Bufdir er fagdirektoratet for likestilling og ikke-diskriminering.

Vi arbeider for å bidra til likestilling og hindre diskriminering på grunnlag av:

  • Kjønn
  • Nedsatt funksjonsevne
  • Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
  • Etnisitet og livssyn

Bufdir bistår Barne- og likestillingsdepartementet i arbeidet med å fremme et likestilt samfunn med like rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt. I dette arbeidet samarbeider vi med myndigheter, faginstanser, frivillige og organisasjoner.