Om Bufdir og Bufetat

Organisasjon

Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ligg under Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet (BLD), og er eit fagorgan på områda barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikkje-diskriminering og vald og overgrep i nære relasjonar.

Vi er eit statleg forvaltningsorgan som ligg under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Hovudoppgåvene våre er innan områda oppvekst, barnevern, familievern, adopsjon, likestilling og ikkje-diskriminering og vald og overgrep i nære relasjonar.

Bufdir styrer Bufetat, som har ansvar for det statlege barne- og familievernet. Bufetat har om lag 5000 medarbeidarar i fem regionar. Direktoratet vart etter ei lovendring 1. januar 2014 fagorgan for heile barnevernet, det vil seie både det kommunale og det statlege. Vi er plassert i Oslo og har knappe 200 medarbeidarar.

På vegner av departementet handsamar vi saker knytta til barnevernslova, adopsjonslova, barnelova, ekteskapslova og rettferdsvederlag. Rettstryggleik, legitimitet, likehandsaming, ivaretaking av mangfald og sakshandsaming av høg kvalitet er sentralt for direktoratet.

Direktoratet er fagleg rådgjevar for departementet og komptetanseorgan på områda våre for sektoren, andre offentlege organ og for ålmenta. Ein viktig funksjon er å skaffe fram og formidle solid kunnskap innan ansvarsområda våre.

Bufdir har ansvar for drifta av kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet (LHBT-senteret) og Statens kompetansesenter for deltaking og tilgjenge (Deltasenteret). I tillegg er vi nasjonalt kontor for gjennomføringa av EU-programmet Aktiv Ungdom (No Erasmus+). Vi forvaltar også tilskotsordningar på vegner av departementet.

Kontaktinformasjon

Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regionar og har ansvar for det statlege barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familiar som treng det, tiltak med høg og riktig kvalitet i heile landet. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for styringa av Bufetat. Regionane i Bufetat leverer statlege barne- og familievernstenester på vegner av staten. Ansvaret er blant anna regulert av barnevernslova og familievernkontorloven.

Bufetat tilbyr det kommunale barnevernet differensierte og spesialiserte barnevernsinstitusjonar, fosterheimar og spesialiserte hjelpetiltak i heimen. Etaten har ansvar for at tenestene drivast med forsvarleg kvalitet og at tenestetilbodet er tilstrekkeleg for behovet i folkesetnaden.

Ansvaret for rekruttering av fosterheimar ligg også i Bufetat. Etaten skal sikre at det finnast tilstrekkeleg med fosterheimar og bidra til forsvarleg kvalitet gjennom opplæring og rettleiing.

Når den kommunale barnevernstenesta har kome til at eit barn treng plassering utanfor heimen, skal Bufetat hjelpe til med å finne det tiltaket barnevernstenesta meiner er riktig, anten dette er institusjon eller fosterheim.

Bufetat har ansvar for godkjenning av private og kommunale barnevernsinstitusjonar. I tillegg har Bufetat sine regionar ansvar for handsaming av adopsjonssaker i sin region og enkelte andre tiltak retta inn mot kommunane.

Bufetat sine fem regionar

Region Aust

Dekkjer fylka Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark. (I tillegg Oslo når det gjeld familievernet) 
Regionkontoret ligg i Oslo

Region Sør 

Dekkjer fylka Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.
Regionkontoret ligg i Tønsberg

Region Vest 

Dekkjer fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 
Regionkontoret ligg i Bergen

Region Midt-Noreg 

Dekkjer fylka Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 
Regionkontoret ligg i Trondheim.

Region Nord 

Dekkjer fylka Nordland, Troms og Finnmark. 
Regionkontoret ligg i Alta.

Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (BSA)

Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (BSA) vart oppretta 1. januar 2013 og er ein intern tenesteleverandør for etaten sine samla oppgåver innan

 • rekneskap
 • lønn
 • personaladministrasjon/HR
 • IKT
 • arkiv/dokumentasjon

BSA skal støtte opp under Bufetat sine medarbeidarar i kvardagen deira og bidra til tilstrekkeleg kvalitet i administrative aktivitetar og prosessar.

Senteret består av 250 medarbeidarar lokalisert fleire stader i Noreg og med hovudkontor i Tønsberg.

Organisering

Organisasjonskart Bufdir

Organisasjonskart Bufetat

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er organisert i tre fagavdelingar, som igjen er delt i følgande seksjonar:

 • Barnevernsavdelinga (Direktør: Anna Bjørshol (fung.))
  • Seksjon for  FoU og kompetanseutvikling (Seksjonssjef: Christian Duelund Græm)
  • Seksjon for regelverk og barneverntjenesten (Seksjonssjef: Therese Rieber-Mohn)
  • Hjelpetiltaksseksjonen (Seksjonssjef: Roger Johansen)
  • Fosterhjemsseksjonen (Seksjonssjef: Unni Nygaard)
  • Institusjonsseksjonen (Seksjonssjef: Magnus Tayeb Boutera)
 • Likestillingsavdelinga (Direktør: Bjørn Lescher-Nuland (fung.))
  • Seksjon for statistikk og analyse (Seksjonssjef: Signe Opdahl (fung.))
  • Seksjon for likestilling og inkludering (Seksjonssjef: Solveig Valseth)
  • Deltasenteret (Seksjonssjef: Åse Kari Haugeto)
  • Seksjon for ekteskap og rettferdsvederlag (Seksjonssjef: Merete Wickman)
 • Oppvekstavdelinga (Direktør: Wenche Mobråten)
  • Seksjon for mekling og adopsjon (Seksjonssjef: Reidun Lauvstad)
  • Seksjon for oppvekst og familie (Seksjonssjef: Vibeke Trålim)
  • Voldsseksjonen (Seksjonssjef: Tove Bruusgaard)
  • Tilskuddsseksjonen (Seksjonsjef: Terje Grytten)
  • Erasmusseksjonen (Seksjonssjef: Erik Langbråten)

