Fortsatt foreldre er eit kurs som passar deg som ønskjer å skape eit GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartnar etter samlivsbrot - til beste for barna. 

Mange foreldre slit med samarbeidet med den andre forelderen, uavhengig av om det har gått kort eller lang tid sidan brotet.

På kurset blir det mogleg å reflektere og bli medviten om rolla di som forelder og samarbeidspartner, og du får hjelp til å møte konflikter på ein konstruktiv og løysningsorientert måte. Hugs: 

 • Barna sin barndom er no.
 • Dei har ikkje tid til å vente på at foreldra skal slutte å vere ueininge.
 • De er modellar for barna sine måtar å løyse konfliktar på.
 • Barna treng å vite kvar dei skal bu og kvar dei skal vere.
 • Alle familier er ulike. Avtalene om barna si tid med foreldra kan variere.

Innhald i kurset

Det overordna formålet med kurset Fortsatt foreldre er at barna skal få oppleve at foreldra klarer å samarbeide og kommunisere etter brotet, slik at kvardagen til barna blir mest mogleg trygg og som venta. 

Dei fem hovudtemaene på kurset: 

 • Prosessen ved brotet
 • Kommunikasjon, konflikt og samspel
 • Å sjå barna sin livssituasjon
 • Foreldresamarbeid
 • Vegen vidare

Påmelding

Fortsatt foreldre-kurs blir arrangert over heile landet. Ta kontakt med familievernkontoret ditt for informasjon eller sjå kva kurs som er satt opp i kursoversikta.

 • Kursa går føre seg i grupper
 • Ekspartnarar bør ikkje gå på samme kurs

Du vil møte andre foreldre som har barn med ein dei ikkje bur saman med.