Om DigiBarnevern

DigiBarnevern består av to prosjekter, et kommunalt og et statlig prosjekt. Sammen har de som mål å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet, blant annet ved å sørge for bedre IT-løsninger.

Det nasjonale initiativet DigiBarnevern ble startet i 2016 for å øke barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det. DigiBarnevern er et samarbeid mellom Bufdir, KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker og Lørenskog.

Mål

Samfunnsmål til DigiBarnevern er:

 • Barn og familier som trenger hjelp skal få hjelp som virker til rett tid. De skal møte et samarbeidende barnevern som gir reell mulighet til medvirkning, og skal gis styrket rettssikkerhet.
 • DigiBarnevern skal også bidra til at barnevernet oppleves trygt for barna, yter likeverdige tjenester, og at tilliten til barnevernet styrkes.

Effektmålene i DigiBarnevern (som er et uttrykk for den direkte effekten av initiativet) er:

 • 1. God kvalitet i saksbehandling og oppfølging
 • 2. Rask behandling og rettidige beslutninger
 • 3. Likeverdige tjenester og forutsigbarhet for barn og familier
 • 4. Sikkerhet, sporbarhet og kontrollerbarhet i all saksbehandling
 • 5. Effektiv og god utnyttelse av samfunnets ressurser
 • 6. Fornøyde ansatte i barnevernet

Leveransene i prosjektet >>

Bakgrunn

De siste årene er det gjennomført flere vurderinger av kvaliteten til IT-løsningene som benyttes i det kommunale barnevernet.

Hovedkonklusjonen er at utilstrekkelig IT-støtte begrenser barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det, og at manglende hjelp fra IT-løsninger hindrer barnevernet i å nå formålet med barnevernloven.

Hovedkonklusjonene fra de ulike aktørene er at:

 • Barn og familier (tjenestemottakere) får ingen hjelp av IT-løsninger til å ha oversikt over saken sin eller til å utøve brukermedvirkning.
 • Ansatte i barnevernet får liten hjelp av IT-løsninger til å levere barnevernstjenester som er effektive, forsvarlige og av høy kvalitet.
 • Ledere i barnevernet får liten hjelp av IT-løsninger til å lede, styre og rapportere i barnevernet på en god måte.
 • Det finnes ingen god støtte for digital samhandling når de ulike aktørene i og utenfor barnevernet skal kommunisere eller overføre informasjon seg imellom.

DigiBarnevern skal gi sektoren et digitalt løft og møte behovet for mer effektive arbeidsprosesser, bedre faglig støtte i arbeidshverdagen og bedre styringsinformasjon.

Samarbeid mellom stat og kommune

De digitale løsningene som inngår i prosjektet utvikles i samarbeid mellom stat, kommune, privat sektor og praksisfeltet. Prosjektet har benyttet tjenestedesign som metodikk i arbeidet med å forstå og kartlegge brukerbehov. Private leverandører har gitt innspill på utformingen av målbildet og realiseringsstrategi gjennom markedsdialoger.

Stat og kommune har et selvstendig ansvar for utvikling av hver sine løsninger.

Det statlige prosjektet utvikler et digitalt barnevernsfaglig kvalitetssystem som skal gi saksbehandlere faglig og juridisk støtte til barnevernstjenestens vurderinger, beslutninger og dokumentasjon gjennom de ulike fasene av en barnevernssak. Det utvikles også løsninger for trygg, digital meldingsutveksling og automatisert rapportering som forenkler arbeidsprosesser og sikrer bedre styringsdata. De statlige leveransene er åpne og leverandørnøytrale. Kravspesifikasjon og all nødvendig dokumentasjon vil gjøres tilgjengelig på prosjektets nettsider.

Det kommunale prosjektet består av leveransene: anskaffelse av et nytt IT-system for de deltagende kommunene og en portal for innbyggertjenester som lar barn og foreldre få innsyn i sin egen sak, og samarbeid tettere med barnevernstjenesten. IT- systemet vil basere seg på leveransene som er definert i det statlige prosjektet, samt behov definert av de deltagende kommunene. Nøyaktig hvilke tjenester som skal utvikles og inngå i løsningen vil bli definert etter en smidig arbeidsmetodikk som prioriterer basert på gevinster, kostnader og gjennomføringsrisiko. Den kommunale anskaffelsen vil ta form av at deltakerkommunene inngår i et innovasjonsfellesskap med privat leverandør. Du finner mer informasjon om det kommunale prosjektet på ks.no 

I DigiBarnevern skapes det helt nye løsninger og systemer, og det etableres en samhandling mellom ulike tjenester med enhetlig arbeidsform og mulighet for datautveksling og gjenbruk av data som grunnleggende element. Dette vil gi løsninger som muliggjør gevinster som ennå ikke er kartlagt – gjennom framtidig utvidelser og nye anvendelsesområder.

Informasjonsfilm om DigiBarnevern: