Oppfølging av barnet etter oppholdet

Barnet kan oppleve det å forlate krisesenteret som en stor overgang. Kommunen skal gi tilbud om oppfølging i reetableringsfasen (krisesenterloven § 2), et krav som også gjelder for barn. 

Kilder for artiklene om oppfølging av barn.

Informasjon om mulighetene for kontakt også etter oppholdet, kan gjøre overgangen tryggere for barnet. Som ansatt er du ofte en svært viktig person for barnet under oppholdet. Å kunne fortsatt ha kontakt med krisesenteret, kan ha stor betydning for barnet.

Forbered for at oppholdet tar slutt

For at barnet skal mestre den nye hverdagen best mulig, kan gode forberedelser spille en viktig rolle. Det er derfor viktig at du starter allerede tidlig i oppholdet med å ta opp hva barnet ønsker og bekymrer seg for når det gjelder hverdagen etterpå, samtidig som du informerer om mulighetene for at barnet kan ha fortsatt kontakt med krisesenteret og/eller andre instanser.

Forbered barnet på hverdagen etter oppholdet

Hva kan krisesenteret hjelpe med etter oppholdet?

Aktuelle tiltak for oppfølging av barn etter oppholdet kan være:

 • mulighet for å komme på besøk til senteret
 • fortsatte samtaler med kontaktperson
 • telefonkontakt, evt. samtaler på Skype
 • invitasjon til aktiviteter, nettverksmøter eller fester
 • hjemmebesøk
 • skole/barnehage-besøk
 • hjelp til å finne fritidsaktiviteter, etc.

Krisesenteret kan også arrangere kurs for eldre barn, om temaer som for eksempel: Voldens virkninger/reaksjoner, problemer på skolen, sikkerhet, samspill foreldre – barn, samvær med voldsutøver, barns rettigheter.

Utfordringer etter oppholdet

Når du har kontakt med barnet etter oppholdet, er det viktig at du spør konkret om hvordan barnet opplever situasjonen. Dere kan sammen diskutere hvilken støtte barnet ønsker og trenger videre. Aktuelle temaer i samtalene etter opphold, kan for eksempel være:

 • Barnet kan oppleve det som ensomt å bo med familien alene etter fellesskapet med andre på krisesenter, fordi barnet/familien har lite nettverk.
 • Barnet opplever savn og sorg på grunn av brudd i relasjoner til venner, familie, krisesenteret og de andre barna der.
 • Familien har en ustabil, midlertidig bosituasjon.
 • Barnet opplever situasjonen som utrygg på grunn av frykt for ny vold.
 • Barnet opplever utfordringer knyttet til samvær med voldsutøver.
 • Barnet frykter at voldsutsatt forelder skal velge å dra tilbake til voldsutøveren, men kan også savne vedkommende.
 • Barnet og den voldsutsatte forelderen har flyttet tilbake til voldsutøveren
 • Lang avstand til krisesenteret, som gjør det vanskelig med samtaler eller å delta på aktiviteter.
 • Barnet flytter med forelder til nytt sted. Du kan eventuelt hjelpe familien med å komme i kontakt med det lokale krisesenteret, hvis det er ønskelig.

Hvem bør følge opp barnet etter oppholdet?

Barn på krisesenter opplever ofte gjentatte brudd i viktige relasjoner, som familie, venner, skole og fritidsaktiviteter. For å dempe opplevelsen av brudd, kan det være en fordel at barnets kontaktperson under oppholdet også er den som følger opp i ettertid.

Som kontaktperson er du sannsynligvis en viktig person i barnets liv i denne perioden. At nettopp du har kontakt med barnet i etterkant av oppholdet, kan styrke opplevelsen av sammenheng, kontinuitet og nærhet. Støtte fra noen man kjenner godt og stoler på, er spesielt viktig for barn som opplever store omveltninger og relasjonsbrudd.