Vigselsmyndighet

Vigselsmyndighet i kommunene er gitt til ordfører og varaordfører. I tillegg kan kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet, få vigselsrett.

Kommunen må selv vurdere hvem som er egnet for oppgaven. Det er ikke krav om særlig kompetanse eller erfaring. I lovforarbeidene blir det uttalt at det kan være hensiktsmessig at det også tilbys vigslere som er politisk nøytrale. 

Vigselsmyndigheten vil opphøre dersom en folkevalgt ikke lenger er folkevalgt eller vigslerens ansettelsesforhold i kommunen avsluttes. Vigselsmyndigheten vil også opphøre dersom kommunestyret trekker tilbake tildelingen.  

Kommunale vigslere har anledning til å vie brudepar i hele Norge, inkludert Svalbard. Det er ikke anledning til å vie brudepar i utlandet. 

Vigselsprosessen

Før vigsel

Før vigsel må ekteskapsvilkårene prøves. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som kontrollerer at partene som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven.

Prøvingsattest

Partene mottar en prøvingsattest fra folkeregistermyndigheten, som bekreftelse på at de kan inngå ekteskap. Prøvingsattesten skal gis til vigsler før ekteskapsinngåelsen finner sted.

En prøvingsattest er i utgangspunktet gyldig i 4 måneder, men om prøvingsattesten har påført en merknad om lovlig opphold til en eller begge av partene, er ikke prøvingsattesten gyldig lenger enn utløpsdatoen på oppholdstillatelsen. 

Vigsler må kontrollere at attesten er gyldig på vigselstidspunktet. Er attesten eldre enn 4 måneder, eller etter utløpsdato for oppholdstillatelse, vil vigselen være ugyldig. Det samme gjelder dersom partene ikke har mottatt prøvingsattest før vigsel. 

Prøvingsattesten til partene fylles ut av folkeregistermyndigheten på blankett Q-0309 «Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok» (øverste del).

Den nederste delen av blanketten er «Melding om vigsel/Vigselsbok» som fylles ut av vigsler etter ekteskapsinngåelsen. 

Blanketten er ikke offentlig tilgjengelig, men vil bli oversendt kommunen via partene eller folkeregistermyndigheten i forkant av vigsel.  

Vigsel

Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst vigsler leser under seremonien, skal benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler.

Det borgerlige vigselsformularet er vedtatt på bokmål og nynorsk. Det finnes oversettelser til samisk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk. 

Parter som oppfyller vilkårene for inngåelse av ekteskap, og kravene til prøving, har krav på vigsel i Norge.

Kommunale vigslere har ikke grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel når brudeparet oppfyller vilkårene for vigsel og det foreligger prøvingsattest, jf. ekteskapsloven § 13 og § 14.

Taushetsplikt

Reglene om taushetsplikt for ansatte i kommunen følger av forvaltningsloven § 13.
Det følger av bestemmelsens første ledd nr. 1 at:
«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:
1) noens personlige forhold,»

Lovavdelingen har i uttalelse jnr. 1547/80E lagt til grunn at den omstendighet at noen skal gifte seg, antakelig må regnes som et «personlig forhold». Forholdet kunne ikke antas å falle inn under uttrykket «sivilstand» i forvaltningsloven § 13 annet ledd.

Kommunens ansatte vil således ha taushetsplikt om at noen skal gifte seg i forkant av at vigselen gjennomføres. Opplysninger om at partene er gift og hvem de er gift med, må regnes som opplysninger om sivilstand, som er nevnt som ett av unntakene i § 13 annet ledd og vil ikke være underlagt taushetsplikt, med mindre opplysningene indirekte røper andre personlige forhold.

Etter vigsel

Etter vigsel fyller vigsler ut den nederste delen (Melding om vigsel/Vigselsbok) av blankett Q-0309 «Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok». 

Melding om vigsel/vigselsbok skal også signeres av brudeparet og vitner.

En bekreftet kopi skal snarest mulig, og senest innen tre dager returneres til folkeregistermyndigheten, sammen med dokumentasjon for vigselsmyndighet. 

En bekreftet kopi av blanketten gis også til brudefolkene. Det er denne bekreftede kopien som utgjør midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av folkeregistermyndigheten.

Dokumentasjon for vigselsrett

Dokumentasjon for vigselsrett kan for eksempel være vedtak fra kommunestyret hvor det navngis hvem som er gitt vigselsmyndighet, eller dokumentasjon på verv som ordfører/varaordfører.

Stempel

Det er ikke satt krav til hva slags stempel som skal benyttes av kommunene.

Vigselsbok

Kommunen skal føre vigselsbok med oversikt over vigsler som utføres av i kommunen. Den originale blanketten «Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok», som beholdes av vigsler utgjør vigselsboken. Det er ellers ikke spesifikke krav til hvordan vigselsboken skal føres eller oppbevares. Kommunen kan oppbevare vigselsboken elektronisk i sine arkiver. 

Rammene rundt vigsel

I rundskriv Q-11/2017 om kommunale vigsler s. 3 er det vist til følgende: 

«I lovforarbeidene har departementet uttalt at det er viktig at kommunen legger til rette for vigselens seremonielle karakter, uavhengig av hvem som gjennomfører vigselen. Rammen rundt vigselen, som bruk av det borgerlige vigselsformularet og egnet lokal, er av stor betydning for om seremonien oppleves som høytidelig og verdig.»

Utover dette er det opp til hver enkelt kommune å sette rammene for vigsel. Dette gjelder også vigslers antrekk.

Enkelte kommuner har ønsket at vigsler benytter kappe ved vigselen, slik det har vært gjort ved borgerlige vigsler i domstolen. Justis- og beredskapsdepartementet har uttalt at de ikke kan se at det foreligger noe regelverk til hinder for bruk av kappe ved kommunale vigsler, dersom kommunene ønsker det. Kommunene må etter dette selv vurdere om vigsler bør bruke kappe og eventuelt hvordan en slik kappe bør utformes.

Ordfører og varaordfører har anledning til å benytte ordførerkjede under seremonien.

Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk i tillegg til det borgerlige vigselsformularet, dersom brudefolkene ønsker det.

Det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Kommunesamarbeid

Kommunale vigslers myndighet gjelder uten stedsbegrensning. Dette innebærer at en vigsler også kan gjennomføre vigsler utenfor egen kommunes geografiske grenser og for andre kommuners innbyggere.

Det er ikke gitt spesielle lovregler om kommunesamarbeid i forbindelse med lovendringen i ekteskapsloven.

I rundskriv Q-11/2017 er det vist til at det er vertskommunemodellen etter kommuneloven § 5a som er den egnede samarbeidsmodellen.

Lovforarbeid eller rundskriv gir ellers ikke føringer for hvordan kommunene skal samarbeide om vigselstilbud.