Faglige anbefalinger, veiledere og retningslinjer

Oversikt over Bufdirs normerende produkter. 

Barnevern

Saksbehandling 

  • Saksbehandlingsrundskrivet - Retningslinjer som skal gi barneverntjenesten en oversikt over grunnleggende regler og krav, og bidra til at oppgaver løses på en forsvarlig måte.
  • Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge - nasjonal faglig retningslinje for kommunene i deres arbeid for tidlig oppdagelse, tverrfaglig oppfølging og helhetlig hjelp for utsatte barn og unge. Retningslinjen tydeliggjør de ulike sektorenes ansvar og betydningen av samarbeid.

Akuttarbeid

Fosterhjem

Barnevernsinstitusjon

Politi og barnevern

Skole og barnevern

Helse- og omsorgstjenester og barnevern

Barn med nedsatt funksjonsevne - Veileder barnevern og helse- og omsorgstjenester - Veileder utarbeidet av Bufdir og Helsedirektoratet

Etterlatte barn

Mindreårige asylsøkere og flyktninger

Tvangsekteskap og æresrelatert vold

Menneskehandel

Familieråd

Mediekontakt

Familie og oppvekst

Vold og overgrep

Likestilling og ikke-diskriminering

Aktivitets- og redgjørelsesplikten (ARP)

Nedsatt funksjonsevne

Universell utforming

Kjønnslikestilling