For offentlige myndigheter

Offentlige myndigheter skal i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette er aktivitetsplikten.

Her  finner du en kort oppsummering av dine plikter, og veiledning som kan hjelpe deg i arbeidet med aktiviteter og redegjørelser.

Hva er en offentlig myndighet?

Med offentlige myndigheter menes statlig, kommunale og fylkeskommunale forvaltningsorganer som utøver offentlig myndighet. Statsforetak eller statlige aksjeselskaper er omfattet av plikten så langt de utøver offentlig myndighet. Private rettssubjekter som utøver offentlig myndighet, f.eks. en privat undervisningsinstitusjon, er også omfattet av plikten.

Aktivitetsplikt for offentlige myndigheter

Formålet med offentlige myndigheters aktivitetsplikt er å fremme arbeidet for likestilling og forebyggende arbeid mot diskriminering, på alle samfunnsområder. Offentlige myndigheter skal i all sin virksomhet jobbe for likestilling og mot diskriminering. Arbeidet skal være målrettet og planmessig. Myndigheten skal etablere prinsipper, prosedyrer og standarder som skal styre og sikre det konkrete arbeidet med likestilling.

Redegjørelsesplikt for offentlige myndigheter

Offentlige myndigheter har plikt til å redegjøre for hva de gjør for å integrere hensynet til likestilling og ikke-diskriminering i sitt arbeid. Redegjørelsen skal stå i årsrapporten, årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument.