Snakk med oss

Alle fosterheimstenestene våre har rådgjevarar som kan snakke med deg om det å vere fosterheim. Dei kan seie noko om kven som kan bli fosterforeldre og om korleis det kan påverke deg, familen din og kvardagen din. Dei har også kunnskap om økonomiske godtgjerdsler og eventuelle konsekvensar for arbeidssituasjonen din. 

Du kan nå oss på fleire måtar. Du kan kontakte den lokale fosterheimstenesta di via kontaktskjema, e-post, telefon, møte oss på kontoret, vere med på informasjonsmøte eller vi kan kome heim til deg for ei samtale. Vi hjelper deg uansett så godt vi kan så fort som mogleg.

Finn di lokale fosterheimsteneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å vere fosterheim? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterheimstenesta der du bur.

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene

Møt oss

Eigenpresentasjon og heimebesøk

Dersom du ønskjer å gå vidare for å bli fosterforelder, fyller du ut eit eigenpresentasjonsskjema. Det er heilt uforpliktande. I skjemaet fortel du litt om:

 • Familiesituasjon
 • Bustadhøve
 • Arbeidssituasjon
 • Helse

Eigenpresentasjonsskjemaet blir brukt i arbeidet vårt med å vurdere deg og familien din som ein fosterheim. I tillegg til å gi oss informasjon gir de også godkjenning til at vi kan ta kontakt med barnevernstenesta og NAV i noverande og tidlegare bustadskommuner. Dei vil bli bedt om å bidra med eventuelle opplysningar som kan hjelpe oss i vurderinga  vår.

Eigenpresentasjonsskjemaet og heimebesøk dannar grunnlaget for om vi inviterer dykk til å få opplæring og delta på PRIDE-kurs for å bli ein fosterheim.

Dersom de blir fosterforeldre må vi ha både helseattest og uttømmande politiattest (barneomsorgsattest). 

Vi inviterer deg til en samtale

Egenpresentasjonsskjemaet danner grunnlaget for den videre prosessen. Når du har sendt inn egenpresentasjonsskjemaet vil vi ta kontakt for å avtale tid til å møte dere for en samtale.

Delta på kurs

PRIDE er eit opplæringsprogram som gjer det mogleg for deg å vurdere om det å vere fosterheim er noko for deg.

Alle som skal bli fosterforeldre må bli invitert til og gjennomføre PRIDE-kurs. Før du blir invitert må du levere eigenpresentasjonsskjema til den lokale fosterhjemstjenesta di per post. Etter det vil vi ta kontakt for å avtale tid for ei samtale.

Tema på kurset

I opplæringsprogrammet er vi inne på tema som blant anna handlar om

 • korleis vi som fosterforeldre skal møte barn sitt behov for tryggleik
 • korleis gi god omsorg
 • korleis hjelpe barn til å halde kontakta med eigen familie
 • korleis handtere tap
 • korleis det er å leve med forandringar i kvardagen

PRIDE grunnkurs er på 30 timar, fordelt på enkeltsamlingar og helgesamlingar. Heile kurset er gjennomført på 3-4 månader. Kurset er gratis. Kursdeltakarane som har lang reisevei får tilbod om overnatting på hotell.

Undervisningsform

Ved sida av teori er øvingar/rollespel og gruppeoppgåver sentrale delar av opplæringa i PRIDE. Den samla undervisninga er meint å gi deg eit nært forhold til situasjonar og dei som er partar i ei fosterheimsplassering. Film og forteljingar om foreldra sine erfaringar bidreg også til ei realistisk ramme rundt samlingane.

Mellom samlingane arbeider du med heimeoppgåver og mottek heimebesøk frå oss.

Mange fosterheimstenester tilbyr også komprimerte eller intensive utgåver av PRIDE grunnkurs for deltakarar med relevant erfaring eller som av andre grunnar ikkje kan følgje eit ordinært grunnkurs. Desse kursa går over færre samlingar og er ofte gjennomført i løpet av 2 til 3 veker.

