DigiBarnevern

Det nasjonale initiativet DigiBarnevern ble startet i 2016 for å øke barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det.

DigiBarnevern er et samarbeid mellom Bufdir, KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker og Lørenskog. DigiBarnevern skal gi sektoren et digitalt løft og møte behovet for mer effektive arbeidsprosesser, bedre faglig støtte i arbeidshverdagen og bedre styringsinformasjon.

De digitale løsningene som inngår i prosjektet utvikles i samarbeid mellom stat, kommune, privat sektor og praksisfeltet. Prosjektet har benyttet tjenestedesign som metodikk i arbeidet med å forstå og kartlegge brukerbehov. Private leverandører har gitt innspill på utformingen av målbildet og realiseringsstrategi gjennom markedsdialoger.

Stat og kommune har et selvstendig ansvar for utvikling av hver sine løsninger.

Det statlige prosjektet utvikler et digitalt barnevernsfaglig kvalitetssystem som skal gi saksbehandlere faglig og juridisk støtte til barnevernstjenestens vurderinger, beslutninger og dokumentasjon gjennom de ulike fasene av en barnevernssak. Det utvikles også løsninger for trygg, digital meldingsutveksling og automatisert rapportering som forenkler arbeidsprosesser og sikrer bedre styringsdata. De statlige leveransene er åpne og leverandørnøytrale. Kravspesifikasjon og all nødvendig dokumentasjon vil gjøres tilgjengelig på prosjektets nettsider.

Det kommunale prosjektet består av leveransene: anskaffelse av et nytt IT-system for de deltagende kommunene og en portal for innbyggertjenester som lar barn og foreldre få innsyn i sin egen sak, og samarbeid tettere med barnevernstjenesten. IT- systemet vil basere seg på leveransene som er definert i det statlige prosjektet, samt behov definert av de deltagende kommunene. Nøyaktig hvilke tjenester som skal utvikles og inngå i løsningen vil bli definert etter en smidig arbeidsmetodikk som prioriterer basert på gevinster, kostnader og gjennomføringsrisiko. Den kommunale anskaffelsen vil ta form av at deltakerkommunene inngår i et innovasjonsfellesskap med privat leverandør. Du finner mer informasjon om det kommunale prosjektet på ks.no 

 

I DigiBarnevern skapes det helt nye løsninger og systemer, og det etableres en samhandling mellom ulike tjenester med enhetlig arbeidsform og mulighet for datautveksling og gjenbruk av data som grunnleggende element. Dette vil gi løsninger som muliggjør gevinster som ennå ikke er kartlagt – gjennom framtidig utvidelser og nye anvendelsesområder.

Informasjonsfilm om DigiBarnevern: