Hva gjør jeg hvis min arbeidsgiver ikke følger pliktene sine?

Hvis arbeidsgiveren din nekter å følge de ansattes krav om utvidet likestillingsarbeid eller på annen måte bryter aktivitets- og redegjørelsespliktene, kan dere kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet for veiledning.

Ombudet følger opp bestemmelsene i likestillings- og diskrimineringsloven.

Ombudet kan

  • gjennomgå dokumentasjon og redegjørelser om virksomhetens likestillingsarbeid
  • komme med forslag til forbedringstiltak
  • komme på oppfølgingsbesøk i virksomheten

Dersom en virksomhet ikke overholder sine forpliktelser, kan Likestillings- og diskrimingsombudet bringe en sak om brudd på arbeidsgivers redegjørelsesplikt inn for Diskrimineringsnemnda.

Arbeidsgiver kan bli pålagt å redegjøre

Diskrimineringsnemnda håndhever brudd på redegjørelsesplikten for arbeidsgivere. Nemnda kan fatte forvaltningsvedtak. Nemnda kan blant annet pålegge en arbeidsgiver å redegjøre i tråd med loven. Ved brudd på redegjørelsesplikten kan nemnda fatte vedtak om tvangsmulkt.