Det finnast også grunnkurs tilpassa spesielle grupper, til dømes fosterheim som skal ta imot barn fra eigen slekt eller nære nettverk, ungdom eller barn frå etniske minoritetar.

Allereie fosterfordeldre?

PRIDE-opplæringa tilbyr vidareopplæringskurs for dei som allereie er fosterforeldre.

Les meir om ulike typar PRIDE-kurs

PRIDE grunnkurs: opplæring for fosterforeldre

PRIDE grunnkurs gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Innholdet i PRIDE grunnkurs

Tema i samlingene:

 • Introduksjon til PRIDE.
 • Å arbeide i gruppe.
 • Å møte barns behov for trygghet
 • Å håndtere tap.
 • Å hjelpe barn til å holde kontakt med egen familie.
 • Å gi god omsorg
 • Å gi barn mulighet til å knytte varige bånd.
 • Å leve med forandringer i hverdagslivet.
 • Å ta velbegrunnet avgjørelse.
 • Kursavslutning – oppsummering.
 • Familiesamling

Temaene er valgt ut for å hjelpe deg å sette deg inn i de utfordringene du vil stå overfor i rollen som fosterforelder.

Slik foregår opplæringen

Individuelle og gruppebaserte innlevelsesøvelser er sentrale deler av opplæringen i PRIDE. Disse gir deg et nært forhold til situasjoner og berørte parter i en fosterhjemsplassering. Film og autentiske fortellinger om foreldres erfaringer bidrar også til en virkelighetsnær ramme rundt samlingene.

Hjemmebesøk og samtaler

Mellom samlingene arbeider du med hjemmeoppgaver og mottar hjemmebesøk. Tilsammen skal det være 4 hjemmebesøk eller samtaler, ett før, to mellom og ett etter kurssamlingene. Kurslederne skal ha samtaler med alle i fosterhjemme. Kursdeltakere som har lang reisevei blir tilbudt overnatting på hotell. 

Livsbok

I tillegg til hjemmebesøk inneholder PRIDE skriftlig opplæringsmateriell. Hver deltager fyller ut sin egen "livsbok". Denne skal hjelpe deg å kartlegge hvorvidt dine egne livserfaringer kan være en styrke eller utfordring for deg som fosterforelder.

Du får hjelp til å tenke gjennom dine egne motiver for å bli fosterforelder, og hvilke forutsetninger du har for å oppfylle de fem ferdighetskravene PRIDE bygger på:

 1. Oppdra og gi god omsorg
 2. Støtte barns utvikling og håndtere forstyrrelser i utviklingen
 3. Støtte forholdet mellom barn og familiene deres
 4. Gi barn mulighet til å etablere trygge, varige bånd
 5. Å kunne samarbeide

Se oversikt over kurs

PRIDE grunnkurs for slekt og nettverk

Fosterhjemtjenesten har egne PRIDE-kurs for deg som er eller ønsker å bli fosterforelder for et barn du kjenner eller er i slekt med.

PRIDE grunnkurs for slekt og nettverk gir deg kunnskap om og forståelse for oppgaver de fleste fosterforeldre møter. I tillegg får du kunnskap om de oppgavene som er særegne for deg som er fosterforelder til et barn du kjenner fra før.

Kurset går over ca 20 timer, fordelt på enkeltsamlinger og helgesamlinger. Fosterhjemstjenestene gjennomfører kursene på alt fra en helg til over en tid på 2-3 måneder.

Kurset er gratis. 

