FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med funksjonsnedsettelse. Konvensjonen beskriver hvordan myndighetene skal jobbe for å sikre menneskerettighetene slik at alle kan delta i samfunnet.

Personer med funksjonsnedsettelse har samme grunnleggende behov som alle andre, men de kan trenge tilrettelegging eller bistand for å delta i samfunnet på lik linje. Holdninger, sosiale, og fysiske hindringer kan begrense den enkeltes muligheter til å delta.

Konvensjonens formål 

Konvensjonen skal sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Konvensjonens fortale uttaler at menneskerettighetene er allmenne og udelelige, og at det er nødvendig å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte sine rettigheter fullt ut, uten forskjellsbehandling. 

Konvensjonen inneholder en rekke bestemmelser som tolker hvordan menneskerettighetene skal forstås og anvendes med dette for øyet.

Konvensjonen ble enstemmig vedtatt av FNs generalforsamling 13. desember 2006, og trådte i kraft 3. mai 2008.

Kommunens plikt til å gjennomføre konvensjonen

Grunnloven § 92 sier at statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i Grunnloven og i, for Norge, bindende traktater om menneskerettigheter.

Med statens myndigheter menes alle offentlige institusjoner som representerer myndighetene, enten som ledd i virksomheten til den utøvende, den lovgivende eller den dømmende makt. Dette omfatter også kommunene.

Kommunale råd

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ i kommuner og fylkeskommuner. 

Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 

Bufdir sitt arbeid knyttet til konvensjonen

Vi har fått i oppdrag å øke kommunenes bruk av FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I dag vet vi at det er mange som ikke får oppfylt de rettighetene de har krav på. Dette kan få betydning for deltagelse i skole, arbeidsliv og i kulturliv. 

I 2020 skal vi lage opplæringsmateriell til noen innsatsområder i konvensjonen. Dette håper vi skal gjøre det lettere for kommunene å bruke konvensjonen.

Mer informasjon om arbeidet og blant annet veiledning om hvordan rettighetene i konvensjonen kan gjennomføres i kommunal virksomhet, kommer.

Andre som arbeider med FN konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)