Kilder og anbefalt lesning

Anbefalt lesning

Øverlien, C. m fl (2009). Barns erfaringer fra livet på krisesenter. En landsomfattende studie om flukten, oppholdet og forestillinger om fremtiden. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2009).

Selvik, S. (2018) A childhood at refuges. Children with multiple relocations at refuges for abused women. Doktoravhandling ved Universitetet i Bergen.

Raundalen, M. (2008) Barna på krisesenter – en samtaleguide. Oslo: Pedagogisk forum.

Raundalen, M. og Jon-Håkon Schultz (2008) Kan vi snakke med barn om alt? Oslo: Pedagogisk Forum.

Schultz, J. H. og Langballe, Å. (2016) Læringssamtalen – læreren som ressurs for traumatiserte elever i Øverlien, C. m fl (red.) (2016) Barn, vold og traumer – møter med barn og unge i utsatte livssituasjoner. Oslo: Universitetsforlaget.

Langballe, Å. (2011). Den dialogiske barnesamtalen: Hvordan snakke med barn om sensitive temaer. NKVTS.

Gamst, K. T. (2011) Profesjonelle barnesamtaler – å ta barn på alvor. Oslo: Universitetsforlaget.

Langballe, Å., og Schultz, J. H. (2016) Elever utsatt for vold og seksuelle overgrep - samtalen som redskap for å oppdage og hjelpe i Mevik, K. O. m fl. (red.) Vold mot barn. Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger (side 117-134). Gyldendal Akademisk.

Langballe, Å., og Davik, T. (2017). Sequential interviews with preschool children in Norwegian Barnahus. In J. Susanna, K. Stefansen, E. Bakketeig & A. Kaldal (Eds.) Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model (pp. 165-183). Palgrave Macmillan.

Barneombudet (2018) «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes» - Erfaringer fra barn og unge utsatt for vold og overgrep.

Øverlien, C. (2012) Vold i hjemmet – barns strategier. Oslo: Universitetsforlaget.

SNAKKE – samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn, omfatter også fagstoff.

Heltne, U. og P. Steinsvåg (2011): Barn som lever med vold i familien: Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Oslo: Universitetsforlaget.

Andre kilder

Statistikk om kommunenes krisesentertilbud. 

Veileder til krisesenterloven

Krisesenterlovens forarbeider: Ot.prp. nr. 96 (2008-2009): Om lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova).

Lovkommentarer til barnelovens § 33.

FNs barnekonvensjon

Barnekomiteens kommentar til artikkel 12 i Barnekonvensjonen.

Mullender, A., G. m fl (2002): Childrens' Perspectives on Domestic Violence. London: Sage Publications.

Vorland, J. og Skjørten, K. (2017) Barn i krise. Samarbeidet mellom politi og barnevern. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Rapport 4/2017.

Antonovsky, A. (2004) Helbredets mysterium. København: Hans Reitzel Forlag.

Making Waves (2017) Godt krisesenter – sluttbrukersynspunkter for videreutvikling av krisesentertilbudet. Upublisert rapport til Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet.

Innspill fra workshops for ansatte og ledere i krisesentertilbudet, arrangert av Bufdir.

Om barnets beste og medbestemmelsesrett fra regjeringen.no