Innholdet i kurset

Temaene er valgt ut for å hjelpe deg til med å sette deg inn rollen som fosterforelder og er blant annet:

 • Introduksjon til PRIDE-slekt og nettverk: 
  Innføring i PRIDE generelt og de fem ferdighetsområdene spesielt.
 • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem:
  Barneverntjenestens mandat og fosterhjemmets lovmessige forankring.
 • Å møte barns behov for en trygg base:
  Tilknytningens betydning for utviklingen og forhold som utsetter barnets utvikling for skade.
 • Å håndtere tap:
  Opplevelse av sorg og tap og ulike former for tap. Sorgprosessens faser og det å være barnets ledsager i sorgprosessen.
 • Å gi god omsorg:
  Fosterbarns særlige behov for reflektert omsorg. «Omsorgsstjerna» med de sentrale omsorgsdimensjonene.
 • Å støtte familierelasjoner:
  Betydningen av kontinuitet i tilværelsen og samvær og kontakt med opphavsfamilien.
 • Familien i endring:
  Endringer i familiesystemet, for egne barn, for slekt og nettverk og det å ha «delt foreldreskap».
 • Barneverntjenestens arbeid med fosterhjemmene:
  Barneverntjenestens oppfølging av fosterhjemmet og sentrale aspekter ved fosterhjemsavtalen.

PRIDE slekt og nettverk skal gi deg kunnskap og forståelse om årsaken til at barnet må flyttes fra foreldrene, og hvilke særlige omsorgsbehov barnet ofte har.

Som fosterforelder har du også en viktig oppgave og rolle overfor barnets familie og barneverntjenesten i kommunen. Forståelse for samarbeid og kunnskap om regelverk og fosterhjemsarbeid er nødvendig.

Se oversikt over kurs

PRIDE videreopplæringsmoduler

PRIDE videreopplæring er et tilbud til dere som allerede er fosterforeldre. Videreopplæringen består av åtte forskjellige kurs som gir fordypning i ulike temaer innen fosterhjemsomsorgen.

Kursene blir holdt etter behov og kapasitet.

PRIDE videreopplæring inkluderer disse kursene:

 1. Å støtte barns utvikling. Dette kurset er en videre fordypning fra PRIDE grunnkurs i hvordan fosterforeldre kan støtte barns og unges utvikling. Kurset er forankret i tilknytningsteori og bygger på en veiledningsmodell som er utviklet spesielt for fosterforeldre, i Norge kalles den for Trygg Base-modellen.
 2. Mine familier – om fosterbarn rett til kontakt og samvær med sin familie. Å dele på foreldreskapet og støtte barnets tilhørighet til flere familier kan være en krevende oppgave. På dette kurset ser vi på muligheter og utfordringer knyttet til barns rett til å holde kontakt med familien sin, og hvordan støtte og snakke med barn i forbindelse med kontakt og samvær.
 3. Å støtte barns utvikling - kommunikasjon. Kommunikasjon og samhandling står sentralt i alle familier. For fosterforeldre er kommunikasjon et viktig verktøy. Kurset er en videre fordypning fra PRIDE grunnkurs i hvordan styrke fosterforeldrenes ferdigheter i å kommunisere på måter som gir støtte for barn og unges utvikling.
 4. Barn utsatt for voksnes skadelige rusbruk. Barn som har vokst opp i familier med skadelig bruk av rusmidler kan stå i fare for å utvikle
  helsemessige problemer og utfordringer knyttet til egen utvikling. På dette kurset jobber vi for å øke kunnskapen og forståelsen om skadelig bruk av rusmidler og hvilke konsekvenser dette kan gi for barna.
 5. Å være fosterhjem for barn og unge med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Dette er et egnet kurs for fosterfamilier der fosterbarnet, fosterforeldre, biologiske foreldre eller andre nær barnet har minoritetsbakgrunn. Sentrale tema er kulturforståelse, identitet og traumer.
 6. Hvordan forstå og hjelpe barn utsatt for seksuelle overgrep. Kurset handler om å gi kunnskap om barn utsatt for seksuelle overgrep, hvordan snakke med barn om det de har opplevd, og hva som kan hjelpe barna å få en positiv utvikling. Kurset handler også om hva det kan gjøre med fosterforeldre å være omsorgspersoner for disse barna og hvordan man kan ta vare på seg selv.
 7. Vi som er fosterfamilie for ungdom. Kurset legger vekt på å skape forståelse for utfordringene fosterbarn har i ungdomstiden, og nødvendigheten av å arbeide med egne utfordringer i samspill og samarbeid. Vi legger vekt på at ivaretakelse av seg selv og egne barn er en viktig forutsetning for at hjemmet skal bli en trygg og stabil base for ungdommen.
 8. Traumeforståelse og traumebevisst omsorg. Kurset bygger på generell traumeforståelse, og ser på hvordan krenkelser og vedvarende stress kan føre til utviklingstraumer. Vi ser på hvilke mønster som utvikles hos fosterbarn som har levd i vedvarende stress og som har manglet voksne til å hjelpe dem med å regulere seg.

