Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Bevilgningen for 2020 er på 35,4 mill. kroner. Av disse midlene er ca. 33,5 mill. kroner bundet opp i tidligere års tildelinger. 
 • Søknadsfrist: Vi utlyser ikke denne tilskuddsordningen for 2020, men fordeler de friske midlene til tidligere søknader med tilsagn om støtte for 2020. Vi vil trolig utlyse ordningen i 2021 - følg med på denne siden mot slutten av 2020.
 • Rapporteringsfrist: 1. mars 2020 (for tilskuddsåret 2019). Mer informasjon om rapportering.
Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å styrke foreldre i foreldrerollen, og dermed bidra til at foreldrene blir gode omsorgspersoner for sine barn, og forhindre at barn utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt.

Målgruppe

Målgruppen for tiltakene er foreldre, herunder adoptiv og fosterforeldre, med barn i alderen 0-18 år.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Alle kommuner, samt bydelene i Oslo kommune, kan søke om tilskudd. Kommunen kan velge om tiltaket skal gjennomføres i samarbeid med statlige instanser, frivillige organisasjoner og/eller andre kommuner, men én kommune må stå som ansvarlig søker, og tiltaket må ha kommunal forankring.  Dere kan søke om tilskudd for inntil fire år.

Tildelingskriterier

Tilskuddsmidlene tildeles som stimuleringsmidler for å styrke kommunenes foreldrestøttende arbeid.  Dere kan søke om midler til drift av foreldrestøttende tiltak for grupper eller foreldre/familier enkeltvis, samt til nødvendig opplæring av ansatte for gjennomføring av foreldrestøttende tiltak.   

Tiltaket skal ta utgangspunkt i etablerte metoder med dokumentert virkning, for eksempel Program for foreldreveiledning (ICDP), Circle of security, De utrolige årene og liknende, og dere må holde dere til faglig utviklet standardversjon av metodene. Dere kan innrette tiltaket Tiltaket kan innrettes på universelt, selektivt og/eller indikativt nivå, og dere må angi nærmere målgruppe for tiltaket. 

I søknadsbehandlingen vil Bufdir legge vekt på: 

 • god geografisk spredning av de foreldrestøttende tiltakene
 • tiltak som i størst grad bidrar til å nå målet med tilskuddsordningen   
 • tiltak som gjennomføres i samarbeid mellom ulike kommunale tjenester 
 • tiltak som iverksettes i tillegg til eller bidrar til å styrke allerede igangsatte tiltak for utsatte barn og familier   
 • tiltak som har kommunal forankring i politiske eller administrative vedtak og/eller i kommuneplaner 
 • tiltak som henvender seg spesielt til foreldre med særskilte utfordringer  

Tilskudd prioriteres ikke til:

 • finansiering av kommunenes eksisterende hjelpetiltak og lovpålagte tjenestetilbud 
 • tiltak som mottar tilskudd fra andre tilskuddsordninger 
 • kommuner som allerede mottar eller har mottatt tilskudd gjennom denne ordningen 
 • søkere som ikke overholder vilkårene for tildeling i denne eller andre tilskuddsordninger 
Hvordan søke?

Søk om tilskudd ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema i Bufdirs søknadsportal.

Søknaden skal inneholde:

 • mål for tiltaket  
 • beskrivelse av hvordan tiltaket bidrar til å nå målet med tilskuddsordningen  
 • beskrivelse av målgruppe og hvordan denne konkret skal rekrutteres, samt antall foreldre man planlegger å nå 
 • organisering og plan for gjennomføring av tiltaket 
 • beskrivelse av tiltakets forankring 
 • en konkret og realistisk evalueringsplan 
 • en konkret og realistisk plan for videreføring og finansiering av tiltaket over kommunens budsjett utover støtteperioden   
 • opplysninger om finansiering, herunder om kommunen skal bidra med egne midler til tiltaket (egenfinansiering) og om det søkes om andre tilskudd til tiltaket  
Slik skriver du en god søknad

Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med oss dersom det er noe dere ikke forstår.
Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Beskriv tiltaket så godt som mulig

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket?
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med målet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå?
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig.
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen til tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Og hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal dere evaluere tiltaket når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal dere fortsette tiltaket etter at tilskuddsperioden er over? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Legg ved de nødvendige vedleggene. Dersom det mangler vedlegg kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader.

Budsjett 

Sett opp budsjettet så presist som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til gjennomføring av tiltaket.

Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l. Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring, og andre utgifter.

Egenfinansiering 

Det er positivt dersom dere bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som dere stiller til disposisjon for tiltaket, eller at dere dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Deltakeravgift, sponsormidler, øremerkede prosjekttilskudd fra andre og lignende regnes ikke som egenfinansiering.

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?
 • Vi starter saksbehandlingen når søknadsfristen har gått ut. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser. Det er ikke alltid vi gjør det.
 • Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen rundt to måneder etter at søknadsfristen har gått ut. Vi vil da sende ut melding om tilskudd eller avslag.
 • Dersom dere får tilskudd, vil dette bli utbetalt inntil tre uker etter at saksbehandlingen er ferdigstilt. Dette vil imidlertid kunne variere noe.
 • Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.
Rapportering

Dere skal rapportere på gjennomføringen av tiltaket. Dersom det gjelder et flerårig tiltak, sender dere inn framdriftsrapport underveis og en mer omfattende sluttrapport når tiltaket er ferdig. Frister for rapportering vil framkomme i tilskuddsbrevet fra Bufdir.

Ved ettårig tiltak sender dere kun inn sluttrapport. Hvis det er en frivillig organisasjon eller privat aktør som drifter tiltaket, er det likevel kommunen som skal sende inn rapport. Sammen med rapporten skal dere sende inn regnskap. Regnskapet skal være attestert av kommunerevisjonen når dere sender inn sluttrapport.

Mer informasjon om rapportering.

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere vil søke om å overføre tilskudd til neste år, må det gjøres så snart som mulig og senest innen 1. oktober i det året dere har fått tilskuddet. Vi vil generelt sett ikke gi tillatelse til å overføre midler til neste kalenderår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig.

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss.  Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt oss