Making Waves (2017) Godt krisesenter – sluttbrukersynspunkter for videreutvikling av krisesentertilbudet. Upublisert rapport til Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet.

Innspill fra work shops for ansatte og ledere i krisesentertilbudet og for ansatte i kommuner og fylkesmenn, arrangert av Bufdir.

Statistikk om kommunenes krisesentertilbud

Tilbake til artikkelen "legg en plan for oppholdet"