Se oversikt over kurs

PRIDE ungdomskurs

UngdomsPRIDE er et intensivt rekrutterings- og opplæringskurs for deg som kan tenke deg å bli fosterhjem for en ungdom mellom 13 – 17 år.

Kurset kan også tilbys i en tilpassa form som et oppfølgingskurs til hjem som har fått ungdom plassert, eller der fosterbarnet er kommet i ungdomsalder.

UngdomsPRIDE går over en helg, samt en dag. På kurset kan du stille spørsmål til ulike representanter i fosterhjemsomsorgen: foreldre, fosterforeldre, kommunal barneverntjeneste, søsken i fosterhjemmet, tilsynsfører og fosterbarn.

Kurset inkluderer også tre hjemmebesøk, ett før oppstart og to i etterkant av kurset.

Temaene for UngdomsPRIDE er:

 1. Den unges rett til familie – fosterfamiliens rett til forberedelse
 2. Den unges rett til stabilitet og kontinuitet – fosterfamiliens rett til oppfølging og veiledning
 3. Den unges tilknytningsbehov
 4. Ungdommens muligheter til å håndtere tap
 5. Den unges rett til familiebånd
 6. Den unges rett til omsorg, oppdragelse og sikre grenser
 7. Panelsamling – dialog med ulike fagfolk i barnevernfeltet
 8. Forberedelse til endringen.

Kurset, inkludert eventuell overnatting, dekkes av Bufetat. 

Se oversikt over kurs

Godkjenning

Når du har gjennomført PRIDE-kurs bli du førehandsvurdert av oss i fosterheimstenesta, og vi gir eventuelt ei tilråding om å bli fosterheim.

Rett familie til rett barn

Fosterheimstenesta gjer sitt beste for at kvart barn skal få den fosterheimen som passar best. Difor kan det i mange tilfelle ta noko tid frå ein har gjennomført opplæringa til du blir kontakta om eit konkret barn. 

Mange ventar

Det er mange barn i Noreg som ventar på ein fosterheim. Dei fleste av dei er i skolealder. Det er difor meir mogleg å finne eit barn som passar best hjå dykk om de i forkant har vurdert at de kan vere ein riktig heim for eit barn den alderen.

Barnet og familien til barnet har rett til å uttale seg om val av fosterfamilie. Før barnet flyttar inn blir fosterheimen som regel kjent med både fosterbarnet og familien til barnet. 

Helse- og politiattest

Fosterfamilien må levere helseattest. Det får du frå fastlegen din. Dei vaksne må også levere politiattest. Alle strafferettslege reaksjonar som er nyare enn fem år vil visast på attesten, men ikkje forenkla forelegg. 

Fosterheim for barn du kjenner

Kjenner du barn som treng ein fosterheim? Vi veit at fosterheim i slekta eller nært nettverk til barnet i mange tilfelle kan vere den beste løysninga. Besteforeldre, tanter, onklar, lærarar og fotballtrenarar kan bidra med løysningar der barna slepp å flytte til ukjente eller ein ny stad. Sei frå om du trur at du kan bidra til ei slik løysing for barn du kjenner.