Ansatt eller tillitsvalgt i offentlig virksomhet?

Din arbeidsgiver har plikt til å jobbe aktivt mot diskriminering gjennom en konkret arbeidsmetode nedfelt i likestillings- og diskrimineringslovens § 26. Dette kalles for aktivitetsplikten.

I tillegg har virksomheten ansvar for å redegjøre for den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten og hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten. Dette kalles redegjørelsesplikten.

Les mer om din arbeidsgivers plikter.

Ansatte og tillitsvalgtes rolle i likestillingsarbeidet

Det aktive likestillingsarbeidet skal skje i samarbeid med de tillitsvalgte. Som ansatt eller tillitsvalgt kan du også følge opp arbeidet som har blitt gjort, etterspørre resultater og komme med forslag til nye tiltak.

Du har som tillitsvalgt et medansvar for å fremme likestilling og hindre diskriminering i ansettelsesprosesser som du er med på.

Som en del av redegjørelsesplikten skal din arbeidsgiver kartlegge de ansattes lønn og arbeidsforhold fordelt på kjønn. Les mer om kartleggingen.

De ansattes representanter skal kunne delta og påvirke i planlegging og evaluering av denne kartleggingen, og være med på å vurdere hvilke stillinger som skal inngå i ulike stillingskategorier og hvilke som er av lik verdi.