1. Innledning

Vi bruker teknologi først og fremst som et middel til å nå virksomhetens mål.  IKT-strategien skal gi støtte til å foreta riktige valg for virksomheten som helhet. Strategien er gjeldende både for Bufdir sine aktiviteter, og for Bufetats tjenester.

Teknologiens høye utviklingstakt gjør at det åpnes nye muligheter for å utvikle virksomheten og tjenestene. Det stilles høyere krav til vår egen digitalkompetanse og endringsdyktighet og vår evne til å se, utvikle og ta ut gevinster av disse mulighetene.

IKT-strategien skal vise retning og støtte oss i å:

 • utvikle og justere tjenestetilbud
 • etablere og utvikle samhandling med andre aktører, og
 • organisere oss for effektiv teknologiutnyttelse

Strategien skal være et verktøy for at vi arbeider effektivt og gi varig verdi for direktoratet, etaten, våre tjenestemottakere og samarbeidspartnere.

Målgrupper og anvendelse

Strategien skal primært være til støtte for beslutningstakere i egen organisasjon, og gi prinsipper og føringer for teknologivalg, prosjektgjennomføring, kompetanseoppbygging, leverandørstyring og forvaltning.

IKT-valg i hverdagen

Vår endringsdyktighet og våre framtidige muligheter defineres av de valgene vi gjør i hverdagen. IKT-strategien skal anvendes av prosjektledere og medarbeidere som gjennom sine oppgaver bidrar til Bufdir og Bufetat sin strategiske IKT-posisjon.

Rådgivende leverandører

Bufdir ønsker teknologipartnere som er aktive rådgivere og som forstår virksomhetens mål og prioriteringer. IKT-strategien skal derfor benyttes som styrende informasjon rettet mot våre leverandører og tilbydere.

2. Omgivelser

Bufdir er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og har både en fagdirektoratsrolle og styringsansvar for Bufetat. Som fagdirektorat har Bufdir også et sektoransvar for det kommunale barnevernet. Bufetats regioner har det statlige ansvaret knyttet til bistandsplikt og drift av barnevernsinstitusjonene, fosterhjemrekruttering og familieverntjenesten.  Bufetat senter for administrasjon (BSA) har fellestjenester innen regnskap, personal, dokumentforvaltning og IKT. Bufdir har bestilleransvar for tjenestene som leveres av BSA.

Bufdir sin virksomhetsstrategi og etatens kvalitetsutviklingsprogram, styringsprinsipper og organisering er lagt til grunn for IKT-strategien.

Mer informasjon om organisasjon og ansvar

Politiske, økonomiske og samfunnsmessige forhold

De samfunnsmessige forholdene er preget av redusert økonomisk handlingsrom for Norge. Samfunnsutviklingen går stadig raskere, og krav til endring, effektivisering og omstilling øker. Det stilles større krav til arbeidstakernes kompetanse, og ansatte må kunne ta i bruk nye arbeidsverktøy og metoder.

Digitaliseringsrundskrivet og Digital agenda for Norge inneholder konkrete pålegg og anbefalinger om  digitalisering i offentlig sektor. Direktoratet er aktive i implementering av nasjonale handlingsplaner og deltar i relevant nettverksarbeid knyttet til utvikling av nye strategier og handlingsplaner.

Mobilitet er ett av flere sentrale teknologiske utviklingstrekk. Brukere forventer å kunne løse sine behov der de er, både i tid og sted. Offentlige tjenester utvikles til en døgnkontinuerlig tilgjengelighet, og brukerne ønsker en direkte digital kontakt med ansatte i tjenestene. Samtidig har brukerne både vilje og ønske om å utføre deler av oppgavene selv, noe som gir rom for effektivisering og utvikling av bedre tjenester.

En annen betydelig trend er stordata , og  teknikker fra automatisert datafangst, analyse og beslutningsstøtte vil være viktige momenter i virksomhetens utvikling.

3. Virksomhetens strategiske mål

Bufdir har følgende mål i sin virksomhetsstrategi:

 • Vi skaper positive endringer og kan dokumentere effekt av arbeidet vårt
 • Vi har solid kunnskapsgrunnlag for alle beslutninger, råd og tiltak
 • Vi samarbeider godt og bidrar til helhetlige løsninger
 • Vi er effektive, nytenkende og har riktig kompetanse

For Bufetat er det lagt en strategi for perioden 2018 – 2020. Bufetats strategi heter «Kvalitetsutviklingsprogrammet» og har følgende langsiktige mål:

 • Barn, ungdom og familier med behov får tilbud gjennom Bufetat til riktig tid
 • Det er riktig kvalitet i alle tjenester som drives eller formidles gjennom Bufetat
 • Etaten er tydelig og forutsigbar i samhandlingen med andre
 • Etaten har effektiv ressursbruk

Det er et godt samsvar mellom disse to strategiene, og IKT-strategien understøtter begge.

