Bufdir arbeider for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan ta del i samfunnet på linje med andre. Vi arbeider for å nå regjeringens målsetting om et universelt utformet samfunn.

Vi arbeider med:

  • å iverksette regjeringens politikk på området og gir innspill til nye satsinger
  • å samle og videreformidle kunnskap om hva som hemmer og hva som fremmer tilgjengelighet og deltakelse
  • erfaringsdeling og kompetansehevning


Av konkrete tiltak kan det nevnes at vi:

Vi som jobber med universell utforming har bred tverrfaglig kompetanse.

 

Deltasenteret

Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret) ble opprettet i 1996 som et prosjekt under Rikstrygdeverket. Etter en tur innom Sosial- og helsedirektoratet, ble Deltasenteret administrativt lagt inn under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Senteret hadde eget mandat og styre. Senteret arbeidet med universell utforming og deltakelse for alle.

Deltasenteret ble etter hvert en fullstendig integrert del av direktoratets arbeid med inkludering og likestilling. Navnet «Deltasenteret» ble avviklet i september 2018 i forbindelse med omorganisering i Bufdir.

Ansatte og arbeidsoppgaver fortsetter i ny avdeling «Likestilling og universell utforming» i Divisjon for kunnskap og analyse.