Om Nasjonalt nettverk - universell utforming i regional og lokal kollektivtransport 2015-2019

Mål

Nettverkssamarbeidet skal bidra til kompetansebygging for aktørene i kollektivtransporten og utvikling hos bestillere, operatører og andre aktører innen reisekjeden på nasjonalt, regionalt, fylkeskommunalt og lokalt nivå.

 

Aktuelle satsingsområder

På bakgrunn av innspill fra tidligere arbeid kan følgende områder være aktuelle å belyse i nettverksarbeidet:  

 • Infrastruktur, herunder veger, kollektivknutepunkt, holdeplasser m.m.
 • Felles kriterier for universell utforming ved innkjøp av transporttjenester for buss, ferje og hurtigbåt.
 • Samarbeidsmodeller for kollektivknutepunkt.
 • Brukermedvirkning.
 • Utvikling av enhetlig utformede informasjons- og billettsystemer innen hele reisekjeder på tvers av fylkes- og regiongrenser.

 

Nettverket skal 

 • Tilrettelegge to nasjonale konferanser i året.
 • Stimulere til ytterligere lokal nettverksaktivitet og  regionale/lokale prosjekter.
 • Inkludere fylkeskommuner og andre aktører i arbeidet.

 

Nettverkets målgrupper

Arbeidet i nettverket skal ivareta hele-reisen-perspektivet. Alle som har et ansvar for universell utforming i ett eller flere ledd av reisekjeden lokalt eller regionalt er derfor innenfor nettverkets målgrupper:

 • Fylkeskommunenes samferdselsavdelinger/ fylkeskommunale administrasjonsselskaper.
 • Storkommuner, jfr. områder/regioner som er aktuelle for inngåelse av bymiljøavtaler.
 • Statens vegvesen, Jernbaneverket, Sjøfartsdirektoratet og Avinor.
 • Kollektivtransportoperatører(offentlige og private) på buss, tog og andre skinnegående transportmidler, fly, ferge og hurtigbåt.
 • Interesseorganisasjoner og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

Bufdirs rolle

Bufdir vil koordinere aktivitetene i nettverket, samt forvalte de økonomiske ressursene. Som nettverksarrangør vil vi søke å skape en arena for samhandling og læring.

 

Økonomiske virkemidler i nettverksarbeidet

Bufdir  forvalter tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming. Formålet er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet, bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilskuddsordningen er tenkt brukt inn i nettverket med to former for støtte: 

1.     Nettverkstilskudd til fylkeskommunene

Nettverkstilskuddet er tenkt som støtte til fylkeskommuner og storkommuner for deltakelse i nettverksarbeidet. Tilskuddet skal være knyttet opp mot følgende kriterier:

 • Delta i nettverkets samlinger.
 • Forankre prosjektet internt.
 • Igangsette regionale/lokale nettverksaktiviteter i tråd med nettverkets målsettinger.

 

2.     Prosjektstøtte

Nettverket, både aktører som får nettverkstilskudd og andre, vil også bli oppfordret til å søke om konkrete prosjekter fra tilskuddsordningens ordinære årlige utlysning. Ved utlysning vil vi legge inn en prioritering av prosjekter som har forankring i nettverkets hovedsatsingsområder.

 

Overordnet plan for nettverksarbeidet

Samlinger er tenkt som en hovedbærebjelke i nettverket. Det legges opp til å: 

 • Arrangere to nasjonale konferanser pr. år. Disse arrangeres på ulike steder i landet i samarbeid med regionale/lokale samarbeidspartnere. Stedene velges ut etter hvor det finnes gode case som kan presenteres og befares som en del av konferansene.
 • Stimulere til at det etableres regionale fora/samarbeidskonstellasjoner hvor ressurser regionalt/lokalt selv tar ansvar for nettverkssamarbeid. Som ledd i dette kan mer regionalt/lokalt arrangerte konferanser supplere de nasjonale.
 • Stimulere løpende nettverkskontakt og oppfølging. 
 • Presentere/diskutere aktiviteter som får støtte gjennom nettverkstilskudd, eller prosjektstøtte, på nettverksmøtene.
Anders Eriksen
Anders Eriksen
Seniorrådgiver

Tlf: 46619812