Bufdir er fagdirektoratet for likestilling og ikke-diskriminering. Vi arbeider med å hindre diskriminering og bidra til likestilling på områdene kjønn, funksjonsnedsettelser, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnskarakeristika og kjønnsuttrykk samt etnisitet, religion og livssyn.  Vi arbeider også for å nå regjeringens målsetting om et universelt utformet samfunn.

Vi utvikler statistikk og indikatorer, følger og samordner handlingsplaner, forvalter tilskudd, lager veiledere og samarbeider både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med likestilling og universell utforming i Bufdir er underlagt Kulturdepartementet.