Hva er likestilling og diskriminering?

Likestilling er at alle mennesker har lik verdi, like muligheter og like rettigheter. Diskriminering er at noen blir behandlet dårligere enn andre, uten at denne forskjellsbehandlingen er saklig, nødvendig og forholdsmessig.

Likestillings og diskrimineringsloven gir arbeidsgivere og offentlige myndigheter plikt til å jobbe for likestilling og hindre diskriminering på grunn av

 • kjønn
 • graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon
 • omsorgsoppgaver
 • etnisitet, religion, livssyn
 • funksjonsnedsettelse
 • seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 • kombinasjoner av disse grunnlagene

Arbeidsgivere og offentlige myndigheter skal også jobbe for å forebygge

 • trakassering og seksuell trakassering
 • kjønnsbasert vold

Offentlige myndigheter har i tillegg plikt til å jobbe mot

 • diskriminering på grunn av alder
 • stereotypier som er knyttet til diskrimineringsgrunnlagene

Hva er diskriminering?

Diskriminering er at noen blir behandlet dårligere enn andre, uten at denne forskjellsbehandlingen er saklig, nødvendig og forholdsmessig. Det spiller ingen rolle om meningen med forskjellsbehandlingen er å diskriminere eller ikke. Diskriminering skyldes ofte manglende kunnskap og oppmerksomhet, ikke et bevisst ønske om å behandle noen dårlig.

For at noe skal være diskriminering i lovens forstand må det ha sammenheng med ett eller flere diskrimineringsgrunnlag.

Vi skiller gjerne mellom to typer diskriminering: direkte og indirekte diskriminering.

Hva er direkte diskriminering?

Direkte diskriminering er at en person blir behandlet dårligere enn andre på grunn av kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller andre diskrimineringsgrunnlag.

Eksempler på dette kan være at man ikke ansetter en person på grunn av graviditet, eller at en gutt med kjole blir nektet adgang til et utested. Ofte vil slike handlinger være begrunnet i hensynet til bedriftens økonomi eller liknende. Forskjellsbehandlingen kan være tillatt dersom den er saklig, nødvendig og forholdsmessig.

Hva er indirekte diskriminering?

Indirekte diskriminering dreier seg om tilsynelatende nøytrale handlinger, for eksempel generelle regler, som gir negative følger for ansatte på grunn av kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller andre diskrimineringsgrunnlag.

Eksempler på dette kan være krav til jobbantrekk som ikke tillater hodeplagg, krav om norskkunnskaper som ikke er nødvendige for jobben, eller krav om godt syn eller hørsel som ikke er relevant for en stilling. Forskjellsbehandlingen er tillatt hvis den er saklig, nødvendig og forholdsmessig.

Hva er trakassering og seksuell trakassering?

Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.
Seksuell trakassering er enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Trakassering og seksuell trakassering trenger ikke å være et resultat av at personen som utfører handlingen hadde til hensikt å trakassere noen. Det holder at dette er virkningen av handlingen.

Hva er kjønnsbasert vold?

Kjønnsbasert vold er vold som er rettet mot en kvinne fordi hun er kvinne, og vold som i uforholdsmessig stor grad rammer kvinner. Kjønnsbasert vold kan også ramme menn, gutter, transpersoner og interkjønnede personer som utfordrer stereotype oppfatninger eller roller knyttet til kjønn.