I tillegg har Bufdir en kommunikasjonseining (Direktør: Elisabeth Ørving), Eining for etatsstyring (Direktør: Aud Lysenstøen), HR (Direktør: Jan Kato Fremstad), IKT (Direktør: Harald Hegerberg), Internasjonal sentralmyndighet for barnvernsområdet (Leiar: Kristin Ugstad Steinrem) og Eining for internrevisjon (Direktør: Nils Hjelle)

Eining for etatsstyring har to einingar; eining for styring og økonomi (Seksjonssjef: Rita Kvivesen) og eining for innkjøp og kontraktsrett (Seksjonssjef: Nils Christian Thomsen).

HR har tre enheter; enhet for arbeidsrett (Seksjonssjef: Christian Kolstad), enhet for organisasjonsutvikling (Seksjonssjef: Tone Andersson Torske) og HMS og enhet for virksomhetsstyring (Seksjonssjef: Hege Loftfjell). 

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regionar:

 • Region Aust
 • Region Sør
 • Region Vest
 • Region Midt-Noreg
 • Region Nord

Barne-, ungdoms- og familieetaten har også eit senter for administrasjon og utvikling (BSA).

Leiing

Oversikt over direktørgruppa i Bufdir

Mari Trommald, direktør i Bufdir

Mari Trommald, direktør

E-post: Mari Trommald

Telefon: 466 15 152 (Forkontor)

 Pressebilete

  

Aud Lysenstøen

Aud Lysenstøen, assisterande direktør

E-post: Aud Lysenstøen

Telefon: 975 48 649

 

  

 

Elisabeth Ørving, kommunikasjonsdirektør

Elisabeth Ørving, kommunikasjonsdirektør

E-post: Elisabeth Ørving

Telefon: 905 36 135

 

 

Hege Hovland Malterud

Hege Hovland Malterud, direktør - Avdeling for kvalitet i barnevernstiltak

E-post: Hege Hovland Malterud

Telefon: 466 16 791

 

  

Wenche Mobråten

Wenche Mobråten, direktør - Avdeling for familie, førebygging og kommunesamarbeid

E-post: Wenche Mobråten

Telefon: 466 16 098

 

Anna Bjørshol

Anna Bjørshol, direktør Avdeling for rettferd og inkludering

E-post: Anna Bjørshol

Telefon: 466 15 153

 

 

Jan Kato Fremstad

Jan Kato Fremstad,  direktør - HR

E-post: Jan Kato Fremstad

Telefon:  971 71 957

 

 

Harald Hegerberg

Harald Hegerberg,  direktør - IKT

E-post: Harald Hegerberg

Telefon:  982 38 735

 

Oversikt over direktørar i Bufetat

Mangler bilde

Øistein Søvik, regiondirektør Region vest

E-post: Øistein Søvik

Telefon: 948 61 333

 

 

 

Pål Christian Bergstrøm

Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør Region nord

E-post: Pål Christian Bergstrøm

Telefon: 466 15 502

 

 

Jonny Berg

Jonny Berg, regiondirektør Region Midt-Noreg

E-post: Jonny Berg

Telefon: 466 17 438

 

 

Ellen Ølness Nadim

Ellen Ølness Nadim, regiondirektør Region sør

E-post: Ellen Ølness Nadim

Telefon: 466 17 727

 

 

Ingrid Pelin Berg

Ingrid Pelin Berg, fungerande regiondirektør Region aust

E-post: Ingrid Pelin Berg

Telefon:  466 15 059

 

 

Jan Kato Fremstad

Jan Kato Fremstad, fungerande direktør - Bufetat Senter for administrasjon og utvikling, BSA

E-post: Jan Kato Fremstad

Telefon:  971 71 957Bakgrunn

Årsrapportar
Historia vår

I oktober 2002 la Regjeringa fram framlegg om at oppgåver fylkeskommunen hadde ansvaret for innan barnevern og familievern skulle overførast til staten. Hovudgrunninga var endra rammetilhøve.

Framlegget vart vedteke, og i 2004 vart Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) oppretta. Staten overtok då formelt ansvaret for barnevernet og familievernet frå fylkeskommunane. Oslo kommune var unntatt dette vedtaket.

Det nye statlege organet blir organisert i eit sentralt nivå, Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og med fem regionar på etatsnivå.

Bufdir har hovudkontor i Oslo.

Ann-Marit Sæbønes var Bufdir sin første direktør, og satt til 2010. I september 2010 tok noverande direktør, Mari Trommald, over.

Publisert 18. mai 2015.
Oppdatert 24. mars 2017.