Anbefalt lesning

Lien, M. I. m fl. (2017) Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner. Oslo: Proba samfunnsanalyse.

Grøvdal, Y. og Jonassen, W. (2015). Menn på krisesenter. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2015).

Bakketeig, E. m fl (2014) Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. Oslo: NOVA.

Statistikk om kommunenes krisesentertilbud

Veileder til krisesenterloven

Andre kilder

Krisesenterlovens forarbeider: Ot.prp. nr. 96 (2008-2009): Om lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova).

Innspill fra workshop for ansatte og ledere i krisesentertilbudet og Reform ressurssenter, arrangert av Bufdir.

Innspill fra Regionale sentre mot vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Tilbake til artikkel om tilbudet til menn