertilbudet

 • Har kommunen informasjon om sitt krisesentertilbud på egne nettsider?
 • Er kommunens informasjon om krisesentertilbudet i tråd med sjekkliste for god informasjon om krisesentertilbudet?
 • Har kommunen rutiner for å sikre at alle ansatte i alle brukerretta instanser og tjenester har kunnskap om kommunens krisesentertilbud, slik at de kan informere om og ta kontakt på vegne av aktuelle brukere?

8. Internkontroll av kommunens krisesentertilbud

Omfatter internkontrollen (krisesenterloven § 8) av kommunens krisesentertilbud hvorvidt:

 • Krisesenterilbudet har de lovpålagte elementene (krisesenterloven § 2):
  • et samtaletilbud (dagtilbud)
  • et døgntilgjengelig botilbud
  • et døgntilgjengelig telefontilbud
  • oppfølging i reetableringsfasen
 • krisesentertilbudet omfatter helhetlig oppfølging/samordning av kommunens tjenester for voldsutsatte (krisesenterloven § 4), gjennom samordning av tjenester
  • fra krisesenteret
  • fra andre tjenester?
 • barns rettigheter etter annet lovverk (opplæringsloven, barnevernloven, helselovgivningen, etc.) blir ivaretatt under oppholdet (krisesenterloven § 3)?
 • barn får oppfylt sine rettigheter etter barnekonvensjonen når det gjelder å si sin mening, bli hørt, få informasjon og muligheter for lek og fritid (art. 12, 13 og 31)?
 • opplysningsplikten til barneverntjenesten ivaretas (krisesenterloven § 6)?
 • barn får en likeverdig oppfølging, uavhengig av om de kommer med mor eller far?
 • ansattes sikkerhet er ivaretatt (forskrift for fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet § 4d)
 • krisesenteret har ansatte med kompetanse innenfor nødvendige områder?
 • brukeres erfaringer og tilbakemeldinger innhentes på en systematisk måte?
 • taushetsplikten ivaretas (krisesenterloven § 5?

9. Kommunal koordinator

 • Har kommunen en kommunal koordinator for å samordne arbeidet mot vold i nære relasjoner?
 • Har lovpålagt koordinerende enhet ansvar for å koordinere kommunens innsats mot vold i nære relasjoner?

10. Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Har kommunen en handlingsplan mot vold i nære relasjoner:

 • som er politisk vedtatt eller revidert siste tre år?
 • hvor krisesentertilbudet inngår som et viktig tiltak for voldsutsatte som trenger råd/veiledning (samtaletilbud) eller beskyttelse (botilbud)?
 • som omfatter:
  • alle former for vold i nære relasjoner (inkl. æresrelatert vold, seksuelle overgrep)
  • grupper med særlig risiko for vold:
   • personer med funksjonsnedsettelser
   • eldre
   • personer med alvorlige utfordringer knyttet til rusmisbruk
   • personer med alvorlige psykiske lidelser
   • utsatte for æresrelatert vold
   • hjelpetiltak rettet mot utsatte og utøver av vold i nære relasjoner
   • hvordan relevante tjenester skal samarbeide (tverretatlig samarbeid og koordinering)
   • hvordan kommunens tilbud skal gjøres kjent (informasjon)?