Regjeringas handlingsplan for universell utforming 2015- 2019

Visjonen til regjeringa er eit samfunn der alle kan delta. Eit viktig verkemiddel for å oppnå dette er god tilgjenge og trygge og praktiske omgjevnadar. Universell utforming er ein samfunnskvalitet som er særleg viktig for personar med funksjonsnedsetting. 

Likeverd er òg like mogelegheiter til utdanning, arbeid og sosialt liv. For å oppnå dette treng vi skolar, arbeidsplassar, transportmiddel, uteområde og tekniske løysingar som flest mogleg kan bruke. Samfunnet er i dag ikkje fullt ut universelt utforma. Det blir heile tida arbeidd på sentrale samfunnsområde for at vi skal nå målet om eit universelt uforma samfunn.

Regjeringa vil følgje opp arbeidet innan bygg, transport og uteområde. Framleis treng vi å  samordne innsatsen systematisk gjennom ein handlingsplan. Dette er eit viktig verkemiddel for å følgje opp nye område som IKT og velferdsteknologi, og samtidig fortsette innsatsen på sentrale samfunnsområde som transport, bygg og uteområde. Dette er områder der mykje arbeid framleis står att,  før vi kan seie at målet om eit universelt utforma samfunn er nådd. 

Auka bruk og satsing på IKT og velferdsteknologi er sentralt i planen med totalt 47 ulike tiltak.

10 departement har delteke i arbeidet med handlingsplanen. 

Last ned handlingsplanen i wordformat, som pdf-fil eller les han på nettsidene til regjeringa. 

Dokumentet er òg omsett til engelsk (pdf-fil). 

 

Oversikt framdrift av dei ulike tiltaka  

Bufdir har henta inn status for dei ulike tiltaka i handlingsplanen.   

Konsultasjonsprosess 2013-2015

Innspillsmøter 2015
Innspillsmøter 2013

Alle ville ha ny handlingsplan. Det var konklusjonen fra de tre møtene Deltasenteret arrangerte i 2013.

Det var flere grunner for det felles ønsket om å få på plass en ny handlingsplan. For det første var det stor enighet om at mange fremskritt er gjort i perioden med handlingsplanen.  Flere påpekte at arbeidet går ikke av seg selv uten et visst påtrykk ovenfra. Og fordelen med en handlingsplan er at den kan både ha fokus på hver sektors ansvarsområder, men også tverrsektorielle tiltak.

Hvem har gitt innspill?

Deltasenteret har sammen med Barne-, likestillings og inkluderingsdepartemenet (BLD) lagt vekt på å kjøre en bred innspillsprosess der flest mulige berørte parter ble hørt. Det ble arrangert 3 separate møter, der de inviterte var:

  • Funksjonshemmedes organisasjoner
  • Universitets- og høyskolesektoren, forskningsmiljø, fagorganisasjoner, KS
  • Statlige virksomheter/direktorater

 

Engasjement om lovverket

Arbeidet med lover og forskrifter ble grundig diskutert. Rettslige virkemidler har også vært en viktig del av handlingsplanen. Spesielt var organisasjonene opptatt av diskriminierings- og tilgjengelighetsloven, og hvordan denne kan fungere bedre. I dag har loven et begrenset virkeområde, f.eks. er ikke arbeid, skole/utdanning eller tjenester omfattet av loven. Flere påpekte at loven har svake sanksjonsmuligheter, og at tolkningen av hva som er «uforholdsmessig byrde» bør vurderes på nytt. Til tross for at en forskrift om universell utforming av IKT-løsninger forventes ferdig behandlet i juni, griper IKT inn i mange sektorer, som delvis ikke er regulert av forskriften. Dette ble tatt opp. Også annet lovverk (som plan- og bygningsloven), regelverk og standarder, ble viet en del tid på møtene. Diskusjonen gikk på hvor viktig og nyttig detaljkrav er, og hvordan slike krav virker i plan og prosjektering. Forskrifter og standarder har vært viktige virkemidler for å få på plass et minstemål av kvalitet i bygg, anlegg og etter hvert i digitale løsninger. På møtene ble det diskutert om de mange kravene er mer hemmende enn fremmede for utvikling.  Flere påpekte at veien fremover kanskje bør være mer rettet mot funksjonskrav eller prosessorienterte krav istedenfor tekniske krav til løsninger.  En utfordring som ble påpekt for tiden framover er oppgradering til universell utforming på allerede eksisterende bygg.  

