Her finner du en definisjon av barneekteskap, juridiske forhold knyttet til slike ekteskap og informasjon om kulturelle forhold som gjør at barn blir gift.

Hva er et barneekteskap?

Et barneekteskap er ekteskap mellom to barn, eller mellom en voksen og et barn.

Barneekteskap kan både være sivilrettslig inngåtte ekteskap og religiøst inngåtte ekteskap uten sivilrettslig gyldighet i Norge.

  • I Norge er alle personer under 18 år definert som barn.
  • Barn kan ikke samtykke til ekteskap i Norge.

Barneekteskap kan innebære brudd på menneskerettighetene, på straffeloven og på ekteskapsloven. Et barneekteskap kan være et tvangsekteskap. Det kan handle om voldtekt, om seksuell omgang med en mindreårig, og det kan være snakk om menneskehandel.

Det følger av ekteskapsloven § 1 a at personer under 18 år ikke kan gifte seg.

Et barneekteskap som er gyldig inngått i utlandet mellom to parter som på vigseltidspunktet ikke hadde noen tilknytning til Norge, anerkjennes i Norge så lenge det ikke strider mot norsk rettsorden. Som hovedregel legges en nedre aldersgrense på 16 år til grunn.

Hvis en eller begge parter er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge på vigselstidspunktet, anerkjennes ikke ekteskapet dersom ikke begge parter var til stede under vielsen, en eller begge parter var under 18 år, eller en av partene allerede var gift.

Etter begjæring fra begge parter kan ekteskapet likevel anerkjennes dersom sterke grunner taler for det.

Et religiøst ekteskap som ikke er sivilrettslig registrert, er ikke et gyldig ekteskap i Norge. Likevel kan partene oppleve å være gift, og de kan bli ansett som gift av slekt og nettverk i opprinnelseslandet og i Norge. For noen betyr den religiøse vigselen mer enn den sivilrettslige registreringen av ekteskapet.

Hvorfor blir barn gift?

Eksempel på faktorer som kan påvirke at barn blir gift:

  • Tradisjoner for barneekteskap
  • Graviditet
  • Kort skolegang og tidlig overgang til arbeid
  • Fattigdom og andre økonomiske faktorer
  • Krig, flukt og ønske om å beskytte barnet
  • Ønske om å bevare ære gjennom ekteskap
  • Voldtekt

Tidlig overgang til voksenlivet

Offisiell aldersgrense for ekteskapsinngåelse samsvarer ikke bestandig med praksis. Noen gjennomfører en religiøs vigsel uten sivilrettslig registrering tidligere enn det som er lov etter landets regelverk.

Vanlig alder ved ekteskapsinngåelse har ofte sammenheng med når en person blir sett på som voksen. Av den grunn finner vi flere steder i verden en lavere gjennomsnittsalder for ekteskapsinngåelse enn det vi har i Norge.

I Norge er en person offisielt voksen fra han/hun er 18 år. Andre steder i verden varierer det imidlertid når det gjelder offisiell myndighetsalder, og når nettverket rundt barnet vurderer vedkommende modent nok til å kalles voksen. Dette har blant annet sammenheng med hvorvidt det er vanlig for gutter og jenter å ta høyere utdanning, hvor tidlig de går inn i arbeidslivet og hvilket ansvar de har i familien. Mange steder involveres barn tidligere i det vi kan kalle voksne arenaer og får ansvar som voksne vanligvis har.

Graviditet i ung alder er en faktor som kan føre til at et barn blir gift. Dette kan handle om at barnet ved selv å få barn trer over i de voksenes rekker og derfor blir sett på som klar for ekteskap. Det kan handle om å sikre mor og barn, blant annet økonomisk, gjennom ekteskap. Og det kan handle om å beskytte familien og den unge moren mot ærestap som følge av samfunnets kjennskap til at jenta har hatt seksuell omgang før ekteskapet.

Fattigdom, krig og beskyttelse

Fattigdom kan også være en faktor øker risiko for barneekteskap. Ved å gifte bort sin datter, ønsker foreldrene gjerne å sikre henne en ektemann og økonomisk stabilitet. Familier preget av fattigdom kan også oppleve det som en økonomisk belastning å brødfø sine barn, og ser det som en løsning å gifte bort døtrene tidlig.

Også krig og flukt kan være utslagsgivende når familier arrangerer ekteskap for sine barn. Motivet kan være et ønske om å beskytte sitt barn ved å sørge for en bedre fremtid for barnet, samt å beskytte barnet mot vold og overgrep i en ustabil og usikker situasjon.

Å ta vare på familiens ære gjennom ekteskap

Ekteskapet kan handle om å beskytte barnets og familiens ære. Ære er i mange samfunn og grupper knyttet til jentas/kvinnens seksualitet. Ærbarhetsidealet gir et krav om seksuell avholdenhet før ekteskapet. En jente skal være jomfru når hun gifter seg ifølge tradisjonelle normer i disse gruppene. Seksuell omgang før ekteskapet kan derfor ødelegge jentas rykte og ærbarhet, - og det ødelegger familiens kollektive ære. Dersom en jente utfordrer disse normene, eller dersom det går dårlige rykter om en jente, kan familien se ekteskap som en løsning for å redde familiens ære.

Noen steder kan også voldtekt av en jente føre til ærestap for jenta og hennes familie. Seksuell omgang før ekteskapet, også som følge av voldtekt, kan ødelegge en jentes muligheter til ekteskap med en annen mann. Noen familier ser det derfor som en løsning at jenta blir giftet bort med overgriperen. På denne måten ønsker de å sikre jentas fremtid og bevare familiens ære.

Mer om tvangseekteskap og æresrelatert vold.

Informasjon om forhold i opprinnelsesland kan du finne på landinfo.no og globalis.no.