Anbefalt lesning

Bakketeig, E. m fl (2014) Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. Oslo: NOVA.

Gundersen, T. m fl. (2014) Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne.  Oslo: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, rapport nr. 6/14 

Jonassen, W. og Skogøy, E. (2010) «Et hjem for oss, et hjem for deg …» En studie om endring i brukersammensetning og bruk av krisesentrene. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 

Lien, M. I. m fl. (2017) Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner. Oslo: Proba samfunnsanalyse.

Veileder til krisesenterloven

Andre kilder

Making Waves (2017) Godt krisesenter – sluttbrukersynspunkter for videreutvikling av krisesentertilbudet. Upublisert rapport til Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet.

Møller, G. (2017) Delrapport 1A: Kunnskapsoppsummering. Utviklingsprosjekt for å styrke krisesentertilbudet i kommunen til voldsutsatte med alvorlig problematikk knyttet til rus, psykiske lidelser og funksjonsnedsettelse. Oslo: Varde Hartmark. Upublisert rapport til Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

Varde Hartmark (2017) Delrapport 2A: Modeller for et tilrettelagtkrisesentertilbud. Utviklingsprosjekt for å styrke krisesentertilbudet i kommunen til voldsutsatte med alvorlig problematikk knyttet til rus, psykiske lidelser og funksjonsnedsettelse. Oslo: Varde Hartmark. Upublisert rapport til Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

Ekhaugen, T. (2017) Delrapport 2B: Kartlegging av relevant lov- og regelverk. Utviklingsprosjekt for å styrke krisesentertilbudet i kommunen til voldsutsatte med alvorlig problematikk knyttet til rus, psykiske lidelser og funksjonsnedsettelse. Oslo: Vista Analyse. Upublisert rapport til Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

Varde Hartmark (2017) Prosjektrapport: Sentrale funn og anbefalinger. Utviklingsprosjekt for å styrke krisesentertilbudet i kommunen til voldsutsatte med alvorlig problematikk knyttet til rus, psykiske lidelser og funksjonsnedsettelse. Oslo: Varde Hartmark. Upublisert rapport til Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

Innspill fra workshops for ansatte og ledere i krisesentertilbudet og for ansatte i kommuner og fylkesmenn, arrangert av Bufdir.

Innspill fra Regionale sentre mot vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Tilbake til artikkel om krisesenterets lokaler