Registrering til statistikk

Rapportering i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet utgir årlig statistikk fra krisesentertilbudet. Her kan du også finne tall for det enkelte krisesenter.

Statistikken er basert på krisesentrenes registering av:

  • innholdet i tilbudet senteret gir
  • brukerne av tilbudet: beboere og dagbrukere, voksne og barn

Rapporteringen gjennomføres ved hjelp av Sentio Research, på oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

Statistikken gir svært nyttig kunnskap om nasjonale trender og utviklingstrekk, både når det gjelder krisesentrenes tilbud og brukerne. Alle krisesentre oppfordres derfor til å delta i registreringen.

Det enkelte krisesenter får tilsendt skjemaer som skal fylles ut, før de registreres på webskjema. Sentrene får også tilgang til oppdatert statistikk over egne brukere.

Ved spørsmål knyttet til registrering, kontakt: fredrik@sentio.no eller: marie@sentio.no

Kommunenes rapportering til Statistisk sentralbyrå

Kommunene rapporter rutinemessig til Statistisk sentralbyrå om sine tjenester, inkludert krisesentertilbudet, i KOSTRA. Rapporteringen omfatter:

  • om kommunen har handlingsplan mot vold i nære relasjoner,
  • om kommunen har koordinator for arbeidet mot vold i nære relasjoner
  • om kommunen har samarbeidsavtaler mellom kommunens tjenester og krisesentertilbudet
  • kommunens bidrag til drift av krisesentertilbud
  • lokalisering av krisesenteret
  • om kommunen har et system for internkontroll av sitt krisesentertilbud

På nettsidene til Statistisk sentralbyrå kan du finne informasjon om disse temaene, både for din egen, andre kommuner og landet som helhet.

Publisert 13. november 2017
Oppdatert 08. november 2019