Forslag til ansvarsbeskrivelse for kontaktperson for voksne

For å sikre systematisk oppfølging av beboerne, uavhengig av den enkelte ansatte, bør det foreligge en rutinebeskrivelse for hva ansvaret som kontaktperson omfatter. Det kan for eksempel være:

Kartlegging

 • foreta systematisk kartlegging av
  • beboerens situasjon
  • vold/trusler og trusselbilde og hjelpebehov
 • hvis beboer har vært på samme eller annet krisesenter tidligere:
  • se på journal fra tidligere opphold
  • snakk med ansatte som jobbet med vedkommende
  • snakk med bruker om hva som var positivt/negativt ved tidligere opphold og hva som kan gjøres annerledes nå for å unngå nye opphold

Regelmessige samtaler

 • gjennomfør regelmessige samtaler, med utgangspunkt i temaer fra
  • kartlegging
  • plan for oppfølging
 • bestille tolk til samtalene ved behov
 • informer om krisesenterets rutiner ved kritiske situasjoner (brann, trusler)

Oppfølging/progresjon

 • du er hovedansvarlig for:
  • progresjon i saken under oppholdet
  • forberedelse til reetablering
  • oppfølging etter oppholdet
 • i samarbeid med beboeren, lag en plan med konkrete mål for oppholdet
 • i samarbeid med brukeren, lag en sikkerhetsplan
 • koordiner krisesenterets hjelpetiltak overfor brukeren
 • hvis brukeren har barn, samarbeid med kontaktperson for barnet/barna

Kontakt med andre instanser/tjenester

 • hvis bruker trenger hjelp fra andre tjenester:
 • informer om hvilken hjelp andre tjenester og instanser kan gi
 • bistå med å etablere kontakt
 • innhent nødvendig samtykke til å ta kontakt (samtykkeskjema)
 • følg bruker til møter med andre instanser ved behov
 • foreta en avslutningssamtale hvor
  • samarbeid og hjelp etter oppholdet planlegges
  • oppholdet evalueres

Journalføring

 • innhent samtykke til å opprette og oppbevare journal
 • hold beboerens journal oppdatert
 • vitne i evt. rettssaker
 • sørg for at brukeren registreres i brukerstatistikken