Kommunenes rolle blir sentral

Det var stor enighet om at kommunene må være sentrale i arbeidet fremover. Mange trakk frem kommuneprosjektet i  handlingsplanen (K1, ledet av Miljøverndepartementet), som et godt prosjekt med mange viktige elementer som kan videreføres i en ny periode. Mange var også opptatt av hvilken rolle KS kan ta i det videre arbeidet.

 

Hva er universell utforming, hvordan virker det, og hvordan motivere til innsats?

Diskusjonene omhandlet alt fra temaer som behov for bedre kunnskapsgrunnlag og spredning av kompetanse, holdninger til universell utforming, utdanningsmiljøenes rolle, til hvordan legge til rette for økt deltakelse i kultur og fritid.

Offentlige innkjøp, involvering av næringsliv og private fond samt behovet for en bred reform var også temaer i diskusjonene.

 

Hva skal prioriteres?

I regjeringens videre satsing på universell utforming er det mange vurderinger som må på plass. For det første er prosessen politisk styrt, og det er valg til høsten. Dersom regjeringen går inn for å lage en ny handlingsplan blir nivå og prioritering av tiltak svært viktig. Skal en ny handlingsplan være mangfoldig, og full av forpliktende tiltak innen mange sektorer, slik den nåværende er? Eller bør det velges ut noen hovedområder for planen, der man mener behovene er sterkest, eller potensialene for realisering er størst?  Skal man satse på store kostbare løft og/eller enkle effektive tiltak? Hvordan kan man øke engasjementet og viljen i samfunnet til å ta tak i temaet? Bør man utvikle de rettslige virkemidlene eller satse mer på ikke-rettslige? Alt dette var temaer som ble tatt opp i løpet av de tre dagene.

BLD vil være samlende instans i prosessen for regjeringen, og Deltasenteret skal bistå i arbeidet.

 

De enkelte innspill

Møtene ble arrangert på oppdrag fra BLD for innhenting av synspunkter og innspill til regjeringens videre satsning på universell utforming- Det foreligger en bred dokumentasjon fra møtene. Alle innlegg og innspill ble levert skriftlig, og er å finne nedenfor: 

 

Innspill fra funksjonshemmedes organisasjoner:

Foreningen for muskelsyke

Hørselshemmedes Landsforbund

MS-forbundet

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund 

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta

SAFO / Norges Handikapforbund

Stopp Diskrimineringen

Studieforbundet Funkis

Synshemmede Akademikere

 

Innspill fra universitets- og høyskolesektor, forskningmiljø og fagorganisasjoner 

Arkitektbedriftene

Forskningsrådet

Høgskolen i Oslo og Akershus, v/ fakultet for helsefag

Høgskolen i Oslo og Akershus, v/institutt for informasjonsteknologi

Høgskolen i Gjøvik

Norsk Regnesentral

Standard Norge

Transportøkonomisk institutt

Universell

Vista Utredning

 

Innspill fra statlige virksomheter og direktorater:

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for naturforvaltning

Helsedirektoratet

Husbanken

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Statsbygg

Vegdirektoratet

 

Tidlegare handlingsplanar

Norge universelt utformet 2025 (2009-2013)

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 

Last ned handlingsplanen 2009-2013 som PDF-fil. 

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne (2004-2008)

Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder 

Last ned handlingsplanen som PDF-fil. 

Evalueringer av handlingsplanene

2010 - Universell utforming som strategi

Evaluering av Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet, NIBR (2010)

Last ned evalueringen som PDF

2013 - Evaluering av handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet

Evaluering av handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet, Oslo Economics (2013)

Last ned evalueringen som PDF

2020 - Kunnskapssammenstilling og evaluering av regjeringens handlingsplaner for universell utforming

Kunnskapssammenstilling og evaluering av regjeringens handlingsplaner for universell utforming, Proba Samfunnsanalyse (2020)

Last ned evalueringen som pdf