Forslag til ansvarsbeskrivelse for kontaktpersoner for barn

Kartlegging

 • Foreta kartlegging av barnets situasjon: livssituasjon, vold/trusler, reaksjoner, hjelpebehov, ønsker for livet videre/etter oppholdet, etc.
  • Hvis barnet har vært på samme eller annet krisesenter tidligere:
   • La barnet fortelle om hva som var bra og ikke bra, hva som bør være annerledes nå
   • se på barnets og forelders journal fra tidligere opphold
   • snakke med ansatte som har jobbet med familien tidligere

Regelmessige samtaler

 • Gjennomføre regelmessige samtaler med barnet, inkl. å innhente samtykke fra forelder til dette
  • Bistå barnet med utfordringer hun/han strever med som følge av volden og det å bli tatt med til krisesenteret
  • Forberede barnet hvis det skal ha samvær med voldsutøver, snakke med barnet etterpå, samtale med forelder på krisesenteret om samværet

Oppfølging/ progresjon

 • Utarbeide plan for oppfølging og sikkerhetsplan under oppholdet, i samarbeid med barnet, forelder og evt. barnevernet
  • Legge til rette for en så forutsigbar hverdag som mulig for barnet under oppholdet
  • Samarbeide med kontaktperson for forelder
  • Være en støtteperson for barnet i møte med andre tjenester, hvis hun/han ønsker det
  • Forberede og bistå barnet ved et eventuelt avhør på barnehus, følge opp barnet etter avhør
  • Planlegge tilværelsen etter oppholdet, sammen med barnet og forelder
  • Sikre at barnets behov og ønsker tas med i planleggingen av familiens liv etter oppholdet (bosted, bolig, etc.)
  • Avklare om barnet ønsker fortsatt kontakt med krisesenteret etter oppholdet
  • Holde kontakt med/følge opp barnet etter oppholdet

Kontakt med andre tjenester/instanser

 • Innhente samtykke fra forelder til å ta kontakt med andre tjenester som barnet trenger hjelp fra, inkl. barneverntjenesten, familievernet, helsetjenester, etc.
  • Være barnets talerør internt på krisesenteret og overfor eksterne instanser og tjenester
  • Legge til rette for at barnet så fort som mulig kommer i gang med barnehage/skole
  • Hovedansvarlig for samarbeid med barneverntjenesten om barnet:
   • Få oversikt over om barnet og familien allerede har kontakt med barneverntjenesten Raskest mulig etter ankomst. Hvis ja, be om samtykke til å ta kontakt med saksbehandler, inkludert navn og kontaktinformasjon.
   • Vurder om det er behov for å involvere barneverntjenesten i arbeidet med å få barnet i gang i barnehage eller skole.
   • Informer barnet/omsorgspersonen om muligheten for råd, veiledning eller annen hjelp fra barnevernet, og vurder i fellesskap nytten av slik hjelp.
   • Vurder om det er behov for å involvere barneverntjenesten i forberedelser av tilværelsen etter oppholdet på krisesenteret.
   • Vurder om barnets omsorgssituasjon utløser opplysningsplikten til barnevernstjenesten, evt. utarbeid bekymringsmelding.
   • Delta på samarbeidsmøter med barnevernet.
   • Vurder om det i situasjonen etter oppholdet vil være fordelaktig for barnet/familien med oppfølging fra barnevernet, i tilfelle involvere tjenesten (etter samtykke eller bruk av opplysningsplikten).
   • Lag bekymringsmelding i tilfeller der barnet blir tatt med tilbake til voldsutøver.
  • Bistå forelder i kontakt med barnehage, skole, barnevern og Barnehus, hvis hun/han ønsker det

Foreldrestøtte (i samarbeid med forelders kontaktperson)

 • Gi råd og veiledning til forelder om samspill med barnet
  • Ta initiativ til, sammen med forelder, å markere viktige dager for barnet, som bursdag, høytider, andre begivenheter

Journalføring