Tilrettelegging for menn

Kommunen er pliktig til å ha et helhetlig krisesentertilbud for både kvinner og menn (krisesenterloven § 1). Dette innebærer at kravene til innhold også gjelder tilbudet for menn (§ 2). I tillegg har loven et krav om individuell tilrettelegging (§ 3), der kjønn er en sentral dimensjon. Krisesentertilbudet til menn er ofte mindre kjent enn tilbudet til kvinner, noe som peker på behovet for et systematisk informasjonsarbeid i kommunen.

Kilder brukt i artikkelen

Styrking av samtale- og gruppetilbud for menn

Forekomststudier viser at menn utsettes for vold i nære relasjoner i et betydelig omfang, og i særlig grad psykisk vold. Dette kan tyde på at menn, i noe mindre grad enn kvinner, har behov for fysisk beskyttelse som krisesenterets botilbud gir.

Å snakke med noen om volden man opplever, og å bli trodd når man forteller om krenkende erfaringer, trekkes fram som svært viktig for voldsutsatte, uavhengig av kjønn. Mannlige beboere på krisesenter kan i tillegg oppleve ensomhet og savner det å treffe andre i samme situasjon, nettopp det kvinner gjennom hele krisesentrenes historie har opplevd som positivt ved tilbudet.

Å styrke samtaletilbudet for menn står på denne bakgrunnen sentralt i et krisesentertilbud tilrettelagt for menn (jf. krav om individuell tilrettelegging, krisesenterloven § 3). Dette kan omfatte

  • enesamtaler
  • grupper for menn

For å gjøre samtaletilbudet tilgjengelig er det nødvendig med målrettet informasjon om tilbudet, både overfor potensielle mannlige brukere og ansatte i tjenester som møter utsatte menn i sitt arbeid. Det er også nødvendig med et systematisk arbeid for å rekruttere deltakere og å etablere og drifte grupper for utsatte menn.

Botilbud for menn

Kommunens krisesentertilbud skal også omfatte et trygt botilbud for menn (krisesenterloven § 2). Dette forutsetter fysisk sikre lokaler og at botilbud for kvinner og menn er fysisk atskilt.

Les mer om fysisk sikkerhet.

Les mer om atskilte botilbud for kvinner og menn.

Botilbudet til menn kan innrettes på flere ulike måter. Regionale tilbud for menn eller skjerma boenheter i tilknytning til eksisterende botilbud kan være ressurseffektivt, både med tanke på lokaler, fysiske sikkerhetstiltak og personalressurser. Krisesentrene peker for eksempel på at botilbud for menn er ubenyttet i perioder.

Et godt tilbud til barn som kommer med far

Utformingen av krisesentertilbudet til menn må ta høyde for at barn skal ha et helhetlig krisesentertilbud, uavhengig av om de kommer med far eller mor.

Les mer om tilrettelegging for barn.

Les mer om oppfølging av barn.

Regionale/sentraliserte botilbud for menn

Regionale/sentraliserte botilbud for menn kan dekke større områder, og er mest egnet for sentrale strøk. Når det gjelder kvalitet i tilbudet, gjelder de samme krav og anbefalinger som for tilbudet som helhet, inkludert tilbudet til barn.

Skjerma boenheter i tilknytning til eksisterende botilbud

Skjerma boenheter i tilknytning til eksisterende botilbud kan være egne hybler/leiligheter atskilt både fra hverandre og fra det ordinære botilbudet. Dette gjør det mulig med mer fleksibel bruk av lokalene. Enkelte av boenhetene må kunne romme forelder med barn, og det forutsetter et tilrettelagt tilbud for evt. barna.

Les mer om skjerma boenheter.

Boenhetene må

  • være separat fra det ordinære botilbudet for kvinner
  • ha eget bad og kjøkken
  • være lokalisert slik at det er lett tilgang på personale
  • kunne tilrettelegge for møteplasser hvis det er flere menn

Er krisesentertilbudet for menn kjent?

Krisesentertilbudet til menn er i mange tilfeller mindre kjent enn tilbudet til kvinner. For at tilbudet skal være reelt sett tilgjengelig, må det være kjent, både blant kommunens innbyggere og ansatte som i sitt arbeid møter berørte av vold i nære relasjoner. Dette gjelder særlig ansatte i barnevernet, familieverntjenesten, politiet og helsepersonell, noe som kan medvirke til flere brukere av tilbudet.

Informasjon om kommunens krisesentertilbud til menn, både samtaletilbudet og botilbudet, må eksplisitt inngå i kommunenes informasjon om sine tilbud.

Les mer om informasjon om krisesentertilbudet.

Egne personalressurser til utvikling og informasjon om tilbudet til menn?

Ved de fleste krisesentrene er det de samme ansatte som følger opp både mannlige og kvinnelige beboere. For å sikre et systematisk arbeid for å videreutvikle kvaliteten i tilbudet til menn, anbefales det egen stillingsandel avsatt til dette. Det kan også være nødvendig med et systematisk informasjonsarbeid. Hovedansvaret kan for eksempel være

  • å utforme det konkrete innholdet i krisesentertilbudet tilrettelagt for menn
  • rekruttering til og drift av samtalegrupper for menn
  • utadretta informasjonsarbeid lokalt om krisesentertilbudet til menn