Anbefalt lesning

Moen, L. M. m. fl. (2018) Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner – kartlegging av kunnskap for veien videre. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Bakketeig, E. m fl (2014) Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. Oslo: NOVA.

Krisesenterlovens forarbeider: Ot.prp. nr. 96 (2008-2009): Om lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova).

Veileder til krisesenterloven

Veileder – kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Statistikk om kommunenes krisesentertilbud

Jonassen, W. og Skogøy, E. (2010) «Et hjem for oss, et hjem for deg …» En studie om endring i brukersammensetning og bruk av krisesentrene. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Lien, M. I. m fl. (2017) Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner. Oslo: Proba samfunnsanalyse.

Andre kilder

Making Waves (2017) Godt krisesenter – sluttbrukersynspunkter for videreutvikling av krisesentertilbudet. Upublisert rapport til Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet.

Thoresen, S. og Hjemdal, O. K. (2014) Vold og voldtekt i Norge – en nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Myhre, M. m fl. (2015) Vold og voldtekt i oppveksten. En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Nation, M. m fl (2003) What works in prevention: Principles of effective preevention programs, i American Psychologist, 58 (6-7), 449.

Innspill fra workshops for ansatte og ledere i krisesentertilbudet og for ansatte i kommuner og fylkesmenn, arrangert av Bufdir.

Innspill fra Regionale sentre mot vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Tilbake til artikkelen om helhetlig krisesentertilbud