Bruk av teknologi for å nå strategiske mål

 • Vi vil møte forventninger fra brukere og fra politisk hold. Vi bruker teknologiens muligheter til å levere effektive, lønnsomme og attraktive digitale tjenester – både internt og eksternt.
 • Vi tar en sterk posisjon i utviklingen av offentlige digitale tjenester. Vi vil etablere sentrale informasjonsstrukturer og mulighet for sikker informasjonsutveksling mellom aktører i egen sektor.
 • Vi baserer oss på trygge fag- og støttesystemer som takler integrasjon, omstilling og nye krav.
 • Vi utvikler kompetanse og bevissthet på digitalisering hos egne medarbeidere.
 • Vi fremmer digital innovasjonskultur og kontinuerlig forbedringsarbeid.
 • Vi identifiserer utfordringer og tar initiativ til nødvendige endringer, både juridiske, sikkerhetsmessige, organisatoriske og tekniske.

4. Innsatsområder

Våre innsatsområder har direkte knytning mot både kvalitetsutviklingsprogrammet og direktoratets strategi. Bruk av teknologi er en vesentlig faktor for utvikling av virksomheten, der etatens tjenester er det største området. Innsatsfaktorene blir her utdypet med innsatsfaktorer fra IKT og teknologiutnyttelse.

Medvirkning: Brukernes behov først

Vi lytter til våre brukere, både interne og eksterne.  Vi bruker metodiske tilnærminger for å kartlegge krav. Vi sørger alltid for å ha mer enn ett perspektiv på behov og krav til våre løsninger.

Kunnskapsstyring og formidling

Vi baserer oss på analysemateriale som er utarbeidet av anerkjente, uavhengige parter. Vi benytter ekspertise til å spisse og foredle kunnskapsmateriale inn mot våre behov. Datafangst og analyser av datagrunnlag skal benyttes for å fremskaffe faktagrunnlag for beslutninger.

Vår egen kompetanse på IKT-området skal være i kontinuerlig utvikling og vektlegges ved utarbeidelse av vurderinger. Vi kompletterer innsamlet materiale med egne vurderinger, og tar beslutninger basert på et kunnskapsmateriale som vi kjenner og forstår.

Digitalt førstevalg: Teknologi i tjeneste- og kompetanseutvikling

Digitalt førstevalg betyr ikke bare først for brukeren, men også først i vår planlegging. Vi kjenner og undersøker teknologiske muligheter og har langsiktige mål med vår utnyttelse av teknologi.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid sikrer vi at våre løsninger og digitale tjenester er oppdaterte, sikre og effektive i bruk.

Vi vil optimalisere tjenester og informasjonsflyt, og utvikle vår kompetanse og organisering for å dekke brukernes behov. Teknologiske konsekvenser utredes og implementeres som en integrert del av virksomhetens utviklingsplaner.

Utvikling av egen organisasjon: Ledende praksis og kompetanse.

Kompetanse

Kompetanse er evnen til å lede og utføre. Vi søker å beholde, ansette og utvikle generalister som kan kommunisere og levere godt på tvers av fagområder. Vi legger vekt på å ha medarbeidere med lang erfaring i konseptualisering, planlegging og realisering av god teknologiutnyttelse. Vi skal også ha:

 • Kompetanse og evne til å styre leverandører
 • Kunnskap om utvikling, applikasjonsdrift og forvaltning av egenutviklede fagsystemer
 • Kunnskap om konfigurasjon og optimal utnyttelse av egne systemer for uttak av gevinster

Vi bruker leverandører og ekstern kompetanse der vi kan oppnå høyere grad av kvalitet, sikkerhet, økonomisk fleksibilitet og andre stordriftsfordeler. 

Vi har et aktivt forhold til kompetanseutvikling, og tar initiativ til kontinuerlig utvikling av kompetanse – både hos oss selv og de vi samhandler med.

Samhandling

Gjennom våre bidrag i prosjekt-, utviklings og forvaltningsarbeid søker vi alltid tverrfaglighet og involvering av alle brukergrupper, systemeiere og interessenter – både internt og eksternt.

Vi utformer hypoteser og verdiforslag tidlig i planlegging av prosjekter og initiativer. Våre antakelser og forslag skal valideres og foredles gjennom evaluering og utprøving.

Vårt teknologiske moderniserings- og forbedringsarbeid baseres på kontinuerlig utvikling og agile metoder som leverer verdi fortløpende.

Helhetlig og tydelig ledelse

Vi legger vekt på ansvarliggjøring, både formelt og gjennom verdigrunnlaget «respekt, åpenhet, deltakelse». Våre medarbeidere skal delta aktivt i den strategiske IKT-utviklingen i virksomheten.

Gjennom godt systemeierskap og prosjekteierskap vil vi tydeliggjøre ansvar for utvikling og forvaltning av våre løsninger. Vi involverer brukere og leverandører aktivt i vår utvikling, og definerer tydelige roller og ansvar.

