Lassemo, Eva og Tøndel, Gunhild | Sand, Kari

Ung.no er det offentliges informasjon- og kommunikasjonskanal på nett for ungdom mellom 13 og 20 år. Nettstedet tilbyr kvalitetssikret offentlig informasjon om en lang rekke tema som ungdom er opptatt av, som kropp, helse, seksualitet, skole, mobbing, kriminalitet og rusmidler, og har i tillegg en spørretjeneste der ungdom kan skrive spørsmål anonymt og få svar fra fagpersoner. Det er først og fremst spørsmål og svar fra denne spørretjenesten som er studieobjektet i dette innsiktsarbeidet, men også tekster og bilder på nettsiden er inkludert. Overordnet mål med arbeidet var todelt: 1) å generere kunnskap om hva ungdom er opptatt av, og hvem som spør om hva, gjennom å analysere spørsmålene som har blitt stilt til spørretjenesten, og 2) å utarbeide anbefalinger for videre bruk av datamaterialet. Analysene har hatt et gjennomgående kjønnsperspektiv, med problemstillinger som adresserte hvordan kjønn gis mening på ung.no og hvordan sosialt kjønn tematiseres i spørsmålene og svarene i spørretjenesten. Prosjektets mål har vært å generere kunnskap om hva ungdom er opptatt av, og hva de ønsker hjelp med når de skriver inn spørsmål til den digitale informasjons- og kommunikasjonstjenesten ung.no. Prosjektet er gjennomført av SINTEF på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

103 s., utgitt av SINTEF i 2019.