Ledere i Bufdir skal ha god kunnskap om IKT, informasjonssikkerhet og effekten av digitalisering. Ledere skal kunne definere og gjennomføre digitale handlingsplaner innen eget ansvarsområde, og være effektive eskaleringspunkt for problemstillinger og viktige veivalg innenfor teknologi.

5. Strategiske prinsipper

Enhet: Metodeverk og dokumentasjon

Bufdir bruker anerkjente og veldokumenterte utviklingsmetoder, og baserer gjennomføring av prosjektarbeid på Difis prosjektveiviser.  Vi er pragmatiske, og vektlegger det som gir best virkemåte og effekt i hvert enkelt tilfelle.

Vi skal bygge opp strukturer og kunnskap, og stille krav til dokumentasjon og bevaring av analyser, vurderinger, spesifikasjoner og veivalg. Vi bistår hverandre med kvalitetskontroll på tvers av prosjekter, og sørger for at vi alltid har definerte krav og godkjenningskriterier til produkter og leveranser.

Vi gjennomfører evaluering av metodeverk og krav til dokumentasjon, og sørger for at det er samsvar mellom rutiner og organisasjonens behov.

Helhet: Porteføljestyring og gevinstrealisering

Vi sørger for å ha god oversikt over virksomhetens samlede prioriteringer, og samkjører ulike prosesser. Vi belyser avhengigheter og konsentrerer organisasjonens kompetanse og gjennomføringskraft rundt våre prioriterte områder. På denne måten vil vi optimalisere verdien av våre teknologietableringer.

Den største verdien kommer i anvendelsen av IKT-systemer, og fra de dataene vi har ansvar for. Vi ser derfor våre IKT-systemer i et livsløpsperspektiv: Fra anskaffelse og utvikling til drift, forvaltning og videreutvikling. Vi ivaretar våre data med konsistens og verdi over tid – gjennom generasjoner av systemer, og ut over levetiden til de enkelte fag- og støttesystemene.

Vi investerer systematisk i kompetanse på våre virksomhetskritiske applikasjoner og planlegger alltid for god systemforvaltning og drift, både i prosjekter og ellers i våre daglige prioriteringer.

Vi arbeider kontinuerlig med å forberede gevinstuttak som blir tilgjengelig eller pålagt som følge av bruk av nasjonale felleskomponenter.

Interne komponenter skal utvikles for gjenbruk og videreutvikling. Forvaltning og kontinuerlig vedlikehold av våre interne felleskomponenter styrker vår evne til å utvikle både organisasjon og tjenestetilbud.

Fellesskap: Arkitektur- og teknologivalg

Vi bruker industristandard og velprøvde tekniske plattformer. Vi skal være innovative i bruk av teknologi, men tar ikke risiko ved å være først ute på nye plattformer og teknologier.

Vi samarbeider med andre for å finne gode løsninger. Relasjonsbygging med andre aktører i offentlig forvaltning vektlegges og inngår i vårt planleggingsarbeid.

Bufdir følger krav til IT-standarder i offentlig sektor og felles arkitekturprinsipper:

 • Tjenesteorientering
 • Interoperabilitet
 • Tilgjengelighet
 • Sikkerhet
 • Åpenhet
 • Fleksibilitet
 • Skalerbarhet

Alle arkitektur- og teknologivalg gjennomgås og besluttes av IKT i Bufdir. Vi vektlegger gjenbruk og synergier på tvers av systemer. Samtidig ønsker vi at problemstillinger og endringer kan håndteres isolert, uten store følgeeffekter. Ansvarsforhold og systemeierskap ved teknologietableringer og –endringer skal alltid tydeliggjøres.

Sikkerhet

Vi baserer oss på etablerte og oppdaterte sikkerhetsstandarder og modeller. Vi har egen kompetanse på å holde sikkerhetsnivået oppe og kontinuerlig oppdatert. Vi deltar i fora som diskuterer og dokumenterer relevante sikkerhetsspørsmål, og har tilgang til kompetanse på sikkerhetsspørsmål både nasjonalt og internasjonalt.

For alle teknologietableringer blir det gjort sikkerhetsmessige kartlegging, analyse og vurderinger på områdene:

 • Konfidensialitet
 • Integritet
 • Tilgjengelighet

Gjennom kompetanse, dokumentasjon, metodisk og kontinuerlig arbeid vil vi sørge for å opprettholde den beste sikkerheten på våre IKT-systemer.

Åpenhet

Vi vil at våre veivalg, analyser, vurderinger og utviklingsarbeid på teknologiområdet gjøres åpent så langt det er hensiktsmessig, og ikke skader sikkerhet og tilgjengelighet for egne systemer.

Gjennom åpenhet og deling vil vi bli mer effektive, styrke vår posisjon og vårt omdømme.  Det skal være naturlig for andre aktører å bidra tilbake til oss, slik at vi oppnår synergier innen teknologiutviklingen i offentlig sektor.

Vi vil at dokumentasjon av vurderinger og beslutninger utarbeides på en slik måte at det gjøres tilgjengelig både for leverandører og andre aktører innenfor offentlig sektor.

6. Referanser og informasjonskilder